Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2201

0
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 943 návrhu občanského…

0
(1)

Pronajmout lze věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou. Pronajmout lze i část nemovité věci; co se dále stanoví o věci, použije se i pro nájem její části.

(2)

Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne, je-li ji možné dostatečně přesně určit při uzavření nájemní smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2202

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 1093 ABGB - zdroj inspirace

0

Je-li pronajatá věc zapsána do veřejného seznamu, zapíše se do veřejného seznamu i nájemní právo, pokud to navrhne vlastník věci nebo s jeho souhlasem nájemce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2203

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 1095 ABGB - zdroj inspirace

0
(1)

Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou.

(2)

Ujednají-li strany nájem na dobu určitou delší než padesát let, má se za to, že byl nájem ujednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních padesáti letech lze nájem vypovědět jen z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2204

0
17/10/2013 / Lenka Šídlová

Pozor, kdy vám skončí nájem

0
12/05/2014 / Roman Kramařík

Počítání doby u dlouhodobých…

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

čl. 255 švýcarského OR - zdroj…

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 544 BGB - zdroj inspirace

0

Pronajímatel

  1. přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
  2. udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,
  3. zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2205

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

čl. 1854 quebeckého CC - zdroj…

0
(1)

Pronajímatel odevzdá nájemci věc v ujednané době, jinak v den následující poté, co jej o to nájemce požádá.

(2)

Pronajímatel odevzdá nájemci věc se vším, co je třeba k řádnému užívání věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2206

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
(1)

Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce.

(2)

Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a která nebrání užívání věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2207

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 388 středního kodexu - zdroj…

0
(1)

Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.

(2)

Nájemce má právo započíst si to, co může podle odstavce 1 žádat od pronajímatele, až do výše nájemného za jeden měsíc; je-li doba nájmu kratší, až do výše nájemného.

(3)

Neuplatní-li nájemce právo podle odstavce 1 do šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel jeho opožděné uplatnění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2208

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 668(1) SOZ - zdroj inspirace

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 669 SOZ - zdroj inspirace

0

Během nájmu pronajímatel nemá právo o své vůli pronajatou věc měnit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2209

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 667(1) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání věci.

(2)

Trvá-li oprava vzhledem k době nájmu dobu nepřiměřeně dlouhou nebo ztěžuje-li oprava užívání věci nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného podle doby opravy a jejího rozsahu.

(3)

Jedná-li se o takovou opravu, že v době jejího provádění není možné věc vůbec užívat, má nájemce právo, aby mu pronajímatel dočasně poskytl k užívání jinou věc, nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2210

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 668(2) SOZ - zdroj inspirace

0

Ohrozí-li třetí osoba nájemce v jeho nájemním právu nebo způsobí-li nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2211

0
23/12/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 126 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Uplatňuje-li třetí osoba vlastnické nebo jiné právo k věci nebo žádá-li vydání nebo vyklizení věci, nájemce to pronajímateli oznámí; požádá-li o to, poskytne mu pronajímatel ochranu.

(2)

Neposkytne-li pronajímatel nájemci dostatečnou ochranu, může nájemce nájem vypovědět bez výpovědní doby.

(3)

Bude-li nájemce rušen v užívání věci nebo jinak dotčen jednáním třetí osoby, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli včas oznámil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2212

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

čl. 259f švýcarského OR - zdroj…

0

Nájemce

Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2213

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 950 návrhu občanského…

0

Nájemce oznámí pronajímateli, že věc má vadu, kterou má odstranit pronajímatel, hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání věci zjistit mohl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2214

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 599 SOZ - zdroj inspirace

0

Podnájem

(1)

Souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu.

(2)

Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k věci bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu.

(3)

Užívací právo lze třetí osobě zřídit jen na dobu nájmu věci; k odchylnému ujednání se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2215

0
19/02/2014 / P. Vrána

Vztah právní úpravy nájmu a…

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 666 SOZ - zdroj inspirace

0

Umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2216

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

čl. 1860 quebeckého CC - zdroj…

0

Nájemné

(1)

Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek.

(2)

Má-li být nájemné podle ujednání stran plněno jinak než v penězích, je rozhodná majetková hodnota poskytovaného plnění vyjádřená v penězích.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2217

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 671(1) SOZ - zdroj inspirace

0

Nájemné se platí měsíčně pozadu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2218

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 671(2) SOZ - zdroj inspirace

0

Další práva a povinnosti stran

(1)

Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(2)

Vzniknou-li nájemci činností pronajímatele podle odstavce 1 obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má nájemce právo na slevu z nájemného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2219

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

čl. 1857 quebeckého CC - zdroj…

0
(1)

Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.

(2)

Provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, uvede věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu věci. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2220

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 667 SOZ - zdroj inspirace

0

Změna vlastnictví

(1)

Změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka.

(2)

Převedl-li pronajímatel vlastnické právo k věci, nejsou pro nového vlastníka závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví. To neplatí, pokud nový vlastník o těchto ujednáních věděl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2221 až 2224

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 680(2) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Strana nemá právo vypovědět nájem jen proto, že se změnil vlastník věci. Při opačném ujednání má pronajímatel právo nájem vypovědět do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je nájemcem, a nájemce do tří měsíců poté, co se o změně vlastníka dozvěděl.

(2)

Neměl-li nový vlastník rozumný důvod pochybovat, že kupuje věc, která není pronajata, má právo vypovědět nájem do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, že je věc pronajata a kdo je nájemcem. Nájemcova práva vůči osobě, se kterou nájemní smlouvu uzavřel, nejsou dotčena.

(3)

Jedná-li se o nemovitou věc, je výpovědní doba tříměsíční. Jedná-li se o movitou věc, je výpovědní doba jednoměsíční.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2221 až 2224

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Strana, která nájem vypoví, poskytne druhé straně přiměřené odstupné.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2221 až 2224

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
18/10/2017 / Admin Tým

§ 1120 ABGB - zdroj inspirace

0

Byl-li pronajat byt, ve kterém nájemce bydlí, nemá pronajímatel právo nájem vypovědět z důvodu změny vlastnictví. K opačnému ujednání se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2221 až 2224

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0

Skončení nájmu

(1)

Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže věc zanikla nebo se znehodnotila; odevzdáním se rozumí i předání vyklizené nemovité věci. Byl-li při odevzdání věci nájemci pořízen zápis obsahující popis věci, přihlédne se při odevzdání věci pronajímateli také k němu.

(2)

Při odevzdání věci si nájemce oddělí a vezme vše, co do věci vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně její užívání.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2225

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 682 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Zanikne-li věc během doby nájmu, nájem skončí.

(2)

Zanikne-li věc během doby nájmu zčásti, má nájemce právo buď na přiměřenou slevu z nájemného, anebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2226

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 680(1) SOZ - zdroj inspirace

0

Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2227

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 679(1) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Užívá-li nájemce věc takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení věci, vyzve ho pronajímatel, aby věc užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Výzva vyžaduje písemnou formu a musí být nájemci doručena.

(2)

Neuposlechne-li nájemce výzvy podle odstavce 1, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.

(3)

Hrozí-li však v případě uvedeném v odstavci 1 naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzval k nápravě.

(4)

Pronajímatel má právo postupovat stejně, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2, nezaplatí-li nájemce nájemné ani do splatnosti příštího nájemného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2228

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 679(3) SOZ - zdroj inspirace

0

Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2229

2

Ustanovení § 2229 upravuje skončení nájmu na dobu určitou.

Rozumí se, že výpověď nájmu je možná rovněž z důvodů případně stanovených zákonem.

Diskuze
[1] Eva Burdová / 16. 1. 2014 / Skončení nájmu na dobu určitou bez udání důvodů

Mohu si v nájemní smlouvě na dobu určitou sjednat, že nájem lze vypovědět kteroukoliv ze smluvních stran s 6-měsíční výpovědní dobou i bez udání důvodů? Nebo musím takový případ formulovat „pozitivně“, abych dodržela podmínky výpovědi stanovené zákonem? Tedy např. „na základě volného uvážení kterékoliv ze stran“.

[2] Robert Pelikán / 18. 1. 2014 / reakce na: [1] / RE: Skončení nájmu na dobu určitou bez udání důvodů

Jsem přesvědčen, že „bez udání důvodu“ splňuje zákonný požadavek, důvodem je tu rozhodnutí smluvní strany.

09/02/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 542(2) BGB - zdroj inspirace

0
(1)

Užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně. Byla-li původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok; byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nepoužije přesto, že nájemce věc dál užívá, dala-li strana v přiměřené době předem najevo, že nájem skončí nebo již dříve nájem vypověděla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2230

0
09/02/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 676(2) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Nájem ujednaný na dobu neurčitou skončí výpovědí jednou ze stran. Jedná-li se o věc movitou, je výpovědní doba jednoměsíční, jedná-li se o věc nemovitou, je tříměsíční.

(2)

Výpověď nemusí být odůvodněna; to neplatí, má-li strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2231

0
27/01/2014 / Šestáková

kogentnost vs. dispozitivnost

1
09/02/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 1116 ABGB - zdroj inspirace

0

Porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2232

0
09/02/2014 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 543 BGB - zdroj inspirace

0
(1)

V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám, umožní nájemce věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup k věci v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronajímatele; pronajímatel oznámí nájemci návštěvu v přiměřené době předem.

(2)

Ustanovení § 2219 odst. 2 platí i zde.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2233

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 681 SOZ - zdroj inspirace

0

Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na věci nebo v ní.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2234

0
25/07/2017 / Admin tým

Křížové odkazy

0
22/10/2017 / Admin Tým

§ 672(1) SOZ - zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback