Dorota Ryčlová

Články

NÁHRADA ÚJMY ZA NARUŠENÍ DOVOLENÉ

Při pročítání novinových článků informujících o změnách, které přinese nový občanský zákoník, jsem narazila na zajímavý pojem, který autor jednoho z článků použil – „škoda za zážitky“. Když jsem si chtěla rozšířit své obzory a poučit se, jaký že nový pojem ještě budoucí úprava přináší, byla jsem trochu zklamaná, neboť dotyčný autor „smíchal hrušky s jablky“ a jednak evidentně vymyslel nový termín a jednak pod něj přiřadil zároveň náhradu újmy za narušení dovolené (upraveno v § 2543 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) a zároveň náhradu nemajetkové újmy podle § 2971 zákona č. 89/2012 Sb., protože „škodu za zážitky“ popisuje následovně: „Klient cestovní kanceláře, kterému nesplnění služeb uvedených ve smlouvě zkazí radost z dovolené, se bude moci domáhat odškodnění. Peníze za psychický otřes zase budou moci vysoudit například lidé, kterým někdo před očima brutálně utýrá psa.“ (I) Vzhledem k tomu, že se blíží období dovolených, chtěla bych se blíže podívat právě na náhradu újmy za narušení dovolené, nebo též náhrada újmy za ztrátu radosti z dovolené (jak znělo označení toho institutu původně, než bylo v textu občanského zákoníku nahrazeno právě narušením dovolené, které je považováno za méně zavádějící a výstižnější termín). Podle důvodové zprávy byla výslovná úprava tohoto institutu vedena potřebou sladit českou právní úpravu s požadavky čl. 5 směrnice č.90/314/EHS, přičemž se tvůrci inspirovali jak úpravou německou (§ 651f BGB), tak i rakouskou (§ 31e odst. 3 KSchG) či nizozemskou (§ 7:510 NBW). Možnost uplatnit nějaký způsobem ochranu zákazníka v případě nepovedené dovolené však vlastně není v českém právu úplnou novinkou. Platná právní úprava umožňuje použití ustanovení § 11 a následujících zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Tato možnost ochrany práv zákazníka však v současné době není příliš používána. Novinkou, kterou přináší nový občanský zákoník, tedy je, že tato situace bude od 1. ledna 2014 upravena výslovně, což by mělo pomoci objasnit postavení jak zákazníka, tak pořadatele. Jedním z argumentů, kterým se odůvodňuje nutnost této výslovné úpravy náhrady za narušení dovolené, je skutečnost, že pro člověka je v dnešní době čas vyhrazený k odpočinku natolik vzácný a cenný, že je potřeba ničím nerušený průběh dovolené nějakým způsobem chránit. Co tedy můžeme od nové úpravy náhrady újmy za narušení dovolené očekávat? V jakých mantinelech se bude pohybovat? Předně by se tato náhrada újmy měla poskytovat za zmaření či podstatné zkrácení dovolené (jako příklady se obvykle uvádí ubytování v nevyhovujícím hotelu či uvíznutí na letišti po dobu několika dní). Naopak vyloučena je náhrada v případě situací, které během dovolené nastávají buď poměrně běžně (hodinové zpoždění letadla) nebo jde naopak o skutečnosti tak výjimečné, že je pořadatel zájezdu těžko může ovlivnit (vyšší moc). Samotná výše náhrady se pak bude odvíjet od toho, v jak velké míře došlo pořadatelem k porušení smluvních podmínek. Při posuzování této výše náhrady se bude přihlížet i k dalším okolnostem zájezdu, jako například cena, účel či osobní význam pro rekreanta. V jakém finančním rámci se však budeme pohybovat, to ukáže až judikatura. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx?…
15/07/2013 / Dorota Ryčlová 1

Komentáře

Žádné komentáře

Diskuze u článků

Diskuze u komentařů

Žádné diskuzní příspěvky v komentářích

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback