Richard Baček

Články

OBCZAN LIVE: V jakém rozsahu odpovídá dodavatel za újmu způsobenou poddodavatelem a v jakém rozsahu naopak odpovídá přímo poddodavatel za újmy způsobené objednateli?

Na druhé interpretační besedě dne 14. dubna 2015 jsem vystoupil s tématem „Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka“. Cílem debaty měl být rozbor poměrně širokého tématu odpovědnosti vůči třetí osobě, tedy osobě, s níž není odpovědná osoba v přímém smluvním vztahu, ale je ve vztahu nepřímém skrze svého smluvního partnera. V rámci tohoto tématu nebylo možné shromáždit argumenty pro a proti, ale spíše provést mnohovrstevnou úvahu na téma vzájemných vztahů odpovědností těchto osob a jejich rozsahu, a to odpovědností vyplývající jak ze smluv mezi nimi uzavřených, tak i odpovědností mimosmluvní. Rozhodujícími ustanoveními NOZ, kterých se debata týkala, byla ustanovení § 1935, § 2913 odst. 1, § 2914, věta druhá, a § 2630 odst. 1, písm. a). § 1935 NOZ Pokud se jedná o § 1935, byla položena otázka, zda u tohoto ustanovení je nějaký prostor pro výklad, či zda je zjevné, že podobně jako píše JUDr. Hulmák v C. H. Beck, 2014, jedná se zde výlučně o odpovědnost smluvní, a to i odpovědnost vůči smluvnímu partnerovi za jednání třetí osoby, která byla použita ke splnění závazku. Z debaty vyplynulo jednoznačně, že tomu tak je a že toto ustanovení nelze vztáhnout na odpovědnost mimosmluvní, tedy například dodavatele vůči třetí osobě. § 2913 NOZ Ve věci § 2913 se debata týkala především vymezení pojmu osoby, která má zájem na plnění smlouvy. Přestože se někteří účastníci snažili přimět panelisty k přesnějšímu vymezení tohoto pojmu, ukázalo se, že pozitivní vymezení je obtížné (například, zda takové osoby musejí být uvedeny ve smlouvě alespoň obecným způsobem, apod.) a že to bude nutné přenechat na soudní praxi. JUDr. Melzer zde odkázal na judikaturu rakouskou a německou, ale především poukázal na to, že je určité negativní vymezení, a to v tom smyslu, že takovou osobu nemůže vůči poddodavateli být například konečný zákazník, neboť jedním z předpokladů odpovědnosti dle tohoto ustanovení je to, že „musí existovat potřeba ochrany zájmu třetí osoby – ta není např. tehdy, pokud je tento zájem chráněn jiným způsobem… (viz opět JUDr. Hulmák, C. H. Beck, 2014)“, a že zájem konečného zákazníka je tudíž dostatečně chráněn již jeho smlouvou s dodavatelem. Také panovala poměrně široká shoda na tom, že odpovědná osoba by se měla mít právo domáhat případného omezení odpovědnosti k náhradě újmy ze smlouvy i vůči „osobě se zájmem“. § 2914 NOZ Vůči § 2914 se debata vedla především ohledně toho, koho lze považovat za osobu, která se zavázala „provést určitou činnost samostatně“, zda se jedná o podnikatele při výkonu podnikání, nebo zda je definice širší. V tomto směru odkazovali panelisté opět na praxi okolních zemí, zejména německy mluvících, ale hlubší diskuse na toto téma zřejmě ještě bude muset proběhnout, protože v omezeném časovém rámci na ni nebyl dostatečný prostor. § 2630 NOZ Konečně, ve vztahu k § 2630 ukázala debata poměrně širokou paletu názorů na rozsah odpovědnosti poddodavatele vůči objednateli, jež se nakonec projevila i v konečném hlasování. V průběhu této debaty ovšem přispěl se zajímavým pohledem JUDr. Melzer, a to dovozením nejen společné a nerozdílné odpovědnosti poddodavatele za vady, ale použitím analogie k § 1935 i dovozením společné a nerozdílné smluvní odpovědností poddodavatele za újmu. Většina (v hlasování 61 %) účastníků interpretační debaty se ale shodla na tom, že určitých smluvních omezení se poddodavatel dovolat může, ale rozpor panuje v tom, jakých, a pouze 15 % účastníků jakékoliv omezení vyloučilo. Výsledky hlasování Anketní otázka se vztahovala primárně k § 2630 a zněla: „Je poddodavatel či „pomocník“ oprávněn dovolávat se vůči „třetí“ osobě omezení povinnosti k náhradě újmy, resp. práv a povinností pro uplatňování nároků z odpovědnosti za vady, které má sjednány se svým smluvním partnerem?“ Ano, může se jich dovolávat. Pro: 18 hlasů (25 %) Na tuto otázku odpověděli kladně ti, kteří se domnívali, že pro rozsah odpovědnosti podavatele je rozhodující právní vztah mezi ním a dodavatelem. Ano, může se jich dovolávat a dále se může dovolávat i toho, co má ve smlouvě s třetí osobou sjednán jeho smluvní partner. Pro: 8 hlasů (11 %) Na tuto otázku odpověděli kladně ti, kteří se domnívali, že platí to ze smluv mezi dodavatelem na straně jedné a poddodavatelem, resp. objednatelem na straně druhé, co by bylo pro poddodavatele výhodnější, neboť objednatel se nemůže vůči dodavateli dovolávat více práv než má ze smlouvy s dodavatelem a vůči poddodavateli ani více, než toho, co má sjednáno poddodavatel s dodavatelem. Ne, nemůže. Pro: 11 hlasů (15 %) Na tuto otázku odpověděli kladně ti, kteří se domnívali, že poddodavatel se v takovém případě nemůže dovolat odpovědnosti ani ze „své“ smlouvy, natož pak ze smlouvy mezi dodavatelem – jeho smluvním partnerem – a třetí osobou. Ne, nemůže, ale může se dovolávat toho, co má ve smlouvě s třetí osobou sjednán jeho smluvní partner. Pro: 18 hlasů (25 %) Zde kladně odpověděli ti, že kteří se domnívali, že na rozsah odpovědnosti poddodavatele se uplatní rozsah práv objednatele vůči dodavateli. Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností. Pro: 17 hlasů (24 %) Celkový počet hlasujících: 72 V příloze naleznete PPT prezentaci přednesenou na besedě. A jaký je Váš názor? Vyjádřete jej prosím prostřednictvím online hlasování níže, popř. komentářem k tomuto článku. Pokud jste již hlasoval/a na besedě, Váš hlas je do výsledků započítán a prosíme, abyste se online hlasování zdržel/a.
04/06/2015 / Richard Baček 0

Komentáře

Žádné komentáře

Diskuze u článků

Žádné diskuzní příspěvky v článcích

Diskuze u komentařů

Žádné diskuzní příspěvky v komentářích

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

NOZ § 3074: Re- NOZ § 3074: NOZ na staré nájemní smlouvy - změna poměrů

Zřejmě máte na mysli nájem bytu. Spíše než podle § 1765 bych postupoval podle § 3074 odst. 2 či…
12/09/2016 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2580: § 629 ObchZ - zdroj inspirace

§ 629 Prováděcí předpisy mohou upravit odchylně přepravu železniční, leteckou, silniční, vnitrozemskou vodní a námořní, pokud jde o vznik smlouvy, přepravní doklady, vyloučení věci z přepravy,…
14/09/2017 / Admin Tým 0

NOZ § 2547: § 651l(4) BGB - zdroj inspirace

§ 651l Gastschulaufen­thalte (…) (4) Der Reisende kann den Vertrag bis zur Beendigung der Reise jederzeit kündigen. Kündigt der Reisende, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, den vereinbarten…
12/09/2017 / Admin Tým 0

NOZ § 2543: čl. 7A:510 nizozemského BW - zdroj inspirace

Artikel 510 Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover…
12/09/2017 / Admin Tým 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback