Obecná ustanovení

(1)

Splněním dluhu závazek zaniká.

(2)

Dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1908 až 1910

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 324 ObchZ – zdroj inspirace

0

Použil-li dlužník ve shodě se smlouvou jako prostředek placení směnku, nemá vystavení směnky vliv na trvání peněžitého dluhu, ale věřitel může na dlužníku požadovat plnění dluhu, jen nemohl-li dosáhnout splnění ze směnky; pokud však věřitel splnění dosáhl, považuje se dluh za splněný již vystavením směnky. To platí i tehdy, byl-li otevřen akreditiv, vystaven šek nebo v jiných obdobných případech.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1908 až 1910

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 334 ObchZ – zdroj inspirace

0

Proti své vůli nemůže být věřitel nucen, aby přijal něco jiného, než co přísluší k jeho pohledávce, a dlužník nemůže být nucen, aby poskytl něco jiného, než co je dlužen. Totéž platí o místě, čase a způsobu splnění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1908 až 1910

0

Mají-li si strany navzájem plnit zároveň, může splnění požadovat jen ta strana, která sama dluh již splnila, nebo je ochotna a schopna splnit dluh současně s druhou stranou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1911 až 1913

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 325 ObchZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 560 SOZ – zdroj inspirace

0
(1)

Kdo má plnit při vzájemném plnění napřed, může své plnění odepřít až do té doby, kdy mu bude vzájemné plnění poskytnuto nebo zajištěno; to však jen tehdy, je-li plnění druhé strany ohroženo okolnostmi, které u ní nastaly, které mu nebyly a neměly být známy, když smlouvu uzavřel.

(2)

V případě uvedeném v odstavci 1 lze také poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění nebo k zajištění plnění a po jejím marném uplynutí odstoupit od smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1911 až 1913

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 326 odst. 1 a 2 ObchZ – zdroj…

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 560 SOZ – zdroj inspirace

0

Jedna strana nemůže odepřít plnění ani odstoupit od smlouvy proto, že dluh druhé strany vzniklý z jiného právního důvodu nebyl splněn řádně a včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1911 až 1913

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 326 odst. 3 ObchZ – zdroj…

0

Řádné plnění

(1)

Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

(2)

Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0

Je-li plněno vadně, vznikají z toho věřiteli práva a dlužníkovi povinnosti. Se zřetelem k tomu se navrhuje upravit jednak následky vadného plnění specielně u jednotlivých smluvních typů, ať již jde o plnění úplatné (např. u koupě nebo díla), nebo bezúplatné (u darování), jednak obecně – pro případy jinak zvlášť neřešené – v obecných ustanovení o závazkovém právu. V tom směru se vychází z pojetí stávajícího občanského zákoníku jen do té míry, která odpovídá zásadám kontinentální­ho práva.

Osnova obecně vychází z pojetí, že osoba, která má podle práva povinnost, odpovídá především za řádné splnění této povinnosti, nikoli za její porušení. Proto s výrazy „odpovědnost“ nebo „odpovídá“ vůbec šetří. Se zřetelem k tomu se i v návrhu těchto ustanovení bere zřetel, že dlužník odpovídá hlavně za to, že plní bez vad. Plní-li dlužník vadně, vznikají mu z vadného plnění povinnosti a věřiteli tomu odpovídající oprávnění. Obecná úprava na tomto místě se týká jen případů, kdy je plněno za úplatu a vyskytnou se vady.

Navrhuje se stanovit, ve kterých případech práva z vad předmětu plnění nevzniknou. Předně se navrhuje zachovat pravidlo § 500 odst. 1 platného občanského zákoníku, podle něhož věřiteli právo z vad předmětu plnění nevznikne, je-li vada zjevná, anebo je-li zanesena do katastru nemovitostí či jiného veřejného seznamu. Nově se navrhuje stanovit i to, že se přejímatel nemůže domáhat práv, jež by mu jinak vznikla proto, že mu byla převedena cizí věc někým, kdo neměl právo tak učinit, věděl-li o této vadě i sám přejímatel.

Základ úpravy je pojat tak, že dlužník má povinnost plnit předmět s vlastnostmi odpovídajícími tomu, o čem věřitele ujistil, nebo odpovídající takové potřebě věřitele, o níž dlužník má nebo musí mít vědomost. Není-li jiné kritérium (stanovené zákonem nebo ujednané stranami), vychází se z povinnosti dlužníka plnit ve střední jakosti.

Práva z vadného plnění musí být uplatněna včas. Nestane-li se tak, nespojuje s tím osnova zánik práva, protože se vůbec snaží vyhýbat institutu prekluze. Zakládá se však právo zcizitele namítnout opožděné vytknutí vady. Bude-li námitka vznesena, soud právo z vadného plnění nepřizná.

Práva z vad se – shodně s dosavadní úpravou – odvíjí podle toho, jedná-li se o vady odstranitelné či neodstranitelné. Shodně s dosavadní úpravou se navrhuje přiznat i právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad předmětu plnění.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Dlužník je zavázán plnit ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0
(1)

Dlužník plní vadně, zejména

 1. poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
 2. neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
 3. ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
 4. zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.
(2)

K projevu vůle, kterým zcizitel předem omezí zákonný rozsah svých povinností z vadného plnění, se nepřihlíží. Vzdá-li se nabyvatel předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0

Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži nabyvatele. To neplatí, pokud zcizitel vadu lstivě zastřel nebo pokud nabyvatele výslovně ujistil, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0

Přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele. To neplatí, nemá-li věc vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo již si nabyvatel vymínil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0
(1)

Převezme-li zcizitel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé.

(2)

Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji zcizitel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Je-li ve smlouvě ujednána záruční doba odlišná od záruční doby uvedené na obalu, platí, co bylo ujednáno. Uvede-li se v záručním listě záruční doba delší, než je doba ujednaná nebo vyznačená na obalu, platí tato delší záruční doba.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0
19/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
07/09/2014 / Josef Aujezdský

O třech (téměř) stejných…

0
(1)

Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to nabyvatel oznámí bez zbytečného odkladu zciziteli.

(2)

Kdo na sebe převedl právo k předmětu, o kterém ví, že zciziteli nepatří nebo že zcizitel není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0
(1)

Nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

(2)

Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Tím není dotčen odstavec 1.

(3)

Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl nebo musel vědět.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0
(1)

Jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat.

(2)

Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1914 až 1925

0
12/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Způsob plnění

(1)

Lze-li dluh splnit několika způsoby, pak se má za to, že volba způsobu plnění náleží dlužníku. Má-li právo volby věřitel, musí způsob plnění zvolit v ujednané době, jinak bez zbytečného odkladu tak, aby dlužník mohl podle jeho volby splnit.

(2)

Nevykoná-li strana volbu včas, nabývá právo zvolit způsob plnění trvale druhá strana.

(3)

Kdo zvolil způsob plnění, nemůže jej bez souhlasu druhé strany změnit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1926 až 1928

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 327 ObchZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 561 SOZ – zdroj inspirace

0
(1)

Má-li dlužník plnit jedno z více volitelných plnění, není oprávněn splnit část jednoho a část jiného plnění, ani k tomu nemůže být nucen.

(2)

Stane-li se jedno z více volitelných plnění nemožným, omezuje se závazek na plnění zbývající. Jestliže však nemožnost tohoto plnění způsobil ten, kdo neměl právo volby, může druhá strana od smlouvy odstoupit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1926 až 1928

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1547 quebeckého CC – zdroj…

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 576 SOZ – zdroj inspirace

0

Kdo měl právo volby, může od smlouvy odstoupit, byla-li volba zmařena vyšší mocí nebo druhou stranou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1926 až 1928

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 561 odst. 2 SOZ – zdroj…

0

Má-li dlužník plnit věc určenou podle druhu, je zavázán poskytnout věřiteli věc, jež se hodí pro účel, pro nějž se věc téhož druhu zpravidla používá na základě obdobných smluv.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1929

0
(1)

Dluh se plní vcelku.

(2)

Nabízí-li dlužník částečné plnění, musí je věřitel přijmout, neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu smlouvy, pokud tento účel musel být dlužníku alespoň zřejmý. Věřiteli tím nevzniknou žádné jiné povinnosti. Dlužník nahradí věřiteli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1930 a 1931

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 566 SOZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 329 ObchZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 6.1.3 odst. 2 UNIDROIT –…

0

Bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a nesplnil-li dlužník některou splátku, má věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky, pokud si to strany ujednaly. Toto právo může věřitel uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1930 a 1931

0

úprava zápůjčky obsahuje speciální ustanovení o ztrátě výhody splátek v § 2393

Zatím žádné diskuzní příspěvky
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli.

(2)

Určí-li dlužník, že plní nejprve na jistinu, úročí se náklady i úroky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1932 a 1933

0
19/12/2013 / Gábina

Dispozitivnost/kogentnost

2
04/09/2014 / David Štůla

Započtení úhrady na smluvní…

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 330 odst. 2 ObchZ – zdroj…

0
(1)

Je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Při stejné míře zajištění několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný.

(2)

Na náhradu škody se placení započte až po splnění závazku, jehož porušením povinnost k náhradě škody vznikla, neurčil-li dlužník něco jiného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1932 a 1933

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 330 ObchZ – zdroj inspirace

0

Splní-li dlužník, který není plně svéprávný, svůj splatný dluh, zprostí se závazku. Plnil-li však na dluh nejistý nebo nesplatný, lze požadovat, aby mu bylo plnění vráceno; to neplatí, stal-li se dluh mezitím splatným.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1934

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1421 ABGB – zdroj inspirace

0

Plní-li dlužník pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1935

0
31/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 331 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

Věřitel musí přijmout plnění, které mu se souhlasem dlužníka nabídne třetí osoba. To neplatí, je-li plnění vázáno na osobní vlastnosti dlužníka.

(2)

Kdo plní dluh jiného, aniž za dluh ručí a ani jinak dluh nezajistil, může na věřiteli požadovat před splněním nebo při něm, aby mu postoupil svoji pohledávku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1936 až 1938

0
31/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 332 odst. 1 ObchZ – zdroj…

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1422 ABGB – zdroj inspirace

0
(1)

Souhlasu dlužníka není třeba, pokud třetí osoba plní věřiteli jeho dluh proto, že za dluh ručí nebo závazek jinak zajišťuje.

(2)

Splněním dluhu vstupuje tato osoba do práv věřitele a má právo, aby jí dlužník vyrovnal, co za něho plnila. Pohledávka věřitele na ni přechází včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s pohledávkou spojených. Věřitel vydá tomu, kdo za dlužníka plnil, potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1936 až 1938

0
31/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 332 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

Plní-li třetí osoba za dlužníka jen část dluhu, může požadovat jen vyrovnání toho, co za dlužníka plnila. Původní věřitel má právo požadovat vyrovnání zůstatku své pohledávky přednostně před novým věřitelem, ledaže se novému věřiteli zaručil, že mu bude nahrazeno, co za dlužníka vydal.

(2)

Plní-li za dlužníka více osob, má každá právo na poměrné vyrovnání podle podílu, v němž za dlužníka plnila.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1936 až 1938

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 1658 a 1659 quebeckého CC –…

0

Poukázka

(1)

Poukázka opravňuje poukazníka vybrat u poukázaného vlastním jménem plnění a poukázanému se poukázkou přikazuje, aby poukazníkovi plnil na účet poukazatele. Přímé právo vznikne poukazníkovi proti poukázanému jen tehdy, přijme-li poukázaný poukázku.

(2)

Poukázku lze vystavit i na řad nebo na doručitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1400 ABGB – zdroj inspirace

0

Není-li mezi poukazatelem a poukázaným jiný právní důvod, platí o právech a povinnostech jich obou ustanovení o příkazní smlouvě; poukázka však nezanikne smrtí poukazatele nebo poukázaného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1403 ABGB – zdroj inspirace

0

Poukazník bez zbytečného odkladu oznámí poukazateli, nechce-li poukázku použít, anebo odpírá-li poukázaný poukázku přijmout nebo podle ní plnit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1401 ABGB – zdroj inspirace

0

Dokud poukázaný ještě nepřijal poukázku vůči poukazníkovi, může ji poukazatel odvolat. Na právním poměru mezi poukazatelem a poukazníkem závisí, zda odvolání poukázky působí také vůči poukazníkovi.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1403 ABGB – zdroj inspirace

0

Poukázaný, který poukázku přijal, může vůči poukazníkovi uplatnit jenom námitky, které se týkají platnosti přijetí, neplatnosti poukázky či jejích vad nebo námitky, které se zakládají na výslovném ustanovení poukázky nebo které je poukázaný oprávněn vznést osobně vůči poukazníkovi.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1402 ABGB – zdroj inspirace

0
(1)

Dluží-li již poukázaný poukazateli to, co mu má plnit, je vůči němu povinen poukázce vyhovět a jeho dluh zanikne teprve tím, že poukazníkovi splní. Má-li být poukázkou splněn dluh poukazatele u poukazníka, který k tomu přivolil, je poukazník povinen poukázaného vyzvat, aby plnil.

(2)

Poukázaný je povinen plnit jen proti vydání kvitované poukázky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0

Počala-li ve vztahu mezi poukazatelem a poukazníkem běžet promlčecí lhůta ohledně závazku, jehož plnění je předmětem poukázky, a to před okamžikem, kdy poukazníkovi došlo sdělení o přijetí poukázky, běží od této doby promlčecí lhůta ve vztahu mezi poukázaným a poukazníkem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 539 SOZ – zdroj inspirace

0
(1)

Zní-li poukázka na řad, může být převedena rubopisem.

(2)

Rubopisem přecházejí všechna práva z poukázky na osobu oprávněnou z rubopisu.

(3)

O náležitostech rubopisu, jakož i o tom, kdo je z rubopisu oprávněn a jak své právo prokazuje, platí právní předpisy o směnkách. Podle nich se rovněž posoudí, od koho může požadovat poukázku ten, kdo o ni přišel.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0

Byla-li poukázka vystavena na doručitele, zaplatí poukázaný dluh každému, kdo mu ji předloží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0

Ustanovení o poukázce na řad a o poukázce na doručitele se obdobně použijí na případ převodu pohledávky potvrzené listinou, kterou dlužník vystavil na řad nebo na doručitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1939 až 1948

0

Kvitance

(1)

Přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). V kvitanci vyznačí jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.

(2)

Dlužník může plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň kvitanci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1949 až 1951

0
20/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1427 ABGB – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1280 vládního návrhu…

0

Při opakovaných plněních z téhož právního důvodu se má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo splatno dříve.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1949 až 1951

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1429 ABGB – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1282 vládního návrhu…

0

Dlužník splní dluh i tehdy, splní-li tomu, kdo mu předloží věřitelovo potvrzení, že je oprávněn plnění přijmout, nebo vydá-li mu kvitanci, kterou věřitel vystavil, ledaže dlužník věděl, že ten, kdo potvrzení předložil, není oprávněn plnění přijmout.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1949 až 1951

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 562 SOZ – zdroj inspirace

0
(1)

Věřitel, který má dlužníkovo prohlášení o uznání dluhu nebo jiný dlužní úpis, je musí dlužníkovi při splnění vrátit nebo na dlužním úpisu vyznačit, že bylo splněno částečně. Není-li to možné, může dlužník požadovat, aby mu věřitel vydal potvrzení, že dlužní úpis pozbyl platnosti v rozsahu, ve kterém byl dluh splněn. Ustanovení o kvitanci tím nejsou dotčena.

(2)

Obdrží-li dlužník dlužní úpis bez kvitance, má se za to, že dluh byl splněn.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1952

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1284 vládního návrhu…

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1428 ABGB – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 371 BGB – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 88 švýcarského OR – zdroj…

0
(1)

Nelze-li dluh splnit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, že dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, nebo z jiných důležitých příčin na straně věřitele, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Účelně vynaložené náklady spojené s náhradním splněním jdou k tíži věřitele.

(2)

O složení předmětu plnění do úschovy vyrozumí soud toho, pro koho se složení stalo, a podle potřeby zařídí jeho zastoupení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1953

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 568 SOZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 1289 a násl. vládního návrhu…

0

Místo plnění

K řádnému splnění se vyžaduje, aby byl dluh splněn ve stanoveném místě. Nelze-li místo plnění zjistit ze smlouvy, povahy závazku nebo z účelu plnění, plní se v místě stanoveném zákonem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 335 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

Nepeněžitý dluh plní dlužník v místě svého bydliště nebo sídla. Peněžitý dluh plní dlužník v místě bydliště nebo sídla věřitele.

(2)

Vznikl-li závazek při provozu závodu, plní se dluh v místě závodu. To platí obdobně, vznikl-li závazek při provozu provozovny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
04/02/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 336–338 ObchZ – zdroj…

0

Má-li být plněno u věřitele a změnil-li věřitel po uzavření smlouvy své bydliště nebo sídlo, popřípadě umístění závodu nebo provozovny, nese věřitel zvýšené náklady a zvýšené nebezpečí, které tím dlužníku vzniknou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 337 odst. 2 ObchZ – zdroj…

0
(1)

Plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je dluh splněn připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele.

(2)

Plní-li dlužník peněžitý dluh poštovním poukazem, je dluh splněn

 1. připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele, je-li dluh plněn na účet, nebo
 2. vyplacením peněžní částky věřiteli v hotovosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 567 odst. 2 a 3 SOZ – zdroj…

0

Čas plnění

(1)

Je-li čas plnění přesně ujednán nebo jinak stanoven, je dlužník povinen plnit i bez vyzvání věřitele.

(2)

Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 340 ObchZ (do 30. 6. 2013) –…

0

Neplyne-li z ustálené předchozí praxe stran nebo ze zvyklostí něco jiného, má se za to, že strany ujednaly čas plnění výrazem

 1. „začátkem období“ prvních deset dnů tohoto období,
 2. „polovinou měsíce“ období od 10. do 20. dne v měsíci,
 3. „polovinou čtvrtletí“ druhý měsíc čtvrtletí,
 4. „konec období“ posledních deset dnů období,
 5. „ihned“ dobu do pěti dnů, avšak při dodávce potravin nebo surovin dobu do dvou dnů a při dodávce strojírenských výrobků dobu do deseti dnů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 415 ObchZ – zdroj inspirace

0

Je-li podle smlouvy dlužník oprávněn, aby určil čas plnění, a neurčí-li jej v přiměřené době, určí jej na návrh věřitele soud podle okolností případu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 564 SOZ – zdroj inspirace

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 341 ObchZ – zdroj inspirace

0

Neujednají-li si strany, zda je čas plnění určen v prospěch jich obou, nebo jen jedné z nich, platí, že je určen v prospěch obou stran. To neplatí, vylučuje-li to povaha plnění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
(1)

Je-li čas plnění ve prospěch obou stran, nemůže věřitel požadovat plnění předčasně, ani dlužník předčasně plnit dluh.

(2)

Je-li čas plnění ve prospěch dlužníka, nemůže věřitel předčasně požadovat plnění, ale dlužník může dluh předčasně splnit.

(3)

Je-li čas plnění stanoven ve prospěch věřitele, může věřitel požadovat plnění předčasně, ale dlužník nesmí dluh předčasně splnit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 342 ObchZ – zdroj inspirace

0
(1)

Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do třiceti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, je cena splatná do třiceti dnů ode dne převzetí, popřípadě ověření. To platí i pro závazek podnikatele a veřejnoprávní korporace, popřípadě právnické osoby touto korporací založené, i když nejsou podnikateli.

(2)

Smluvní strany si mohou ujednat dobu splatnosti delší šedesáti dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li však obsahem závazku podnikatele povinnost dodat zboží nebo službu veřejnoprávní korporaci, smluvní strany si mohou ujednat delší dobu splatnosti jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku, a doba splatnosti nesmí přesáhnout šedesát dní.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
31/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 3 a 4 směrnice Evropského…

0
(1)

Smluvní strana má právo dovolat se neúčinnosti ujednání o času plnění odchylujícího se od ustanovení § 1963 nebo ujednání odchylujícího se od zákonné výše úroku z prodlení, pokud jsou taková ujednání vůči věřiteli hrubě nespravedlivá.

(2)

Dovolat se neúčinnosti za podmínek stanovených v odstavci 1 má i právnická osoba založená k ochraně zájmů malých a středních podnikatelů, jestliže jsou tato ujednání obsažena v obchodních podmínkách.

(3)

Prohlásí-li soud ujednání za neúčinné, použijí se namísto něho ustanovení zákona, ledaže soud rozhodne v zájmu spravedlivého řešení jinak.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 7 směrnice Evropského…

0

Je-li mezi podnikateli ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, nepřekročí doba takového převzetí nebo ověření třicet dnů. Doba převzetí nebo ověření může překročit třicet dnů jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 5…

0

Ustanovením § 1963 není dotčeno právo smluvních stran ujednat si plnění ve formě splátek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
18/08/2017 / Admin Tým

Čl. 5 směrnice Evropského…

0

Plní-li dlužník peněžitý dluh před stanoveným časem, není oprávněn bez souhlasu věřitele odečíst od dlužné částky úroky odpovídající době, o niž plnil dříve.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1954 až 1967

0
18/08/2017 / Admin Tým

§ 343 ObchZ – zdroj inspirace

0

Prodlení dlužníka

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0

Po dlužníkovi, který je v prodlení, může věřitel vymáhat splnění dluhu, anebo může od smlouvy odstoupit za podmínek ujednaných ve smlouvě nebo stanovených zákonem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0

Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0
28/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Věřitel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu jen tehdy, není-li kryta úroky z prodlení.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0
12/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Věřitel má právo dovolat se neúčinnosti ujednání o úroku z prodlení, které se odchyluje od zákona tak, že se zřetelem ke všem okolnostem a podmínkám případu zhoršuje jeho postavení, aniž je pro takovou odchylku spravedlivý důvod. Prohlásí-li soud ujednání za neúčinné, použijí se namísto něho ustanovení zákona, ledaže soud rozhodne v zájmu spravedlivého řešení jinak.

(2)

Právo dovolat se neúčinnosti obchodních podmínek v rozsahu odporujícím odstavci 1 má i právnická osoba založená k ochraně zájmů malých a středních podnikatelů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0
05/05/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Dojde-li k dohodě, že dluh již splatný bude plněn ve splátkách, a chce-li věřitel, aby dlužník ve splátkách platil i úroky z prodlení, musí to být výslovně dohodnuto.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0

Dlužník nese po dobu svého prodlení nebezpečí škody na věci, ať již škoda vznikla z jakékoli příčiny, ledaže prokáže, že by škoda vznikla i při řádném plnění jeho povinnosti nebo že škodu způsobil věřitel nebo vlastník věci. To platí i tehdy, nakládá-li dlužník s věcí v rozporu s jinými svými povinnostmi ze závazku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0
24/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Prodlení věřitele

Věřitel je v prodlení, nepřijal-li řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl-li dlužníku součinnost potřebnou ke splnění dluhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0

Je-li předmětem plnění věc, nese věřitel po dobu svého prodlení nebezpečí škody na věci, ať již škoda vznikne z jakékoli příčiny. To neplatí, způsobí-li škodu dlužník.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0
24/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Společná ustanovení

Poruší-li strana prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0
(1)

Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky.

(2)

Oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0

Poskytl-li věřitel dlužníku nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od smlouvy po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být dlužníku poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupil-li věřitel od smlouvy, aniž byl dlužníkovi dodatečnou lhůtu k plnění poskytl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1968 až 1979

0
(1)

Byla-li ve smlouvě ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy závazku, že věřitel nemůže mít na opožděném plnění zájem, zaniká závazek počátkem prodlení dlužníka, ledaže věřitel dlužníku bez zbytečného odkladu oznámí, že na splnění smlouvy trvá.

(2)

Zánikem závazku nastávají tytéž účinky, jako by věřitel od smlouvy odstoupil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1980

0
19/08/2017 / Admin Tým

§ 518 SOZ – zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback