KOMENTÁŘ K ZMPS

Z podnětu OBCZANa a se souhlasem C. H. Beck a ostatních spoluautorů jsem zde dnes uveřejnil podstatné výňatky z komentáře k ZMPS, který jsme letos na jaře vydali u nakladatelství C. H. Beck.

Na OBCZANovi tak nyní naleznete výňatky z komentáře k následujícím ustanovením:

§ 3 ZMPS (Nutně použitelná ustanovení právních předpisů)
§ 4 ZMPS (Výhrada veřejného pořádku)
§ 5 ZMPS (Obcházení zákona)
§ 23 ZMPS (Zjišťování a používání zahraničního práva)

Celý článek

DOPAD NOZ NA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – ZMĚNY UZAVŘENÝCH SMLUV A RÁMCOVÉ SMLOUVY

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „ZVZ“) i zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), byl v souvislosti s rekodifikací soukromého práva novelizován jen drobně, a to konkrétně částí šedesátou čtvrtou a šedesátou pátou zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Provedené změny se týkají zejména terminologie (zvláště v souvislosti s obnovením institutu pachtu), resp. u koncesního zákona spočívají ve změně právního režimu koncesní smlouvy.

Kromě toho bylo do obou zákonů vloženo specifické přechodné ustanovení, které se týká nedokončených zadávacích řízení. Nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) se však v procesu zadávání veřejných zakázek, jako specifickém a...

Celý článek

Malá novela občanského zákoníku

Obczané, v pátek 7. 11. 2014 publikovalo Ministerstvo spravedlnosti návrh tzv. malé novely občanského zákoníku, která má adresovat nejpalčivější problémy spojené s rekodifikací. My Vám ji opět předkládáme k veřejné diskusi.

Novela se dotýká patnácti ustanovení (nového) občanského zákoníku týkající se věku pro nástup do práce, omezení svéprávnosti, souhlasem s pitvou, dále také plných mocí, společného jmění manželů, zákonného předkupního práva, svěřenských fondů a náhrady škody. Novela...

Celý článek

Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady

Příspěvek se zabývá několika relevantními aspekty nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), které analyzuje na příkladu nejvýznamnějšího smluvního typu – kupní smlouvy, zejména pak na spotřebitelské kupní smlouvě.

I. Struktura příspěvku

Základním problémem je míra autonomie vůle, a to jak při uzavírání kupní smlouvy v masovém měřítku za použití specifických technik, jakými jsou např. všeobecné obchodní podmínky, tak při uplatňování práv z odpovědnosti za vady prodávajícího.

Celý článek

NOVÝ ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

Vedle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích je od 1. ledna 2014 účinný i nový zákon o mezinárodním právu soukromém („ZMPS“). Ten nahradil dosavadní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů („ZMPS 1963“).

Dovedu si představit, že v záplavě školení a literatury k oběma hlavním pilířům soukromoprávní rekodifikace mnohdy nezbývá (nejen) advokátům čas a peníze na studium tohoto zákona, a proto jsem se rozhodl tento pro přeshraniční vztahy nikoliv nepodstatný předpis (jeho hlavní...

Celý článek

NOZ V PRAXI: PODMÍNKY NEDOBROVOLNÉHO PŘEVZETÍ A DRŽENÍ ČLOVĚKA V ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍM ZDRAVOTNÍ PÉČI (§ 104)

§ 104 (Podmínky nedobrovolného převzetí a držení) Převzít člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo ho v něm bez jeho souhlasu držet lze jen z důvodu stanoveného zákonem a za podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. Podání návrhu na omezení svéprávnosti nezakládá samo o sobě důvod, aby byl člověk bez svého souhlasu do takového zařízení převzat nebo v něm držen.

Z důvodové zprávy (k § 104 až 110):

Platný občanský zákoník ponechává zcela stranou otázku práv člověka při jeho nedobrovolném zadržení ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení poskytujícím obdobné služby. Navržená úprava ponechává stranou zákonné důvody pro...

Celý článek

Možnost společného zastupování prokuristy a člena statutárního orgánu

V práci se zabývám otázkou, zda je za současné právní úpravy možné zastupování společnosti společně prokuristou a členem statutárního orgánu, nebo-li zda lze např. určit, že za společnost jednají dva členové představenstva či člen představenstva společně s prokuristou. Do 31. 12. 2013 to možné nebylo (Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 2. 2000 sp. zn. 7 Cmo 55/99 a Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2003 sp. zn. 32 Odo 99/2002), rekodifikace však otázku znovu oživila. Jelikož se jedná o téma nové, bylo k němu zatím jen velice málo publikováno. V práci prezentuji názory uznávaných odborníků na obchodní právo (dr. Čech, doc. Havel, doc. Štenglová a další), které jsem získal zejména konzultacemi s dotyčnými a v práci se je snažím věrně zachytit. Po zvážení všech argumentů pro a proti dospívám k závěru, že za současné právní úpravy je společné zastupování prokuristy a člena statutárního orgánu možné za podmínky, že je statutární orgán vícečlenný, aby si nadále zachoval možnost jednat samostatně. Co se týče zástupčího oprávnění, myslím si, že by se při společném zastupování uplatnila šíře prokury. Můj názor je však menšinový a většina odborníků se domnívá, že ani s novým právem se situace nezměnila. Nezbude než vyčkat judikatury, která na sebe snad nenechá dlouho čekat.

1 Úvod a cíl práce

Rekodifikace se dotkla řady právních institutů a v některých případech oživila otázky, které byly již dříve (vy)řešeny. Jedna z těchto otázek je možnost společného zastupování prokuristy a člena statutárního orgánu (dále jen „společné zastupování“),...

Celý článek

PRACOVNÍ VERZE NOVELY NOZ

Obczané, v reakci na mimořádný zájem odborné veřejnosti se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo uveřejnit pracovní verzi připravovaného návrhu změn občanského zákoníku. Konkrétně nyní první část, kterou již ministerstvo prokonzultovalo s expertní komisí, a ke které prof. Eliáš dne 1. září 2014 zaslal oponenturu.

Plný text novely je od dnešního dne dostupný na www.justice.cz. My Vám ji nyní na základě svolení Ministerstva spravedlnosti dáváme k dispozici, abyste se k jednotlivým úpravám mohli vyjádřit pomocí diskusních příspěvků k jednotlivým komentářům.

Konkrétní znění novelizovaných...

Celý článek

UPLATŇOVÁNÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Od 1. ledna 2014 došlo k zásadním změnám v pracovním právu, zejména v zákoníku práce (dále „ZP“). Je to důsledek účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též „o. z.“) a zákona č. 303/2013 Sb., který v souvislosti s rekodifikací soukromého práva změnil některé zákony (dále „změnový zákon“).

Podpůrná platnost

V pracovněprávních vztazích se vychází z principu subsidiarity (podpůrnosti) občanského zákoníku. Tuto zásadu vyjadřuje § 9 odst. 2 o. z. Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí o. z. v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní...

Celý článek

NĚKOLIK POZNÁMEK K USTANOVENÍM ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, TÝKAJÍCÍCH SE NÁJMU BYTU

Nový občanský zákoník bezpochyby představuje významný legislativní krok k modernímu civilnímu právu. Celá řada nových ustanovení a nových pojmů však současně přináší pro praxi řadu otázek a problémů, které bude muset judikatura vyložit. Současně je ovšem třeba mít na zřeteli, že jakýkoliv výklad zákona se může významně odchýlit, a to se netýká jen této části o. z., od úmyslů a vůle zákonodárce. Na některé problémy spojené s ustanoveními, která se týkají bytového práva, bych chtěl zde upozornit.

Především bych rád poukázal na vztah mezi ustanoveními § 2296 (Jistota) a § 2291 odst. 2 (Zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce). Pokud je v ustanovení § 2291 o. z. příkladmo uvedeno, že zvlášť závažného porušení povinnosti se nájemce dopustí „…nezaplatí-li...

Celý článek

Obczan.cz hledá editory a redaktory

Diskusní příspěvky se zde kupí a někde se již stávají nepřehlednými, zatímco systematické komentáře, judikáty a křížové odkazy přibývají pomaleji, než by si uživatelé přáli. Proto jsme se rozhodli, že budeme angažovat dobrovolníky na funkce editorů jednotlivých částí rekodifikovaných předpisů a brigádníky na funkce redaktorů a rešeršérů.

Editorská činnost není nijak placená, ale má mnoho jiných výhod a je vhodná zejména pro zkušené právníky, kteří zvlášť dobře ovládají některou oblast rekodifikovaného práva. Pokud se chcete zapojit, čtěte dál.

Naproti tomu brigádnická činnost bude přiměřeně honorovaná.

Celý článek

Vzorové stanovy a společenská smlouva

Díky všem, kteří přispěli - ať vlastními texty, či "jen" konstruktivními připomínkami. Avizuji, že v sekci "Vademeca a vzory" si teď mohou uživatelé stáhnout vzorové stanovy a.s. a společenskou smlouvu s.r.o. Oba vzory jsou pojaty tak, aby pokryly nejpravděpodobnější a nejobvyklejší situace. Nejedná se o katalog, ze kterého by bylo možné modulově sestavovat složitější dokumenty. Při koncipování Vašich dokumentů je však můžete používat jako výchozí "minimum".

Vzory jsou doprovozeny stručnými poznámkami. Pokud budete mít k publikovaným vzorům či průvodním poznámkám jakékoliv podněty či připomínky, pošlete nám je prosím na redakce@obczan.cz.

Celý článek

ENERGETICKÝ ZÁKON A SLUŽEBNOST INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

NOZ přináší do českého právního řádu zcela novou úpravu pozemkové služebnosti inženýrské sítě. Protože odvětvové veřejnoprávní předpisy mají pro vedení veřejné technické infrastruktury přes cizí pozemky své vlastní právní úpravy, vznikla v právnické obci debata, jaký vliv má nová služebnost inženýrské sítě na tato oprávnění. Článek rozebírá vztah služebnosti inženýrské sítě a věcných břemen zřizovaných podle energetického zákona.

ÚVOD

  1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) znovuzavádí do českého soukromého práva pojem služebností, když spolu s reálným břemenem tak od sebe terminologicky odlišuje věcné břemeno, kde povinný má něco strpět nebo se něčeho zdržet (služebnost),...
Celý článek

Obecně k zajištění a utvrzení dluhu podle NOZ

Úprava zajištění a utvrzení dluhů je systematicky zařazena na závěr části čtvrté NOZ věnované relativním majetkovým právům. Jako v jiných případech je její základní výhodou sloučení materie obsažené dříve v občanském i obchodním zákoníku. Nicméně nalezneme v ní také další drobnější či větší změny, které se od 1. ledna 2014 týkají všech způsobů zajištění a utvrzení dluhů, a z tohoto důvodu je jim proto v tomto článku věnována pozornost.

Pro pořádek je třeba úvodem uvést, že – jak již ostatně napovídá samotný nadpis – jednou z novinek nového občanského zákoníku je změna terminologie, v níž se bude nyní rozlišovat zajištění a utvrzení dluhů. O zajištění dluhu jde obecně tehdy, kdy se zlepšuje věřitelovo...

Celý článek

Předseda představenstva zaměstnancem? Aneb jak je to s přípustností souběhu pracovního poměru s funkcí člena statutárního orgánu po rekodifikaci

Souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem je takový právnický evergreen. Nejdříve byl rozsudkem VS z roku 1993 (1) a následnou konstantní judikaturou NS zakázaný, od novely ObchZ č. 351/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012 byl naopak výslovně dovolený. A jak tomu je po 1. 1. 2014? Názory se různí. Autor tohoto článku porovnává hlavní argumenty pro i proti, aby se nakonec přiklonil k argumentům pro nepřípustnost.

Exkurz do nedávné historie

Do 31. 12. 2011 byl výklad zákona poměrně jednoznačný. Ačkoli v praxi k souběhům funkcí, tedy situacím, kdy například člen představenstva akciové společnosti byl zároveň v pracovněprávním vztahu s touto společností coby generální ředitel,...

Celý článek

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

NOZ § 3074: Re- NOZ § 3074: NOZ na staré nájemní smlouvy - změna poměrů

Zřejmě máte na mysli nájem bytu. Spíše než podle § 1765 bych postupoval podle § 3074 odst. 2 či…
12/09/2016 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 489: věc v římském právu

Definici „věci“ z hlediska římského práva nalezneme v předposledním titulu Digest nazvaném O významu slov (De verborum significatione), kde se dočteme, za věc se nepovažuje pouze hmotný předmět, ale…
20/02/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 480: Rada nebo soud?

Podle důvodové zprávy by se zdálo, že je-li rada, nemusí úkony opatrovníka při dispozicích s významným majetekem schvalovat soud. Obvykle by takovéto úkony schvaloval soud podle 461/1 a to bez…
15/08/2017 / Daniel Hrbáč 0

ZOK § 1: Velká novela ZOK

Dle mých informací Ministerstvo spravedlnosti stáhlo návrh velké novely ZOK z legislativního procesu. Novela ZOK nebude v tomto volebním období přijata.
18/04/2017 / Petr Měštánek 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback