(1)

Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, je ujednán zemědělský pacht.

(2)

Je-li pacht ujednán na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2345 až 2348

0

Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2345 až 2348

0

Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2345 až 2348

0
(1)

Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu určitou.

(2)

Zemře-li pachtýř, má pachtýřův dědic právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu určitou; výpověď musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy pachtýř zemřel.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2345 až 2348

0
10/11/2015 / Marky

úmrtí propachtovatela

1

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli je u pachtovného nějaká promlčecí lhůta?
Před cca 20 lety mi umřel děda, který kdysi asi zdělil pozemky, které byly předmětem pachtu. Nyní se ozvala firma, které tyto pozemky v pachtu měla a stále má a nabízí mi jako nynějšímu dědici odkoupení pozemků a pachtovné zpětně, ale pouze za 2 roky, což mě zaráží, když půdu vlastně užívala více jak 20 let. Jak byla sepsána původní smlouva vůbec nevím, nevěděla jsem ani, že někde nějaké pozemky máme. Bylo pro mě velké překvapení, když mi přišlo předvolání k dědickému řízení po dědovy, který je 20 let mrtvy.
Děkuji Marky

Diskuze
[1] Ondřej Obrtlík / 23. 11. 2015 / úmrtí propachtovatele?

Dobrý den,
podle mého úsudku na dálku nemůže jít v současnosti o pacht, protože zrušený občanský zákoník neupravoval pacht jako smluvní typ, ale o nájem. Pokud pronajímatel před 20 lety zemřel, tak podle § 680 odst. 2 zrušeného občanského zákoníku přešel nájem na dědice pronajatého pozemku. Nájemní vztah se nyní řídí ustanoveními platného občanského zákoníku o nájmu, nikoliv o pachtu – viz § 3074 odst. 1 platného občanského zákoníku. Po smrti pronajímatele mohl vypovědět nájemní smlouvu pouze nájemce – viz § 680 odst. 3 zrušeného občanského zákoníku. K výpovědi smlouvy ze strany nájemce zjevně nedošlo.
Právo na nájemné se promlčuje. Promlčení nájemného splatného v době platnosti zrušeného občanského zákoníku se bude řídit úpravou promlčení ve zrušeném občanském zákoníku – viz § 3036 platného občanského zákoníku. Promlčení nájemného splatného po 31.12. 2013 se řídí úpravou promlčení v platném občanském zákoníku. Podle § 101 zrušeného občanského zákoníku je promlčecí doba tříletá. Vždy je promlčen nárok na nájemné splatné v době starší než tři roky počítáno nazpět ode dne, ve kterém by pronajímatel žaloval o dlužné nájemné. Např. v případě nájemného splatného před 23.11. 2012 může dnes nájemce úspěšně uplatnit námitku promlčení. Podle § 629 platného občanského zákoníku se nájemné promlčuje v subjektivní lhůtě tří let a v objektivní lhůtě deseti let. Nájemce zřejmě chybně dovozuje, že smrtí pronajímatele nájem skončil a že se pouze na úkor dědice jako vlastníka pozemku bezdůvodně obohacuje užíváním pozemku bez uzavřené smlouvy. To lze dovodit z toho, že počítá s promlčecí dobou dvou let, která byla ve zrušeném občanském zákoníku stanovena jako subjektivní promlčecí doba v případě bezdůvodného obohacení -viz § 107. Tím, že Vám nájemce nabízí zaplatit pouze nepromlčené nájemné ( a to ještě za chybně stanovené období), nenabízí nic navíc, co by mohl vlastník pozemku zohlednit při výběru kupce pozemku.


Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback