Odvolání daru pro nouzi

(1)

Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

(2)

Obdarovaný nemá povinnost podle odstavce 1, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 794 vládního návrhu…

0

Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 804 vládního návrhu…

0

Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 795 vládního návrhu…

0

Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 529(1) BGB - zdroj inspirace

0

Odvolání daru pro nevděk

(1)

Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

(2)

Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0

Dobrý den, dle mého názoru je v ustanovení § 2072 odst. 2 chyba, a to že za nevděk se považuje zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě OBDAROVANÉMU blízké. Neměl zákonodárce spíše v úmyslu zavést doměnku nevděku pro případ zjevného porušení dobrých mravů vůči osobě DÁRCI blízké. Budu rád za Vaše názory a komentáře.

Diskuze
[1] Jiří Haněl / 20. 1. 2014 / fikce nikoli domněnka

oprava: zavádí se fikce nikoli domněnka…

[2] Jiří Remeš / 20. 1. 2014 / Nejde o chybu

Podle mne je úprava v odst. 2 racionální. Pokud někoho obdarujete a pak se dozvíte, že obdarovaný bije manžela/manželku či své dítě, pak je namístě abyste měl možnost nepodporovat takového člověka a dar odvolat. Nerozum je, že toto není nebo podobné pravidlo expresivně stanoveno i pro osoby blízké dárci. Tam si myslím, že je možné použít obecných pravidel o osobě blízké (jako by ublížil dárci, ublížil zprostředovaně), případně argument a fortiori. Další problém je v tom, že pokud obdarovaný vůči někomu porušuje dobré mravy, pak může být problém dokázat, že jde o jeho osobu blízkou.

[3] Petr Zima / 20. 1. 2014 / reakce na: [2] Jiří Remeš / RE: Nejde o chybu

Zákonodárce trochu zaměňuje proximitu. Z hlediska proximity je závažnější, když obdarovaný ublíží dárci než když ublíží osobě blízké obdarovanému. Ustanovení by mělo více chránit dárce a osoby jemu blízké, než osoby blízké obdarovanému.

Dále NOZ neřeší mezeru zákona, která se projevila např. v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 4375/2007, ze dne 27. 10. 2009, kde se objevuje: „Skutečnost, že se případně tímto způsobem k žalobci či jeho synovi chovali příslušníci její rodiny, je pro závěr o naplnění předpokladů pro vrácení daru ve smyslu § 630 obč. zák. irelevantní; právně významné je totiž pouze chování obdarovaného k dárci, popř. členům jeho rodiny [nikoliv chování členů rodiny obdarovaného vůči dárci].“ V NOZ je sankce odstoupení, když někdo ublíží osobě blízké dárci nebo osobě blízké obdarovanému, ale případ, kdy osoba blízká obdarovanému ublíží dárci, není řešen. A asi by měl být.

[4] Jiří Haněl / 20. 1. 2014 / reakce na: [2] Jiří Remeš / RE: Nejde o chybu

Děkuji za reakce. Také spatřuji logiku v tom (jak uvedl kolega Jiří Remeš), že když obdarovaný např. bije svou manželku, vypovídá to něco o jeho morálních vlastnostech atd., z čehož zákonodárce vyvozuje právo dárce ostoupit od darovací smlouvy. Jen mě zaráží, že zákonodárce upravuje tento důvod pro odstoupení od smlouvy, ale nezmiňuje se o situaci, kdy by obdarovaný porušoval dobré mravy ve vztahu k osobě blízké dárci, což je podle mě intenzivnější provinění onoho vztahu založeného darovací smlouvou (jak také uvedl kolega Petr Zima), což by dle mého názoru mělo taktéž odůvodnit možnost odstoupení od darovací smlouvy.

[5] Jiří Remeš / 20. 1. 2014 / reakce na: [4] / RE: Nejde o chybu

Také děkuji za reakce. Co se výtky mezery ohledně ublížení osob blízkých obdarovaného dárci, zde mezeru nevidím. Podle důvodové zprávy se uplatňuje zásada neodvolatelnosti daru, pro výjimku tedy musí být zákonný podklad. Myslím ale, že když někdo využije cizí osobu k ublížení dárci, pořád to můžeme posuzovat, jako kdyby ubližoval obdarovaný sám, přiměřenou analogii s § 22 odst. 2 a § 24 trestního zákona bych nevylučoval, byť uznávám, že se argumentačně musíme vtěsnat do NOZ. Na druhou stranu nemůže obdarovaný nést nepříznivé právní následky za jednání třetích osob, byť osob blízkých, to je myslím jasné. Tím bychom nepřiměřeně zasáhli do právní jistoty a ochrany právního styku. Závazek je primárně mezi dárcem-obdarovaným. Co se poznámky pana Haněla týče, myslím, že není problém vztáhnout ublížení dárci i na osoby jemu blízké, byť to není expresis vebis (odůvodnění předchozí komentář). Teď si ale budu trochu protiřečit a řeknu, že cyhba v odst. 2 je v tom, že pro relevatní ublížení dárci (a osobám jemu blízkým) je potřeba zjevné porušení dobrých mrávů ÚMYSLNĚ NEBO Z HRUBÉ NEDBALOSTI, zatímco u ublížení osobě blízké obdarovaného se o druhu zavinění nemluví, tedy by mohla postačit i lehká nedbalost. Rozumné by bylo, s ohledem na zmiňovanou proximitu, aby se v odst. 2 podmínky ještě zpřísnily, tj. aby byl vyžadován úmysl. Podle mne je to potřeba doplnit výkladem, tedy že i pro ublížení osobám blízkým obdarovaného je potřeba úmysl nebo hrubá nedbalost.

[6] Petr Zima / 22. 1. 2014 / reakce na: [5] Jiří Remeš / RE: Nejde o chybu

Ještě jedna poznámka. Myslím že zákonodárce skutečně myslel v odst. 2 na osoby blízké dárci, jen to trochu popletl. O tom svědčí důvodová zpráva: „Dopustí-li se obdarovaný porušení dobrých mravů vůči osobě dárci blízké, může dárci vzniknout právo odvolat dar, jen odůvodňují-li okolnosti, že tím bylo ublíženo i dárci.“ Ohledně osoby blízké obdarovanému naproti tomu důvodová zpráva nehovoří.

[7] Robert Pelikán / 22. 1. 2014 / reakce na: [6] / RE: Nejde o chybu

Urcite jde o chybu. Vyse prezentovana konstrukce, ze ublizuje-li obdarovany osobam sobe blizkym, chova se nemravne a dar si tedy nezaslouzi, je sice logicka, to by ale pak prece zakonodarce asi formuloval obecneji – vzdyt nemravnost muze mit mnohe jine podoby a casto i mnohem horsi (treba spacha teroristicky utok a zabije 2000 lidi). Ostatne: pomuze nam nadpis, ma jit o odvolani pro NEVDEK, tedy nemravne chovani adresovane darci (proto pripadne JEHO blizkym).

[8] Roman Kramařík / 24. 1. 2014 / reakce na: [7] Robert Pelikán / RE: Nejde o chybu

DURA LEX SED LEX bychom zde nejspíš mohli překřtít na FALSUM LEX SED LEX. Souhlasím, že takto to ani autor ani zákonodárce nemohli myslet a jde o zjevnou chybu. Ale jak s výkladem takových ustanovení? Zde nepomůže žádný „konstruktivní“ výklad, protože §2 (2) NOZ hovoří jasně: Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti… a jediné, čeho lze výkladem dosáhnout, je disaplikace tohoto ustanovení v případech, které by narazily na test §2 (1) NOZ: …Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.

[9] Jiří Remeš / 25. 1. 2014 / reakce na: [8] Roman Kramařík / RE: Nejde o chybu

To ustanovení se má určitě vykládat restriktivně, pro což je legislativní prostor („Odůvodňují-li to okolnosti…“, zmiňovaný § 2 odst. 1). Myslím si ale, že výkladem nemůžeme „obdarovanému“ nahradit „dárci“, byť opakuji, že ublížení osobám blízkému dárci je postižitelné. ABGB (dodnes!) v § 948 o dalších osobách blízkému dárci také nemluví.

[10] Robert Pelikán / 29. 1. 2014 / reakce na: [8] Roman Kramařík / RE: Nejde o chybu

Na to je taková krásná kontrukce, kterou jsme jako právníci podědili od teologů: při výkladu hledáme úmysl ZÁKONODÁRCE. To je abstraktní, myšlená bytost o dvou základních atributech: rozumnosti a schopnosti udržovat právní řád v bezrozpornosti. Hypotetický úmysl, který by odporoval jednomu z těchto atributů, formálně logicky nemůže být úmyslem zákonodárce. Takže pokud něco plyne „z vlastního smyslu slov, ale je to v rozporu s možným úmyslem zákonodárce (ergo je to hloupost nebo to zakládá rozpor v právním řádu), první věta se nepoužije, ale použije se věta za středníkem: nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. Tohle je, obávám se, třeba se dobře naučit, případů, kdy to nutno použít v NOZ i ZOK nesčetně.“

20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 798 vládního návrhu…

0

Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
19/08/2013 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 799 vládního návrhu…

0

Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 799 vládního návrhu…

0
(1)

Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

(2)

Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

čl. 1837 quebeckého CC - zdroj…

0

Společná ustanovení

Vzdá-li se dárce při darování mezi živými předem práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk, nepřihlíží se k tomu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 533 BGB - zdroj inspirace

0

Pojí-li se s darem povinnost zavazující obdarovaného podle darovací smlouvy, ruší se odvoláním daru pro budoucnost.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

čl. 1837 quebeckého CC - zdroj…

0

Nemá-li již obdarovaný dar ani jeho plnou hodnotu, zavazuje ho odvolání daru k vydání toho, co mu z obohacení ještě zbývá. To neplatí, zbavil-li se daru, aby vydání zmařil, anebo odvolal-li dar pro nevděk samotný dárce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2068 až 2078

0
20/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
15/11/2017 / Admin Tým

§ 805 vládního návrhu…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback