(1)

Je-li čas plnění přesně ujednán nebo jinak stanoven, je dlužník povinen plnit i bez vyzvání věřitele.

(2)

Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0

Návrh ustanovení o místě a času plnění vychází z úpravy dosud platné, jak se objevuje v občanském a obchodním zákoníku.

Návrh ustanovení § 1963 odst. 2 transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (dále jen „směrnice“). V novém znění odst. 2 se jedná o promítnutí článku článek 3 odst. 5 směrnice.

Ujednání doby splatnosti delší 60 dnů se v běžných obchodních vztazích připouští, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Důvody hrubé nespravedlnosti vymezuje čl. 7 směrnice. Jedná se o hrubé porušení obchodních zvyklostí, je-li to v rozporu s povahou zboží nebo služeb, nebo jde o ujednání vylučující požadovat nižší úrok z prodlení, než je stanoven ve směrnici. Věta druhá odstavce 2 provádí článek 4 odst. 3 a 6 směrnice. Pokud podnikatel dodává zboží či poskytuje služby veřejnoprávní korporaci, nastavuje se 30 denní dispozitivní lhůta splatnosti. Možnost ujednat si delší dobu splatnosti se připouští, jen je-li to v daném obchodním vztahu odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nesmí přesáhnout 60 dnů. Pojem „veřejnoprávní korporace“ odpovídá definici orgánu veřejné moci uvedené v článku 2 odst. 2 směrnice.

V § 1964 odst. 1 se provádí 7 odst. 1 směrnice. Nový odstavec 2 pak stanoví možnost právnických osob založených k ochraně malých a středních podnikatelů dovolat se neúčinnosti za stejných podmínek jako jakékoli smluvní strany. To je však možné jen tehdy, pokud napadená ujednání jsou obsahem obchodních podmínek. Tyto právnické osoby tak nemůžou napadat jakékoliv smluvní vztahy. Toto odpovídá smyslu čl. 7 odst. 5 směrnice.

Ustanovení § 1965 v souladu s článkem 3 odst. 4 a článkem 4 odst. 5 směrnice navrhuje zakotvit dispozitivní pravidlo o délce trvání převzetí zboží či ověření, zda došlo k řádnému plnění.

Návrh § 1966 v souladu s článkem 5 směrnice navrhuje zakotvit výslovně pravidlo, že § 1963 se nedotýká možnosti stran ujednat si plnění ve formě splátkového kalendáře.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

§ 340

(1) Dlužník je povinen závazek splnit v době stanovené ve smlouvě.

(2) Není-li doba plnění ve smlouvě určena, je věřitel oprávněn požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy a dlužník je povinen závazek splnit bez zbytečného odkladu po té, kdy byl věřitelem o plnění požádán.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback