INSTITUT SVĚŘENSKÉHO FONDU V NOZ

Svěřenský fond (též trust, fiducie nebo Treuhand)[1] zaváděný zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)[2] je v českém právu zcela bezprecedentním fenoménem, a to nikoliv jen co do své formy, ale zejména s ohledem na své účinky na soukromoprávní vztahy.

1. Obecné poznámky

1.1 Vymezení problému

Tento tradiční institut common law byl do NOZ převzat z Quebeckého občanského zákoníku[3] (dále jen „CCQ“), v němž byl jako tzv. fiducie úspěšně funkčně adaptován na právní řád s výraznými kontinentálními rysy.[4] To bylo...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK VIII. - Rodičovská práva a povinnosti

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Rodičovská práva a povinnosti.

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK VII. - Změna závazku

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Změna závazku.

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK VI. - Obchodní firma

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Obchodní firmu.

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK V. - Fyzická osoba (člověk

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Fyzická osoba (člověk).

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK IV. - Manželské majetkové právo

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout Manželské majetkové právo.

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK III. - ochrana osobnosti

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout OCHRANU OSOBNOSTI

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto...

Celý článek

Kodeterminace: mohou být zaměstnanci po rekodifikaci stále zastoupeni v dozorčích radách?

Od 1. ledna ZOK nezná účast osob volených zaměstnanci v dozorčí radě. Znamená to jen, že tam již nově být nemusí, nebo dokonce že tam být nesmí? Autor tohoto článku snáší argumenty pro i proti, čímž zamýšlí otevřít prostor pro konstruktivní diskusi na toto téma.

Právo zaměstnanců volit své zástupce do orgánů společnosti, a tím se podílet na jejím řízení, lze zjednodušeně označit pojmem „kodeterminace“. Zpravidla se tak děje u společností se dvěma volenými orgány, kde zaměstnanci bývají zastoupeni v dozorčí radě. V Evropě...

Celý článek

PRAVDĚPODOBNOST V HMOTNÉM PRÁVU A MÍRA DŮKAZŮ (SKICA O MOŽNÉ ZMĚNĚ PARADIGMATU V NOZ)

Otázka míry důkazů patří k těm, jimž není v české nauce ani praxi věnována pozornost. Obdobně, jako i v jiných případech, se jedná o určitý paradox, který je ovšem pro vývoj české právní kultury do jisté míry příznačný. Ačkoliv relevantní názor vychází v otázce hodnocení důkazů z jistoty a tedy z vnitřního přesvědčení soudce o „pravdě“ nalézané v dokazování, tak je zřejmé, že toto přesvědčení má a nutně musí mít různou míru, jež je dána objektivními i subjektivními faktory. Jinak řečeno, do pojmu pravda a jistota se logicky vkrádá určitý prvek pravděpodobnosti, a tedy nejistoty. Těmito problémy se zabývá nauka při zkoumání tzv. míry důkazů.

I. Vymezení problematiky

Jinými slovy by vysvětlením jasného, i když povrchního přístupu k hodnocení důkazů v nauce a judikatuře mohla být skutečnost, že se pojem pravděpodobnosti v našem právním řádu nevyskytuje.

To však už vlastně není pravda a o tomto problému je...

Celý článek

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST V PRACOVNÍ PRÁVU - TAK SNADNÉ TO NEBUDE

Novým a progresivním institutem v Novém občanském zákoníku má být zákonná úprava předsmluvní odpovědnosti. Otázkou je, do jaké míry a v jaké intenzitě se úprava předsmluvní odpovědností prosadí i v pracovním právu. Na některých školeních, kterých jsem se zúčastnil, jsem slyšel názor, že se tato právní úprava projeví v pracovněprávních vztazích silně a že by si to zaměstnanci a zaměstnavatelé měli uvědomit.

Předsmluvní odpovědnost se má dle těchto názorů typicky uplatnit v případě, kdy zaměstnavatel realizoval výběrové řízení, už vybral ve výběrovém řízení nejlepšího kandidáta, oznámil mu výsledek, ale na poslední chvíli se rozhodl místo neobsadit. Nejlepší kandidát...

Celý článek

Terminologické a jiné problémy nuceného přechodu akcií – k § 390 ZOK

Terminologické nejasnosti právní úpravy nuceného přechodu účastnických cenných papírů spočívají v používání různých nejasných pojmů, navíc odlišných od dosavadní praxe. Podle § 390 odst. 1 se vlastníci účastnických cenných papírů (akcií) mohou po squeeze-outu domáhat práva na dorovnání. V odst. 3 se ale uvádí dovolání se práva na dorovnání. Podle odst. 3 pak soudní rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění, je pro hlavního akcionáře závazné co do základu přiznaného práva i vůči ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů. Tedy máme zde dva různé pojmy: „právo na dorovnání“ a „právo na jinou výši protiplnění“, dále máme možnost „domáhat se“ práva na dorovnání, právo „dovolávat se“ práva na dorovnání a soud může „přiznat právo“ na dorovnání. Předpokládejme, že racionální zákonodárce by měl důvod pro odlišení, z důvodové zprávy ani z textu však důvody použití různých výrazů nejsou patrné.

Nově je nutné právo na dorovnání uplatnit v první fázi v prekluzivní lhůtě nejprve u hlavního akcionáře, avšak nikoliv před splatností protiplnění. Je však iluzorní si myslet, že by jakýkoliv hlavní akcionář jednající z pozice moci dobrovolně něco doplácel, protože...

Celý článek

PRÁVNÍ ÚPRAVA SKONČENÍ NÁJMU BYTU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

Dne 22. 3. 2012 nabyl platnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), jehož účinnost byla stanovena na 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník přináší do právní úpravy nájmu bytu velké množství zásadních změn, které se týkají mimo jiné také zániku nájmu bytu. Právě na přiblížení právní úpravy skončení nájmu bytu v novém občanském zákoníku a na změny, které s sebou přinese, bych se chtěla zaměřit ve svém článku.

Právní úprava skončení nájmu bytu (resp. nájmu domu) v novém občanském zákoníku je ještě méně přehledná, než právní úprava současná. Ačkoliv nový občanský zákoník sdružuje § 2285–2296 NOZ pod nadpis „Skončení nájmu“, rozhodně tato ustanovení neobsahují všechny...

Celý článek

Nebezpečí z prodlení aneb co musíme stihnout ještě před koncem roku 2013

Nedávno mi jedna notářka říkala, že každý slušný člověk, který se v dohledné době chystá na onen svět, tak učiní nejpozději do konce roku 2013. Tímto bonmotem bych rád uvedl tento stručný článek, který by měl být rovněž záchytným bodem pro diskusi o tom, co všechno je nutné stihnout ještě v roce 2013, protože později to už nepůjde. Z naší praxe a z diskusí na různých fórech (včetně OBCZANa) vyplynula dvě témata, kterým je nutné se věnovat ještě před koncem roku 2013: udělení plných mocí zahraničním společníkem ještě podle SOZ a změna stanov či společenských smluv umožňující jejich budoucí úpravy valnou hromadou namísto souhlasu všech společníků.

Plné moci podle SOZ a potřeba plných mocí ve formě notářského zápisu

Značnou nevoli a překvapení vzbudilo mezi právníky ustanovení § 441, odst. 2 NOZ: …Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Jinými slovy, pokud bude od...

Celý článek

ZAJIŠŤOVACÍ PŘEVOD PRÁVA DLE BUDOUCÍ ZÁKONNÉ ÚPRAVY A SOUČASNÝ PŘÍSTUP

V zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, pojednává o zajišťovacím převodu práva pouze jeden paragraf. Tato skutečnost přímo vybízela smluvní strany k různým úpravám dle jejich vůle. Ze zákona tedy vyplývá široká smluvní volnost, která vedla i k různým soudním vymezením a interpretacím tohoto institutu. Zásadní změna nastala rozhodnutím velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006, které stanovilo určitá kritéria pro platnost zajišťovacího převodu práva.

S odkazem na toto přelomové rozhodnutí soudy v následujících letech stanovily judikaturní výklad zajišťovacího převodu práva, který zákonné vymezení výrazně upravil. Tento výklad lze zjednodušeně shrnout do několika vět: Jde o převod práva s rozvazovací podmínkou. Věřitel,...

Celý článek

VYDĚDĚNÍ DNES A DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (NOZ)

Z právního pohledu je smrt člověka (fyzické osoby) tzv. objektivní právní skutečností, která vyvolává právní následky bez ohledu na lidskou vůli. Vydědění můžeme volně definovat jako tzv. jednostranný právní úkon, kterým zůstavitel odnímá svému potomkovi jako neopomenutelnému dědicovi právo dědit, jež by mu jinak ze zákona náleželo. Z formálního hlediska musí tento projev vůle zůstavitele splňovat stejné náležitosti, jaké zákon vyžaduje pro závěť. V právně-filozofické rovině je možno institut vydědění vnímat jako určitý korektiv [1] k nastolení spravedlnosti v rámci dědického řízení. [2]

Vydědění dnes

Jelikož řada právních aspektů vydědění, jak je známe dnes – resp. bychom znát měli – Ignorantia legis non excusat – je totožná s novou právní úpravou v NOZ, proto si ji nejdříve připomeňme. Nejprve se zamyslíme, z jakých důvodů může dnes např.

Celý článek

Kalendář akcí

Na některé z těchto akcí je pro omezený počet autorů píšících na www.obczan.cz volný nebo zvýhodněný vstup. Máte-li o něj zájem, napište nám na redakce@obczan.cz
Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
27/02/2017 / Budova ČS VTS
JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.
Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
01/03/2017 / Budova ČS VTS
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
Valné hromady a.s. a s.r.o.
02/03/2017 / Budova ČS VTS
JUDr. Petr Šuk

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

NOZ § 3074: Re- NOZ § 3074: NOZ na staré nájemní smlouvy - změna poměrů

Zřejmě máte na mysli nájem bytu. Spíše než podle § 1765 bych postupoval podle § 3074 odst. 2 či…
12/09/2016 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 2254: RE: retroaktivita úročení?

A to že si sjednám nižší úrok než je ona „zákonná sazba“, to není zkracující jednání podle §2235?
30/08/2016 / Pavel

Poslední komentáře

NOZ § 2051: Nemožnost moderace ve spotřebitelských vztazích

Před rokem 2014 nebyla v SOZ soudu dána možnost moderovat výši nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Taková možnost existovala pouze podle § 301 ObchZ (na rozdíl od § 2051 NOZ bez nutnosti návrhu…
24/02/2017 / Tomáš Král 0

ZOK § 448: Původní znění § 448 do účinnosti novely (tj. do 14. ledna 2017)

(1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy. (2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. (3) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. (4) Neobsahují-li stanovy nebo smlouva…
14/01/2017 / Admin Tým 0

NOZ § 3033: Původní znění § 3033 odst. 1 do účinnosti novely (tj. do 30.…

Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona omezena,…
02/01/2017 / Admin Tým 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

NOZ § 2894: 7 As 95/2015 - 49, NSS – Škoda způsobená státu odvodem za porušení…

Právní věta: Ustanovení § 101 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, podmiňuje odpovědnost vojáka za škodu tím, že škoda vznikla státu, nikoliv dílčí organizační složce státu. Měl…
09/09/2016 / Tomáš Král 0

Feedback