(1)

Dluh se plní vcelku.

(2)

Nabízí-li dlužník částečné plnění, musí je věřitel přijmout, neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu smlouvy, pokud tento účel musel být dlužníku alespoň zřejmý. Věřiteli tím nevzniknou žádné jiné povinnosti. Dlužník nahradí věřiteli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1930 a 1931

0

Návrh vychází ze zásady, že dlužník má povinnost plnit dluh jako celek. Bere se však v úvahu dosavadní úprava, která odpovídá i evropským standardům, že dlužníku nelze bránit, aby dluh plnil i po částech, třebaže to nebylo ujednáno (což nevylučuje, aby si strany ujednaly opak). Proto se přejímá konstrukce § 566 platného občanského a § 329 obchodního zákoníku zakládající povinnost věřitele přijmout i plnění částečné. Pojetí, že pravidlem je povinnost věřitele přijmout i částečné plnění (nejsou-li zvláštní důvody to vylučující), je tudíž zachováno. Navrhuje se však doplnit výslovné ustanovení, převzaté ze zásad UNIDROIT, že v tom případě jsou k dlužníkově tíži zvýšené náklady, které v důsledku částečného plnění věřiteli případně vzniknou. Věřitele nelze zatěžovat tím, že dlužník nesplnil dluh vcelku. Mají-li být např. podle kupní smlouvy dodány tři věci jednorázově, ale je-li plněno po částech, mohou vzniknout věřiteli vyšší náklady spojené s tím, že se musí dostaví několikrát na místo předání atp. Zakládá-li se zákonem dlužníku právo plnit po částech, musí být v zájmu rovnováhy práv a povinností stran věřiteli přiznáno právo na náhradu zvýšených nákladů. Pokud si ovšem strany ujednají, že dlužník může plnit i částečně, pak přirozeně věřiteli nevznikne právo na úhradu nákladů vzniklých mu v důsledku částečného plnění.

Přejímá se rovněž tradiční zásada, podle níž výhoda splátek i případná ztráta této výhody musí být zvlášť ujednány.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
18/08/2017 / Admin Tým

§ 566 SOZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 329 ObchZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 6.1.3 odst. 2 UNIDROIT –…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback