Karolína Černá

Články

Právo stavby v NOZ

S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) dojde v soukromém právu České republiky k návratu institutu práva stavby, který byl součástí právních předpisů do roku 1964 a k jehož zrušení došlo platným občanským zákoníkem (tj. zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). S ohledem na aplikaci zásady superficies solo cedit představuje právo stavby (upravené v ustanovení § 1240 až 1256 NOZ) možnost stavebníka mít na, resp. pod cizím pozemkem stavbu, a to nejen právo stavbu nově vybudovat, ale také již zřízenou stavbu převzít a „mít“ (I) . Toto věcné právo je dle NOZ nemovitou věcí, což mimo jiné umožňuje právo stavby zatížit nebo ho převést. Uvedené právo lze zřídit pouze jako dočasné, přičemž v NOZ je jeho trvání omezeno maximálně na 99 let (v případě jeho nabytí vydržením je zkráceno na 40 let), přičemž poslední den doby bude patrný z veřejného seznamu. Délka trvání může být soudem nazákladě spravedlivých důvodů zkrácena, nebo prodloužena. Prodloužit dobu je možné pouze se souhlasem osob, pro které je na pozemku zapsáno zatížení v horším pořadí. Právo stavby lze zřídit několika způsoby, a to smlouvou, v daném případě vzniká právo až zápisem do veřejného seznamu; vydržením (za předpokladu nepřerušené držby trvající deset let); a rozhodnutím orgánu veřejné moci. Smlouvou může být právo stavby zřízeno bezúplatně, nebo za úplatu, která může být jednorázová nebo v postupných dávkách (označovaných v souhrnu jako stavební plat (II)). V této souvislosti se zakazují ujednání stran o možnosti zvyšovat stavební plat v závislosti na nejistých budoucích událostech, s výjimkou inflace, resp. deflace. Vzhledem k zásadě smluvní autonomie zakotvené v NOZ si mohou strany ve smlouvě, jíž zřizují právo stavby, podrobně dohodnout vzájemná práva a povinnosti, což lze jednoznačně doporučit. Ve smlouvě je tak možné například upravit, jak má budoucí stavba na pozemku vypadat, povinnost stavebníka dokončit stavební práce v dohodnutém termínu, povinnost odstranit stavbu v určité lhůtě či například povinnost nechat stavbu pojistit). Smluvně lze rovněž vyloučit předkupní právo, které má podle ustanovení § 1254 NOZ stavebník k pozemku a vlastník pozemku k právu stavby, odchylné ujednání se pak zapisuje do veřejného seznamu. Smluvní strany se dále mohou dohodnout, zdali a případně v jaké výši dá vlastník pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby uplynutím doby náhradu. Pokud by se strany nedohodly, je v NOZ uvedena výše této náhrady, která činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby. Podle ustanovení § 1256 NOZ je tato náhrada postižena zástavním a jiným právem váznoucím na právu stavby. Přímo ze zákona pak platí zákaz ujednání omezujících právo stavby rozvazovací podmínkou. Právo stavby zaniká následujícími způsoby: uplynutím doby, na níž bylo právo zřízeno; nebo dohodou smluvních stran. Ovšem s ohledem na zásadu, že dohoda osob nemůže negativně ovlivnit majetek nezúčastněné třetí osoby, nedojde ani v případě předčasného zrušení práva stavby ke zrušení věcného břemene zřízeného k právu stavby. Důsledkem zániku práva stavby se stavba stává součástí pozemku a vlastnictvím vlastníka pozemku. Vzhledem k této úpravě práva stavby v NOZ by měl být přijat nový zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (NKZ), jehož aktuální znění bylo schváleno ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 17. května 2013 (sněmovní tisk č. 778) (III). Podle NKZ musí být právo stavby (v souladu s ustanovením § 8 písm. g) NKZ) v příslušných listinách označeno pozemkem, ke kterému je zřízeno. Vznik, změna, zánik, promlčení, uznání existence nebo uznání neexistence práva stavby bude do katastru nemovitostí evidována formou vkladu. Právo stavby bude tedy jako věc nemovitá zapsáno na novém listu vlastnictví. Bude-li zřízeno k již existující stavbě, bude na příslušném listu vlastnictví uvedena budova a všechny pozemky zatížené právem stavby. Samotné právo stavby by mělo být uvedeno v části B výpisu z katastru nemovitostí (jako stavebníkova výhoda). Veškeré nevýhody, například stavební plat, budou zapisovány do části C výpisu z katastru nemovitostí jako omezení oprávněného. Poznámkou se pak v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. v) NKZ bude zapisovat ujednání o tom, že vlastník pozemku nemá předkupní právo k právu stavby a vlastník práva stavby nemá předkupní právo k pozemku, a dle písm. w) ujednání o výhradě souhlasu se zatížením práva stavby. V souvislosti se zavedením tohoto nového institutu do NOZ bylo nezbytné upravit také další zákony jako například zákony upravující majetkové daně, daně z příjmů i daň z přidané hodnoty. V současné době tedy probíhá i schvalovací proces návrhu zcela nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který by měl nahradit platný zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Návrh prošel obecnou a podrobnou rozpravou ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Podle tohoto návrhu zákona bude do předmětu daně spadat úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky. Nabytí vlastnického práva je nezbytné posuzovat podle fikce upravené v ustanovení § 3 b) tohoto návrhu zákona, tj. rozumí se jím také nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla součástí práva stavby. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %. Právo stavby představuje prostředek relativně stabilní úpravy vzájemných vztahů mezi odlišnými vlastníky pozemku a stavby, jehož využití bude ovšem záležet na konkrétní situaci a zhodnocení jeho ekonomického a právního přínosu pro smluvní strany, neboť v některých případech může být pro účastníky smluvního vztahu výhodnější zvolit si jiný institut. Důvodová zpráva k ustanovení § 1240 až 1249 NOZ. Ten je dle NOZ chápán jako reálné břemeno. Pokud jde o aktuální stav projednávání a schvalování daného návrhu NKZ, byl tento dne 17. června 2013 doručen Senátu, který by měl návrh projednat na svojí 11. schůzi v 9. funkčním období začátkem července 2013.
15/07/2013 / Karolína Černá 5

Komentáře

Žádné komentáře

Diskuze u článků

Diskuze u komentařů

Žádné diskuzní příspěvky v komentářích

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback