Příležitost zapojit se do interpretační besedy OBCZAN LIVE

Příležitost zapojit se do interpretační besedy OBCZAN LIVE

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost aktivně se podílet na příští plánované interpretační besedě OBCZAN LIVE, která se bude konat v průběhu března na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Máte-li chuť se s příspěvkem na libovolné téma zapojit, kontaktujte...

Celý článek

Novely NOZ a ZOK

Změny v NOZ a ZOK a metodika aktualizací

Dne 30. prosince 2016 vešly v platnost novely NOZ (novelou jako zákon č. 460/2016 Sb.) a ZOK (novelou jako zákon č. 458/2016 Sb.). Novela NOZ, účinná dnem vyhlášení, tj. 30. prosince 2016, se týkala prodloužení lhůty pro přezkum soudních rozhodnutí , kterými byly fyzické osoby...

Celý článek

OBCZAN LIVE – LISTOPADOVÁ INTERPRETAČNÍ BESEDA

Příští interpretační beseda se bude konat ve čtvrtek 8. listopadu 2016 od 14:00 na PF UK v Praze, a to ve spolupráci s Právnickým akademickým spolkem Všehrd.

Místo: Právnická fakulta UK v Praze, místnost č. 220
Datum: 8. listopadu 2016
Čas: 14:00–17:50

Formát:
Panelová diskuse s aktivní účastí publika. Každé téma bude na úvod krátce shrnuto odborným referentem, který popíše současnou právní úpravu a dosavadní publikované...

Celý článek

Návrh slovenského občanského zákoníku

Dne 16. září 2015 odevzdala Komise pro rekodifikaci Občanského zákoníku slovenskému ministerstvu spravedlnosti první ucelenou verzi návrhu nového slovenského občanského zákoníku, jehož hlavním autorem je doc. JUDr. Anton Dulak, Ph.D. Na začátku listopadu 2015 pak bylo toto paragrafované znění návrhu občanského zákoníku představeno veřejnosti.

Slovenský občanský zákoník má být podle legislativního záměru „moderním národním kodexem soukromého práva s evropskou dimenzí, který na tomto základě dosáhne vysokého stupně konvergence s občanskými zákoníky států Evropské unie“. Inspirace českým občanským zákoníkem...

Celý článek

Osnova obchodního zákona z r. 1937

Po rozpadu habsburské monarchie v roce 1918 přejalo Československo existující právní předpisy, mj. obecný obchodní zákoník č. 1/1863 ř.z. Na Slovensku v té době však platil uherský obchodní zákon z roku 1875. Jednotlivé novelizační a sjednocovací pokusy se ukázaly být neúspěšnými. Na konci roku 1929 došlo k ustavení Vědecké komise k přípravě a projednání nového obchodního zákona, jejímž předsedou byl Dr. Karel Hermann-Otavský a, jak název napovídá, jejímž smyslem bylo projednání návrhu první knihy obchodní zákona připraveného Ministerstvem spravedlnosti. V průběhu 30. let byla ještě vypracována druhá kniha včetně důvodové zprávy, kterou komise také projednala. Tento legislativní pokus však nikdy nedospěl do fáze přijetí nového obchodního zákona. V roce 1937 Ministerstvo spravedlnosti knižně vydalo první a druhou knihu osnovy obchodního zákona.

Obě knihy Vám zde nabízíme naskenované zdarma ke stažení.

Naleznete je v příloze níže ve formátu PDF.

Celý článek

Kogentní a dispozitivní normy v novém civilním právu / právu obchodních korporací aneb vystačíme s "výslovným" určením v zákoně?

Studentská vědecká a odborná činnost 2015

1. Úvod a cíl práce

Úprava rozlišení dispozitivnosti a kogentnosti jednotlivých ustanovení jakéhokoliv zákona má mimořádný význam pro interpretaci jeho norem. Pro nový občanský zákoník[1] jako obecný soukromoprávní předpis to platí dvojnásob; na základě principu subsidiarity,...

Celý článek

OBCZAN LIVE: Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci?

Na červnové interpretační besedě jsem se zabýval tématem, zda obchodní podíl v SJM zakládá účast druhého manžela v obchodní korporaci či nikoli. Podstatou mého příspěvku bylo shrnutí doposud publikovaných názorů na otázku, zda podíl v obchodní korporaci, který jeden z manželů nabyl za trvání manželství, zakládá podle nového práva také účast druhého manžela v této korporaci, tedy zda se i druhý manžel stává (spolu)společníkem.

Dosavadní pojetí

Klíčovým ustanovením dosavadního SOZ v této otázce byl § 142 odst. 3, podle kterého platilo, že: "Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí...

Celý článek

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?

OBCZAN.cz, Praha, 7. 4. 2015

Mgr. František Korbel, Ph.D.[1]

Nový občanský zákoník bývá často označován za archaický kvůli některým jeho v dnešní době zvláštně znějícím pojmům. Pomiňme nyní debatu o tom, zda pro celé právní instituty, které jím byly znovuzavedeny do právního řádu po nepřirozené...

Celý článek

Aplikace přechodných ustanovení NOZ na rámcové smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí a dodatky

Mgr. Martin Sztefek

Úvod

Při každé změně právního řádu vyvstává otázka, čím se budou řídit právní poměry vzniklé před účinností takové změny. Dochází tak ke střetu starého a nového práva, který je sice nežádoucí, v mnohých případech však nevyhnutelný. Řešení této kolize je...

Celý článek

Výklad § 70 ZOK ve vztahu k nejvyššímu orgánu obchodních korporací. Aneb musí i společník hlásit konflikt zájmů a vnitřní obchodování?

Většina autorit českého obchodního práva se shodne na tom, že zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodníh korporacích (dále jen „ZOK“), obsahuje několik nejasností a nesrovnalostí, které bude třeba uvést na pravou míru. U některých z těchto nesrovnalostí či nejasností postačí interpretace soudy. V některých případech je však potřeba daný problém více rozvést a podrobit důkladnější analýze a kritice. Takové úpravy bude dost možná potřeba provést na úrovni zákonné, tedy prostřednictvím novely. Jedním z těchto nejasných ustanovení je dozajista § 70 ZOK. Ve které z uvedených skupin se nakonec objeví si však nedovolím odhadnout. Cílem této stati je rozebrat ustanovení § 70 ZOK v souvislosti s ustanoveními § 54 – 57 ZOK, konkrétně tedy aplikovatelnost ustanovení § 54 – 57 na členy nejvyššího orgánu obchodní korporace. Autor předně porovnává tuzemskou úpravu s úpravou právních řádů jiných států, především států, ze kterých český zákonodárce při tvorbě rekodifikačních zákonů vycházel. Následně autor porovnal výklad předmětných ustanovení jednotlivých tuzemských právních autorit.

1. Úvod

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“) řešil problematiku střetu zájmů v ust. § 196a. Tato úprava však byla oproti té současné mnohem užší. Zabývala se především vnitřním obchodováním mezi obchodní korporací a jejím zástupcem (v dnešním...

Celý článek

OBCZAN LIVE – ČERVNOVÁ INTERPRETAČNÍ BESEDA

Příští interpretační beseda se bude konat ve středu 24. června 2015 od 14:00 na PF UK v Praze, a to ve spolupráci s Právnickým akademickým spolkem Všehrd.

Místo: Právnická fakulta UK v Praze, místnost č. 300
Datum: 24. června 2015
Čas: 14:00–17:20

Formát:
Panelová diskuse s aktivní účastí publika. Každé téma bude na úvod krátce shrnuto odborným referentem, který popíše současnou právní úpravu a dosavadní publikované texty.

Celý článek

ZÁLOHA NA PODÍL NA ZISKU V KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTECH

Kapitálovým společnostem do 31. prosince 2013 bylo výslovně zakázáno vyplácet zálohy na podíl na zisku. Tento zákaz byl pro akciové společnosti zakotven v § 178 odst. 1 in fine zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obch. zák.“) a pro společnosti s ručením omezeným v § 123 odst. 2 druhá věta ve spojení s § 178 odst. 1 in fine obch. zák. Výplata zálohy na podíl na zisku ostatním obchodním korporacím nebyla výslovně zakázána.[1]

Výslovný zákaz výplaty zálohy na podíl na zisku kapitálovými společnostmi se dostal do obchodního zákoníku zákonem č. 370/2000 Sb., s účinností od 1. ledna 2001. Obchodní zákoník ve znění do 31. prosince 2000 tedy výslovný zákaz výplaty zálohy na podíl na zisku neobsahoval,...

Celý článek

OBCZAN LIVE: V jakém rozsahu odpovídá dodavatel za újmu způsobenou poddodavatelem a v jakém rozsahu naopak odpovídá přímo poddodavatel za újmy způsobené objednateli?

Na druhé interpretační besedě dne 14. dubna 2015 jsem vystoupil s tématem „Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka“. Cílem debaty měl být rozbor poměrně širokého tématu odpovědnosti vůči třetí osobě, tedy osobě, s níž není odpovědná osoba v přímém smluvním vztahu, ale je ve vztahu nepřímém skrze svého smluvního partnera. V rámci tohoto tématu nebylo možné shromáždit argumenty pro a proti, ale spíše provést mnohovrstevnou úvahu na téma vzájemných vztahů odpovědností těchto osob a jejich rozsahu, a to odpovědností vyplývající jak ze smluv mezi nimi uzavřených, tak i odpovědností mimosmluvní.

Rozhodujícími ustanoveními NOZ, kterých se debata týkala, byla ustanovení § 1935, § 2913 odst. 1, § 2914, věta druhá, a § 2630 odst. 1, písm. a).

§ 1935 NOZ

Pokud se jedná o § 1935, byla položena otázka, zda u tohoto ustanovení je nějaký prostor pro výklad, či zda je zjevné,...

Celý článek

OBCZAN LIVE: Vztahují se pravidla o střetu zájmu podle ZOK také na společníka/akcionáře kapitálové obchodní korporace; a v jakém rozsahu?

Na druhé interpretační besedě OBCZAN LIVE v Brně jsem přednesl příspěvek k otázce "Vztahují se pravidla o střetu zájmu podle ZOK také na společníka/akcionáře kapitálové obchodní korporace; a v jakém rozsahu?" Literatura zatím řeší otázku dvěma možnými způsoby a na besedě jsem představil argumenty a zastánce obou z nich.

Podstata problému

V příspěvku jsem se pokusil zpracovat názory na výklad § 70 ZOK. Podle tohoto ustanovení se pravidla o střetu zájmu v § 54 až 56 použijí také na nejvyšší orgán kapitálové společnosti a družstva. Z uvedeného ustanovení se však nepodává zda se tato...

Celý článek

Může prokurista překročit své zástupčí oprávnění?

Tento příspěvek byl zpracován v rámci projektu PF UK PRVOUK P05 Soukromé právo pro XXI. století.

I. Základní vymezení

Rozsah zástupčího oprávnění prokuristy je nově vymezen v § 450 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „NOZ“) tak, že prokurista je zmocněn zastupovat podnikatele v právních jednáních, ke kterým dochází při provozu obchodního...

Celý článek
« Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další »

Kalendář akcí

Na některé z těchto akcí je pro omezený počet autorů píšících na www.obczan.cz volný nebo zvýhodněný vstup. Máte-li o něj zájem, napište nám na redakce@obczan.cz
Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
27/02/2017 / Budova ČS VTS
JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.
Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
01/03/2017 / Budova ČS VTS
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
Valné hromady a.s. a s.r.o.
02/03/2017 / Budova ČS VTS
JUDr. Petr Šuk

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

NOZ § 3074: Re- NOZ § 3074: NOZ na staré nájemní smlouvy - změna poměrů

Zřejmě máte na mysli nájem bytu. Spíše než podle § 1765 bych postupoval podle § 3074 odst. 2 či…
12/09/2016 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 2254: RE: retroaktivita úročení?

A to že si sjednám nižší úrok než je ona „zákonná sazba“, to není zkracující jednání podle §2235?
30/08/2016 / Pavel

Poslední komentáře

NOZ § 2051: Nemožnost moderace ve spotřebitelských vztazích

Před rokem 2014 nebyla v SOZ soudu dána možnost moderovat výši nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Taková možnost existovala pouze podle § 301 ObchZ (na rozdíl od § 2051 NOZ bez nutnosti návrhu…
24/02/2017 / Tomáš Král 0

ZOK § 448: Původní znění § 448 do účinnosti novely (tj. do 14. ledna 2017)

(1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy. (2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. (3) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. (4) Neobsahují-li stanovy nebo smlouva…
14/01/2017 / Admin Tým 0

NOZ § 3033: Původní znění § 3033 odst. 1 do účinnosti novely (tj. do 30.…

Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona omezena,…
02/01/2017 / Admin Tým 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

NOZ § 2894: 7 As 95/2015 - 49, NSS – Škoda způsobená státu odvodem za porušení…

Právní věta: Ustanovení § 101 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, podmiňuje odpovědnost vojáka za škodu tím, že škoda vznikla státu, nikoliv dílčí organizační složce státu. Měl…
09/09/2016 / Tomáš Král 0

Feedback