PRACOVNÍ VERZE NOVELY NOZ

11
20. 8. 2014 / ADMIN TÝM

Obczané, v reakci na mimořádný zájem odborné veřejnosti se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo uveřejnit pracovní verzi připravovaného návrhu změn občanského zákoníku. Konkrétně nyní první část, kterou již ministerstvo prokonzultovalo s expertní komisí, a ke které prof. Eliáš dne 1. září 2014 zaslal oponenturu.

Plný text novely je od dnešního dne dostupný na www.justice.cz. My Vám ji nyní na základě svolení Ministerstva spravedlnosti dáváme k dispozici, abyste se k jednotlivým úpravám mohli vyjádřit pomocí diskusních příspěvků k jednotlivým komentářům.

Konkrétní znění novelizovaných ustanovení najdete v komentářích u níže uvedených paragrafů NOZ a ZOK. Využijte prosím této příležitosti a neostýchejte se podělit se o své názory (nejen) na změněná a zcela nová ustanovení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v některých případech se novela týká i ustanovení jiných právních předpisů, pokud se váží na měněný paragraf NOZ.

Novela se týká těchto ustanovení:

NOZ:

ZOK:

  • § 45 ZOK (Neplatnost rozhodnutí orgánu obchodní korporace)
  • § 51 ZOK (Pravidla jednání členů orgánů)
  • § 191 ZOK (Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.)
  • § 428 ZOK (Neplatnost usnesení valné hromady a.s.)
  • § 663 ZOK (Neplatnost usnesení členské schůze družstva)
  • § 702 ZOK (Neplatnost usnesení shromáždění delegátů družstva)
Diskuze
[1] Jiří Čmelík / 22. 8. 2014 / NOZ jako náhrada ZoVB

Mne, jako člena společenství vlastníků jednotek, zajímají především ty části NOZ, které se dotýkají přímo činnosti SVJ. Považuji za zbytečné, abych psal připomínky k některým paragrafům. NOZ (jako celek) musí být napsán tak, aby byly minimalizovány nejasnosti a eliminován nejednoznačný výklad. Za zcela základní požadavek považuji přesně definovat, čím se mají řídit SVJ vzniklá do konce roku 2013. Dále je třeba vyřešit i často diskutovaný problém přechodu dluhu na nového vlastníka. Mne osobně tíží jiný problém. Je to aplikace §1210 až 1214 NOZ právě ve společenství vlastníků. Neexistuje prováděcí předpis. A jak jsem se dozvěděl, ani se nepřipravuje. Jak to taky může skončit, je vidět i z Rejstříku společenství: Společenství Frýdlantská 1308 – 1320, Identifikační číslo:24663263, listiny S 11467/SL8 a S 11467/SL9. Samotné zařazení více než 900 stran do dvou zmíněných příloh v Rejstříku společenství je snad dostatečným varováním.

[2] Pet / 27. 8. 2014 / reakce na: [1] / RE: NOZ jako náhrada ZoVB

Souhlasím a taktéž si myslím, že by bylo vhodné zcela zřetelně objasnit právní úpravu vztahující se na SVJ vzniklá před účinností NOZ a dále objasnit také možnost zastupování člena SVJ na schůzi shromáždění v souvislost s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010, které tuto možnost (pokud není upravena ve stanovách) vylučuje.

[3] Markéta Selucká / 3. 9. 2014 / Koncepční změna ochrany spotřebitele v soukromém právu

Považuji za zcela absurdní, aby se měnila celá koncepce poměrně ucelené a spotřebitelsky příznivě pojaté ochrany spotřebitele v soukromém právu (NOZ), byť obsahuje chyby. Navrhovaná změna není odstranění chyb. Zrušit celé spotřebitelské smlouvy a nahradit je zcela jinými modelovými řešeními, navíc značným způsobem snižující ochranu spotřebitele v ČR (zneužívací ujednání dle návrhu musí být pouze neindividuálně sjednána!!!), bych očekávala od pravicových vlád, nikoli od vlád, které hlásají, že chrání slabé a zranitelné jedince před „šmejdy“ zneužívajícími nevědomost a slabost běžných občanů ČR. Návrh jednoznačně fandí obchodníkům a „kvasipodnika­telům“, místo aby prosazoval vysoký standard ochrany spotřebitele v soukromém právu. NOZ „zrelativizoval“ zákonnou záruku, zatímco novela bere spotřebitelům zase další práva a ochranu. OTÁZKA ZNÍ: CUI BONO? doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

[4] Josef Aujezdský / 5. 9. 2014 / reakce na: [3] / RE: Koncepční změna ochrany spotřebitele v soukromém právu

Mohu Vás uklidnit, že v této oblasti nemá český zákonodárce prakticky žádnou diskreci. Je totiž povětšině založena na principu úplné harmonizace.

[5] Jan Smutný / 5. 9. 2014 / reakce na: [4] / RE: Koncepční změna ochrany spotřebitele v soukromém právu

Myslím, že doc. Seluckou jako naši přední odbornici na spotřebitelské právo nemusíte uklidňovat :) Vystihla to přesně. Myslím, že ale MSp vůbec neví, co navrhuje, vzalo prostě subdodávku prof. Pelíkánové, nikdo to po ní nečetl a poslali to ven.

[6] Josef Aujezdský / 7. 9. 2014 / reakce na: [5] / RE: Koncepční změna ochrany spotřebitele v soukromém právu

Z mé strany se o tyto „politické“ záležitosti nezajímám. Mně to přišlo to tak, že vzali český překlad těch směrnic a nějak je tam vyloupli. To se mi jeví jako legitimnější postup, než si hrát na zákonodárce a bez jakékoliv sebereflexe vytvořit to, co tam teď je.

[7] Jan Smutný / 7. 9. 2014 / reakce na: [6] / RE: Koncepční změna ochrany spotřebitele v soukromém právu

Tak český oficiální překlad nevzali, ten se v mnohém liší a je lepší než to, co se nyní navrhuje.

[8] Milan Trávníček / 10. 9. 2014 / Nékteré zjevné nesmyslnosti jsou tam pořád...

Tak například § 2424 zní ponékud komicky…

[9] jarda / 1. 5. 2015 / reakce na: [1] / RE: NOZ jako náhrada ZoVB

zajímá mne jak bude pro staré SVJ upravena platba za balkony (lodžie) podle §1180. Vlastníci, kteří balkon nemají dotují opravy těchto balkonů. Jde o případy, kdy v domě je většina bytů bez balkonu, ale opravy se hradí z fondu oprav do kterého přispívají všichni vlastníci. Pokud se má SVJ řídit novým občanským zákoníkem, tak by to mělo být do důsledku a nejen se řídit jen některými částmi a jinak nadále podle zákona 72/94.

[10] Lake Lake / 4. 5. 2015 / reakce na: [9] jarda / RE: NOZ jako náhrada ZoVB

Napsal jste: „Pokud se má SVJ řídit novým občanským zákoníkem, …“
Tento předpoklad je ovšem zjevně mimo právní realitu. Žádný celostátně platný právnípředpis nestanoví, že by se stávající SVJ(2000) snad měly začít řídit částí NOZ o bytovém spoluvlastnictví.
Opak je pravdou. Dosavadní definice jednotek(1994) zůstává beze změn, a beze změn jsou tedy i věcná práva a právní vztahy týkající se těchto jednotek. Viz § 3063 NOZ.
Pokud jde o vnitřní právní poměry právnické osoby SVJ(2000), řídí se samozřejmě i nadále podle svých stanov a podle dosavadní právní úpravy (zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů). K tomu viz § 3028 NOZ.
Jediná změna je v tom, že právnické osoby SVJ(2000) jsou povinny se přizpůsobit ustanovením NOZ o právnických osobách (§ 118 až § 209 NOZ). Ktomu viz § 3041 NOZ.

S balkony to však nesouvisí nijak. Je to pouze Prohlášení vlastníka budovy, které určuje zda balkon je společnou částí, či příslušenstvím jednotky ve vlastníctví vlastníka jednotky. Z toho se pak odvozuje platební povinnost při opravách a údržbě této části.

Nikdo samozřejmě nebrání spoluvlastníkům společných balkonů rozhodnout, aby výlučné užívání některé společné části jednotlivým spoluvlastníkem bylo zpoplatněno. K tomu existuje bohatá judikatura, kterátaké určila přiměřenou výši náhrady jako částku, odpovídající nájemnému v místě obvyklému za obdobný předmět nájmu. Pokud se ale žádný spoluvlastník úhrady z tohoto důvodu nedomáhá, pak povinnost hradit nenastala.

[11] Jarda / 22. 8. 2015 / reakce na: [10] Lake Lake / RE: NOZ jako náhrada ZoVB

pane Lake Lake kde najdu zmínku o Vámi uvedené judikatuře ohledně platby za balkony, lodžie, které jsou ve výlučném vlastnictví bytové jednotky
jsou přístupné pouze z této jednotky (bytu). Balkony (lodžie) nejsou v prohlášení vlastníka. Děkuju.

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback