Stranám je na vůli ujednat si změnu svých práv a povinností.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1901

0
22/08/2013 / František Čech

Smysl uvozovacího ustanovení

0
04/03/2015 / Admin tým

Křížové odkazy

0
04/03/2015 / Admin Tým

§ 1375 ABGB - zdroj inspirace

0

Dohodou o změně obsahu závazku se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li však dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1902

0

V první větě toto ustanovení obsahuje úpravu novace privativní, kdy dochází k zániku dosavadního závazku a jeho nahrazení novým. V druhé větě je pak obsažena úprava novace kumulativní, kdy vedle sebe obě právní skutečnosti obstojí a dosavadní závazek tak nezaniká a jen k němu přistupuje závazek další. SOZ upravoval privativní novaci v § 570 jako formu zániku závazku (původní závazek totiž zaniká a je nahrazen jiným). Nyní jsou oba typy novace upraveny v oddíle pojmenovaném „Změny v obsahu závazků“. K zániku závazku a jeho nahrazení novým závazkem (privativní novace) dojde pouze v případech, kdy se mění hlavní předmět závazku, nikoliv pouhá vedlejší ujednání. Pro podrobnější výklad srovnej rovněž článek „K novaci dle NOZ a jednomu (zdánlivému) rozporu“ uveřejněný na stránkách obczan.cz.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0
04/03/2015 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Narovnání

(1)

Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Týká-li se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu.

(2)

Narovnání nelze odporovat jen proto, že jím vznikl nepoměr mezi vzájemným plněním stran.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1903 až 1905

0
24/04/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Platnost narovnání není dotčena omylem v tom, co bylo mezi stranami sporné nebo pochybné, ledaže omyl vyvolala některá strana lstí. Narovnání dohodnuté v dobré víře nepozbývá platnosti ani tehdy, zjistí-li se na základě skutečností vyšlých najevo dodatečně, že některá ze stran pohledávku neměla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1903 až 1905

0
24/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Narovnání, kterým mají být mezi stranami upravena veškerá práva, nelze vztahovat k takovým právům, která byla vyloučena, ani k právům, která strany zřejmě nemohly mít na mysli.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1903 až 1905

0

Společná ustanovení

Ujednání o novaci nebo o narovnání vyžaduje písemnou formu, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o právu již promlčeném.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1906 a 1907

0

Zajištění práv, která jsou předmětem novace nebo narovnání, se vztahuje i na práva z nich vzniklá. Poskytla-li však zajištění osoba třetí, která k novaci nebo k narovnání nepřistoupila, je zavázána nejvýše v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky, které mohla proti pohledávce uplatnit, kdyby k novaci nebo k narovnání nebylo došlo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1906 a 1907

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback