Návrh na uzavření smlouvy

Z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1731 až 1733

0
16/04/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

(2)

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1731 až 1733

0
28/11/2013 / Josef Aujezdský

Veřejný návrh na uzavření…

0
10/01/2014 / Tereza Šillíková

Vyloučení uplatnění § 1732

3
16/04/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/04/2015 / Admin Tým

PECL Article 2:201 – zdroj…

0

Projev vůle, který nevyhovuje § 1732, není nabídkou a nemůže být proto přijat. Obsahuje-li projev vůle slib plnění za určitý výkon nebo výsledek, jedná se o veřejný příslib, jinak o pouhou výzvu k podání nabídky. Totéž platí o projevu, který směřuje vůči neurčitému okruhu osob nebo který má povahu reklamy, pokud z něho jasně neplyne něco jiného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1731 až 1733

0
16/04/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Nabídka učiněná ústně musí být přijata bezodkladně, ledaže něco jiného plyne z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž se stala. To platí i tehdy, byla-li přítomné osobě předložena nabídka učiněná v písemné formě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1734 a 1735

0
16/04/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/04/2015 / Admin Tým

Art. 11(1) CEC – zdroj inspirace

0

Nabídka učiněná v písemné formě vůči nepřítomné osobě musí být přijata ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li lhůta uvedena, lze nabídku přijmout v době přiměřené povaze navrhované smlouvy a rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1734 a 1735

0
16/04/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/04/2015 / Admin Tým

Art. 14(2) CEC – zdroj inspirace

0
16/04/2015 / Admin Tým

Art. 15(3) CEC – zdroj inspirace

0

Nabídka je neodvolatelná, je-li to v ní výslovně vyjádřeno, anebo dohodnou-li se tak strany. Nabídka je rovněž neodvolatelná, plyne-li to z jednání stran o uzavření smlouvy, z jejich předchozího obchodního styku, anebo ze zvyklostí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1736

0
16/04/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/04/2015 / Admin Tým

Art. 17(1) CEC– zdroj inspirace

0

I když je nabídka neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením nabídky nebo alespoň současně s ním.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1737 a 1738

0
20/08/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí, ledaže se to v nabídce vyhradí. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí nabídky.

(2)

Nabídku nelze odvolat, pokud je v ní vyjádřena neodvolatelnost.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1737 a 1738

0
20/08/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/04/2015 / Admin Tým

Art. 2.1.4. UNIDROID – zdroj…

0
(1)

Je-li nabídka odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí.

(2)

Zemře-li některá ze stran, nebo pozbude-li svéprávnosti uzavřít smlouvu, nabídka zanikne, pokud je to zřejmé z nabídky samé nebo z povahy a účelu navrhované smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1739

0

Přijetí nabídky

(1)

Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou.

(2)

Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy.

(3)

Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. Navrhovatel může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již v nabídce nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1740

0
05/08/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/04/2015 / Admin Tým

Čl. 19(1) Vídeňské úmluvy o…

0
16/04/2015 / Admin Tým

Art. 16 (7) CEC – zdroj…

0

Při nabídce určené více osobám je smlouva uzavřena, přijmou-li nabídku všechny tyto osoby, pokud z jejího obsahu vyplývá úmysl navrhovatele, aby se stranou smlouvy staly všechny osoby, jimž je nabídka určena, anebo lze-li takový úmysl rozumně předpokládat z okolností, za nichž byla nabídka učiněna. Totéž obdobně platí, je-li zřejmý úmysl navrhovatele, aby se stranou smlouvy stal určitý počet těchto osob.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1741

0
16/04/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/04/2015 / Admin Tým

Art. 12 CEC– zdroj inspirace

0
16/04/2015 / Admin Tým

NS 33 Odo 533/2005 – zdroj…

0
16/04/2015 / Admin Tým

NS 29 Odo 43/2001 – zdroj…

0

Přijetí nabídky lze zrušit, dojde-li zrušení navrhovateli nejpozději s přijetím.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1742

0
20/08/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/04/2015 / Admin Tým

NS 26 Cdo 864/2004 – zdroj…

0
16/04/2015 / Admin Tým

NS 32 Odo 442/2003 – zdroj…

0
(1)

I pozdní přijetí nabídky má účinky včasného přijetí, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí osobu, které nabídku učinil, že přijetí považuje za včasné, nebo se začne chovat ve shodě s nabídkou.

(2)

Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí nabídky, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhovateli včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhovatel bez odkladu vyrozumí alespoň ústně osobu, které byla nabídka určena, že považuje nabídku za zaniklou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1743

0
16/04/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

S přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1744

0
05/08/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
03/10/2014 / Admin Tým

Čl. 18 Vídeňské úmluvy o…

0
03/10/2014 / Admin Tým

§ 274 ObchZ – zdroj inspirace

0
16/04/2015 / Admin Tým

Art. 16 CEC – zdroj inspirace

0
16/04/2015 / Admin Tým

NS 33 Odo 663/2005 – zdroj…

0
16/04/2015 / Admin Tým

NS 32 Odo 1274/2004 – zdroj…

0

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1745

0
16/04/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
16/04/2015 / Admin Tým

NS 33 Odo 663/2005 – zdroj…

0
16/04/2015 / Admin Tým

NS 25 Cdo 368/99 – xdroj…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback