House style

aneb formátovací a citační pravidla pro autory píšící na www.obczan.cz

Přehledně a stručně

Ke každému ustanovení můžete napsat komentářů libovolné množství. Nemá tudíž smysl, vtěsnávat všechnu moudrost do jednoho komentáře – stane se tak nepřehledným. Každé ucelené komentované téma by mělo mít svůj výstižný nadpis a samostatný komentář.

V pochybnostech: více stručných komentářů bude vždy lepší a přehlednější než jeden rozsáhlý.

Označování právních předpisů

Předpisy se citují podle zavedené konvence. Prosíme, uvádějte i číslo ve Sbírce zákonů, pokud předpis nemá níže uvedenou zkratku. V textech není nutné psát „v platném znění”, protože se rozumí samo sebou, že pokud autor nenapíše něco jiného, má v úmyslu odkázat na znění aktuální v době psaní svého textu.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. stále jednotně zkracujte jako NOZ a starý občanský zákoník 40/1964 Sb. jako SOZ, a to navzdory konvenci přijaté kolegiem Nejvyššího soudu, podle které budou soudy označovat NOZ jako „o.z.” a SOZ jako „obč.zák.” Tento styl máme v úmyslu podržet až do okamžiku, než bude jen minimální riziko, že běžní uživatelé budou zkratku „o.z.“ mylně chápat jako odkaz na SOZ. Další právní předpisy označujte, popř. zkracujte následujícím způsobem:

České právní předpisy

ZOK: Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb (ZOK k 1. 1. 2014)

ZMPS: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním č. 91/2012 Sb. (ZMPS k 1. 1. 2014)

OSŘ: Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších změn (OSŘ k 1. 1. 2014)

ObchZ: Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., v posledním platném znění (ObchZ k 31. 12. 2013)

střední kodex: občanský zákoník č. 141/1950 Sb., platný k 1. 1. 1951 (střední kodex k 1. 1. 1951)

ABGB nebo OZO: Obecný občanský zákoník č. 946/1811 Sb.ř.z. ve znění ke dni 1. 1. 1925 (pokud se neuvádí jinak); pod odkazem na OZO mohou někteří uživatelé chápat český překlad – zde však upozorňujeme, že po celou dobu účinnosti v ČSR bylo závazné pouze německé znění (ABGB v češtině)

Zahraniční právní předpisy

Při uvádění zahraničních zákonů prosím dodržujte obdobnou citační úroveň jako u zákonů českých, s uvedením země a pokud možno i uvedením čísla sbírky nebo úředního věstníku země.

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch, Nr. 21 (1896), německý občanský zákoník (BGB v němčině)

nizozemský BW: Burgerlijk Wetboek, nizozemský občanský zákoník (nizozemský BW v nizozemštině; nizozemský BW v angličtině)

quebecký CC: Code civil du Québec/Civil Code of Quebec, SQ 1991, c. 64, quebecký občanský zákoník (quebecký CC ve francouzštině; quebecký CC v angličtině)

francouzský CC: Code civil des Français, francouzský občanský zákoník (francouzský CC ve francouzštině; francouzský CC v angličtině – přímý odkaz na stažení PDF!)

italský CC: Codice Civil, GU n.79 del 4–4–1942, italský občanský zákoník (italský CC v italštině)

EGBGB: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Nr. 21 (1986), uvozovací zákon k BGB (EGBGB v němčině)

švýcarský OR: Obligationenrecht, AS 27 317, švýcarský zákon o obligacích (švýcarský OR v němčině a v angličtině)

ZGB: Zivilgesetzbuch, AS 24 233, švýcarský občanský zákoník (ZGB v němčině a v angličtině)

Soft law

CEC: Code europeén des contrats (CEC ve francouzštině, část první, CEC ve francouzštině, část druhá; CEC v angličtině, část první, CEC v angličtině, část druhá)

DCFR: Draft Common Frame of Reference (DCFR v angličtině)

PECL: Principles of European Contract Law (PECL v angličtině)

PETL: Principles of European Tort Law (PETL v češtině a v angličtině)

UNIDROIT, PICC: UNIDROIT Principles of International Contract Law 2010 (UNIDROIT, PICC v angličtině)

Odkazy na paragrafy

Samotný paragraf: § 44(1) ObchZ (mezera za znakem „§”, odstavec v závorce a bez mezery za číslem paragrafu, mezera a pak označení zákona nebo jedna z výše zmíněných zkratek.

Rozmezí paragrafů: § 44 až 52 ObchZ (nepoužívejte často vídané „§§” a označení zákona pište až na konci; vždy používejte „až” a nikdy pomlčku)

Pokud odkazujete na samotný paragraf NOZ, ZOK nebo ZMPS, využijte prosím v textovém editoru v horní liště ikonky se znakem paragrafu (Odkaz na zákon), pomocí které stačí vybrat příslušný zákon, napsat číslo paragrafu a vznikne tak hyperlink odkazující na daný paragraf přímo na portálu Obczan.

Citace zdrojů

V zájmu snazšího vkládání i čtení citací není na tomto portálu nutné uvádět plné citace podle normy ČSN ISO 690. Proto jsme vytvořili následující zjednodušené citační formáty, od kterých se prosíme odchylujte co nejméně. V zásadě stačí uvést příjmení autora díla a iniciálu jeho křestního jména, název díla, vydání, vydavatelství, rok vydání a celkový počet stran ([počet stran] s.) nebo stranu, na kterou odkazujete (s. [číslo strany]). Vzory viz níže.

Monografie

Winterová, A. Civilní právo procesní. 5. vyd., Linde Praha, 2008, 751 s.

Komentáře

Drápal, L. in Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. Občanský soudní řád, komentář – I. díl. 6. vyd., C. H. Beck, 2003, s. 63.

Kolektivní díla, sborníky

Mikule, J. in Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 5. vyd., C. H. Beck, 2003, s. 593.

Odborné články

Kühn, Z. O velkých senátech a judikatorních odklonech vysokých soudů. Právní rozhledy 2/2013.

Internetové zdroje

Remeš, J. Zákonná záruka podle NOZ opravdu končí! OBCZAN (online), dostupné in https://obczan.cz/…pravdu-konci?…, citováno 18. 8. 2014.

Nejčastěji používané zdroje (zkrácené citace)

Některá právnická díla jsou užívána natolik často, že není třeba je plně citovat. Proto níže nabízíme seznam těch nejpoužívanějších a způsob, jak je lze citovat v nejkratší možné formě. U komentářů není třeba ani uvádět konkrétní stranu, pokud to vyplývá z kontextu. Upozorňujeme, že nejde o citace v pravém slova smyslu, jejichž cílem by byla identifikace díla, nýbrž o jednoduché krátké odkazy, které když běžný uživatel vidí, ví, o jaké dílo jde.

ŠABLONA:

[příjmení autora pasáže], [zestručněný název díla] / [vydavatelství]

VZOR:

Šešina, Komentář NOZ / WK

Komentáře a učebnice

[příjmení autora pasáže], Komentář NOZ / Beck
(Kolektiv autorů. Občanský zákoník I.–VI. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013–2014.)

[příjmení autora pasáže], Občanské právo hmotné / WK, s. [strana]
(Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2013, 430 s.)

[příjmení autora pasáže], Nájem a pacht v NOZ / Beck
(Kabelková, E., Dejlová, H. a kol. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201–2357. Praha: C. H. Beck, 2013, 616 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář ZOK / WK
(Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. a II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 2800 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář NOZ / Leges
(Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I.–VIII. Praha: Leges, 2013–2014)

[příjmení autora pasáže], Nekalá soutěž v NOZ / Beck
(Ondrejová, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972–2990. Praha: C. H. Beck, 2014, 384 s.)

[příjmení autora pasáže], Právnické osoby v NOZ / Beck
(Svejkovský, J., Deverová, L. a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, 544 s.)

[příjmení autora pasáže], Smlouva o dílo v NOZ / Beck
(Štandera, J. Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2586–2635. Praha: C. H. Beck, 2013, 208 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář ObchZ / Beck
(Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, J. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, 1477 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář NOZ / WK
(Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I–VI. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014)

Tichý, Obecná část občanského práva / Beck, s. [strana]
(Tichý, L. Obecná část občanského práva. Praha: C. H. Beck, 2014, 392 s.)

Historická díla

Krčmář, Právo občanské / WK, s. [strana]
(Krčmář, J. Právo občanské. I.–V. (1936–1946) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 1384 s.)

Randa, Držba. Právo vlastnické. / WK, s. [strana]
(Randa, A. Držba. Právo vlastnické. (1890–1922) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2009, 588 s.)

Sedláček, Obligační právo / WK, s. [strana]
(Sedláček, J. Obligační právo 1–3. (1933–1947) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2010, 650 s.)

[příjmení autora pasáže], Komentář Rouček Sedláček / WK
(Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. I.–VI. (1935–1937) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2013, 5424 s.)

Tilsch, Občanské právo / WK, s. [strana]
(Tilsch, E. Občanské právo. (1925) reprint Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2013, 232 s.)

Odkazy na webové stránky

Chcete-li, aby byl v textu hyperlink pod určitým slovem, jednoduše klikněte v horní liště textového editoru na ikonku glóbusu (Odkaz), do textu odkazu napište, pod jakým slovem (popř. více slovy či celou větou) chcete, aby byl hyperlink umístěn, a do adresy odkazu vyplňte URL adresu dané webové stránky.

Poznámky pod čarou

Při vkládání komentářů můžete využít funkcionality poznámek pod čarou. Jde o preferovaný způsob odkazů na zdroje, zejména v případě publikací, které nejsou v seznamu zkrácené citace literatury.

Pro jejich využití klikněte v textovém editoru na ikonku lupy (Poznámky pod čarou), tím se v místě kurzoru vytvoří v základní mustr pro poznámky pod čarou v podobě římských číslic. Poté v textu umístěte kurzor za slovo, za kterým chcete mít odkaz na poznámku pod čarou, a klikněte na ikonku kotvy (Odkaz na poznámky pod čarou). V okně, které se otevře, vyplňte číslici (klasickou arabskou) podle toho, k jaké poznámce pod čarou se má odkaz vztahovat. Následně k odpovídající římské číslici napište samotnou poznámku.

Křížové odkazy

Křížové odkazy by měly odkazovat na taková ustanovení, která s příslušným paragrafem nějak souvisí, a uživatel by neměl zapomínat číst je současně. Neplatí zde, že více je lépe!

Při tvorbě křížových odkazů zvolte jako typ komentáře Křížové odkazy. Jednotlivé křížové odkazy by měly být odděleny čárkou a měly by být řazeny vzestupně podle čísla paragrafu. Pokud je to alespoň trochu možné, pište za každý křížový odkaz do závorky také krátký „titulek” toho, co relevantního uživatel v odkazovaném ustanovení nalezne (titulky slouží k interpretaci komentovaného ustanovení, v odkazech na stejný paragraf se tak u různých ustanovení mohou titulky lišit). V případě odkazů na ustanovení dvou či více různých právních předpisů oddělte pro přehlednost ustanovení z rozdílných předpisů enterem a jednotlivé předpisy řaďte podle relevance.

ŠABLONA:

Nadpis: Křížové odkazy

Vlastní text příspěvku: § [číslo] [zákon] (titulek)

VZOR: zde

Pokud k určitému paragrafu už existuje komentář označený příznakem Křížové odkazy, může takový komentář dále upravovat jen editor příslušného paragrafu. Pokud máte návrh na úpravu či doplnění křížových odkazů, vyjádřete jej prostřednictvím diskuzního příspěvku pomocí tlačítka Reagovat na komentář. Editor příslušného paragrafu takový návrh vezme v úvahu a případně křížové odkazy upraví či doplní. Pokud daný paragraf editora nemá, napište na redakce@obczan.cz.

Zdroje inspirace

Zdroje inspirace jsou texty zahraničních nebo historických kodexů, kterými se autoři inspirovali při psaní rekodifikovaných předpisů. Pokud vkládáte zdroj inspirace, nezapomeňte uvést v záhlaví den účinnosti vloženého znění zdroje. Jako typ komentáře zvolte Zdroj inspirace a do nadpisu vždy zadejte název příslušného kodexu a číslo ustanovení, které vkládáte. Texty vkládejte vždy v původním jazyce. Pokud chcete, můžete přidat vlastní komentář (např. pokud došlo k posunu významu překladem) a/nebo překlad. Komentář vkládejte před původní zahraniční text, překlad za něj.

ŠABLONA:

Nadpis:

[číslo ustanovení] [zákon] – zdroj inspirace

Vlastní text příspěvku:

[číslo ustanovení]

[znění daného ustanovení]

VZOR: zde

Judikáty

Při vkládání judikátu zvolte jako typ komentáře Relevantní judikatura a do nadpisu zadejte spisovou značku, popř. číslo jednací (do závorky můžete uvést i číslo oficiální publikace ve sbírce rozhodnutí nebo zákonů), a doplňte ho o stručný titulek. V případě, že ze spisové značky není zřejmé, který soud judikát vydal, uveďte i tento údaj.
Do komentáře vepište právní větu, pokud můžete. Pod ni můžete příspěvek doplnit o svůj vlastní komentář. Co však v příspěvku nesmí chybět, je text samotného judikátu (buď celý, anebo vybraná pasáž). Pro snazší vyhledání můžete nakonec ještě vložit hyperlink, pod kterým uživatel judikát nalezne, popř. jej přiložit k příspěvku jako přílohu ve formě dokumentu.

ŠABLONA:

Nadpis:

[sp. zn. nebo čj.], [soud] – [titulek]

Vlastní text příspěvku:

Právní věta:
[právní věta]

Komentář:
[vlastní komentář]

Text rozhodnutí:
[text rozhodnutí]

VZOR: zde

Podepisování

Pokud se při vkládání chcete podepsat jako Vy sami, do kolonky Podpis nic nevyplňujete a systém Vás automaticky podepíše.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete daný příspěvek publikovat pod Vaším jménem, do kolonky Podpis vyplňte přezdívku, pod kterou chcete Váš příspěvek publikovat.

!!! Pokud publikujete Váš příspěvek pod přezdívkou, nebude přiřazen k Vašemu profilu, tudíž v případě, že budete chtít sledovat případnou diskusi, nedostanete se k němu přes Váš profil, ale budete jej muset složitě vyhledávat jako každý jiný uživatel !!!

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback