OBCZAN LIVE: Lze postoupit pohledávku na peněžité odčinění nemajetkové újmy

0
2. 6. 2017 / Admin Tým

Na interpretační besedě konané dne 24. března 2017 na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně JUDr. Lukáš Hadamčík referoval o tématu „Lze postoupit pohledávku na peněžité odčinění nemajetkové újmy?“. Toto téma již bylo publikováno jako článek v časopise Právní rozhledy. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pouze varianty řešení, které byly nastíněny v průběhu interpretační besedy, a výsledky hlasování.

Průběh besedy

Navrhované varianty řešení byly celkem čtyři, a vztahovaly se k § 1475 odst. 2 NOZ, který stanoví, že: „Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.“

Varianta 1

Pohledávka z titulu náhrady nemajetkové újmy je pohledávkou vázanou na osobu poškozeného, a proto smrtí (obecně) zaniká. Daná pohledávka nezanikne smrtí jen tehdy, jestliže je uznána nebo uplatněna podle § 1475 odst. 2 NOZ. Podmínkou aplikace daného ustanovení je však smrt poškozeného. Pohledávku může tedy postoupit jen právní nástupce (dědic), na kterého přešla z poškozeného jako zůstavitele.

Varianta 2

Obecně jde o pohledávku nepostupitelnou (neboť smrtí zaniká), a to až do té doby, než byla jako dluh uznána, případně byla uplatněna u orgánu veřejné moci, neboť v tomto případě dle § 1457 odst. 2 NOZ nezaniká. Uznáním nebo uplatněním se tak daná pohledávka již stává postupitelnou, aniž by postupitelnost byla podmíněna smrtí poškozeného. Postoupit ji tudíž může již poškozený, pokud ji před tím uplatnil u orgánu veřejné moci, případně ji škůdce uznal.

Varianta 3

Jde o právo majetkové povahy, tudíž nikoliv o právo vázané výlučně na osobu poškozeného. Toto právo smrtí poškozeného nezaniká. Pohledávka je postupitelná bez dalšího.

Varianta 4

Pohledávka není postupitelná za žádných okolností.

Výsledky hlasování

V anketě následně hlasovalo celkem 35 hlasujících, s následujícími výsledky:

Varianta 1. 4 hlasy
Varianta 2. 8 hlasů
Varianta 3. 22 hlasů
Varianta 4. 1 hlas

A jaký je Váš názor? Vyjádřete jej prosím prostřednictvím online hlasování níže, popř. komentářem k tomuto článku. Pokud jste již hlasoval/a na besedě, Váš hlas je do výsledků započítán a prosíme, abyste se online hlasování zdržel/a.

Hlasování

Lze postoupit pohledávku na peněžité odčinění nemajetkové újmy?

  • Celkem hlasů: 67

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback