(1)

Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

(2)

Smlouva vyžaduje písemnou formu,

  1. poskytuje-li se licence výhradní, nebo
  2. má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu.
(3)

Licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 508 ObchZ - zdroj inspirace

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 46(1;4) zákona č. 121/2000 Sb…

0
(1)

Nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu.

(2)

Poskytovatel udržuje po dobu trvání licence právo, vyžaduje-li to jeho povaha.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 46(3) zákona č. 121/2000 Sb. …

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 510 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Je-li ujednána výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Není-li výslovně ujednán opak, zdrží se i poskytovatel výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci.

(2)

Poskytne-li poskytovatel za trvání výhradní licence nabyvatele bez jeho souhlasu uděleného v písemné formě licenci třetí osobě, licence nevznikne. Byla-li však nevýhradní licence poskytnuta před poskytnutím výhradní licence, zůstává zachována.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 47(2;4;5) zákona č. 121/2000…

0

Je-li ujednána nevýhradní licence, je poskytovatel oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 47(3) zákona č. 121/2000 Sb. …

0

Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 47(1) zákona č. 121/2000 Sb. …

0

Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2363

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 48(1) zákona č. 121/2000 Sb. …

0
(1)

Nabyvatel může licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen se souhlasem poskytovatele. Souhlas vyžaduje písemnou formu.

(2)

Nabyvatel sdělí poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 48(2) zákona č. 121/2000 Sb. …

0

Byl-li převeden závod nebo jeho část, která tvoří jeho samostatnou složku, souhlas poskytovatele k převedení licence se vyžaduje, jen bylo-li to zvlášť ujednáno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 48(3) zákona č. 121/2000 Sb. …

0
(1)

Není-li ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, je smlouva přesto platná, pokud

  1. z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny; v takovém případě nabyvatel poskytovateli zaplatí odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo, nebo
  2. strany ve smlouvě ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně.
(2)

Je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, umožní nabyvatel poskytovateli kontrolu příslušných účetních záznamů nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny. Poskytne-li takto nabyvatel poskytovateli informace označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je poskytovatel prozradit třetí osobě ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty.

(3)

Nabyvatel předloží poskytovateli pravidelná vyúčtování odměny podle odstavce 2 v ujednaných časových obdobích; není-li ujednáno jinak, je povinen tak učinit alespoň jednou ročně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 49(2;4;5) zákona č. 121/2000…

0

Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 512 ObchZ - zdroj inspirace

0
(1)

Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu od poskytovatele dostalo, ledaže ze smlouvy nebo z povahy podkladů a sdělení vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajování zájem. Za třetí osobu se nepovažuje zaměstnanec ani ten, kdo se na podnikání podnikatele účastní, byl-li podnikatelem zavázán k mlčenlivosti.

(2)

Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až do doby, kdy se stanou obecně známými.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 513 ObchZ - zdroj inspirace

0

Dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o tom nabyvatel poskytovatele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 514 ObchZ - zdroj inspirace

0

Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2358 až 2389

0

Toto ustanovení mi není zcela srozumitelné, neboť obecně se mělo za to, že licence k nehmotným statkům na dobu neurčitou není možná (zejména v oblasti autorského práva). Trvání ochrany nehmotných statků je vždy časově omezené (výkon majetkových autorských práv, zápis ochranné známky, doba ochrany patentu). Časově neomezenou ochranu si teoreticky dovedu představit u obchodního tajemství, know-how či obchodní firmy. Nicméně v každém případě to může do praxe potencionálně vznést zmatek, jelikož bude docházet k výpovědím licenčních smluv, u kterých nebude uvedena doba trvání licence (tzv. perpetual licences), a to s odkazem na toto ustanovení.

Diskuze
[1] Ivo Telec / 15. 11. 2013 / Licenční smlouva na dobu neurčitou - výpověď

Ustanovení má samozřejmě smysl, jinak by tam nebylo. Platí pro případy licencování duševního vlastnictví, které nemá omezenou dobu trvání. Tj. licence k olympijské symbolice (a obchodnímu tajemství, jestliže bychom je takto brali). Může event. přicházet v úvahu též u známkových licencí s povinnosti periodické obnovy ochrany, což má povahu dobu neurčité.

[2] Josef Aujezdský / 17. 11. 2013 / reakce na: [1] / RE: Licenční smlouva na dobu neurčitou - výpověď

Děkuji. Pokud tomu dobře rozumím, má to být chápáno tak, že toto ustanovení se použije pouze v případech, kdy má nehmotný statek neomezenou dobu trvání a navíc smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že takových situací je zcela minimálně, domnívám se, že by možná zcela postačovala obecná úprava o výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou (§ 1999 NOZ).

Z čeho mám obavu, je to, že v praxi si 95–98 % subjektů není vědomo toho, že z hlediska právní teorie není možné uzavřít licenční smlouvu k předmětu chráněnému autorským právem (kupříkladu k software) na dobu neurčitou. Toto ustanovení je v tomto omylu pouze utvrdí a počet problematických/kon­fliktních situací výrazně vzroste.

[3] Robert Pelikán / 18. 11. 2013 / reakce na: [2] / RE: Licenční smlouva na dobu neurčitou - výpověď

Z hlediska teorie nevidim duvod, proc by nemohla byt uzavrena licencni smlouva v uvadenych pripadech na dobu neurcitou. Argument, ze statek jednou zanikne, je lichy. To prece plati snad u vsech smluv – treba pracovni smlouva zanikne nejpozdeji smrti zamestnance, autorska prava az uplynutim mnoha desitek let od tohoto okamziku. Tak proc by prvni mohla byt na dobu neurcitou, druha nikoliv? Jednoduse, nemoznost plneni je jednim z duvodu zaniku zavazku, smlouva na dobu neurcitou ovsem muze zaniknout i kdykoliv drive vypovedi.

[4] Josef Aujezdský / 18. 11. 2013 / reakce na: [3] Robert Pelikán / RE: Licenční smlouva na dobu neurčitou - výpověď

a jsme u toho:). Ten statek sám nezanikne, ale zanikne jeho právní ochrana. Ta teorie není z mé hlavy, ale je obecně přijímána. Jestli je to stejné nebo jiné než v pracovním právu, nedokážu bohužel říct.

[5] Ivo Telec / 18. 11. 2013 / reakce na: [4] / RE: Licenční smlouva na dobu neurčitou - výpověď

Praxe je podle mě ustálená tak, že nelze licencovat to, k čemu (již) nejsou absolutní majetková práva, např. jejich zánikem uplynutím doby. Ovšem bude-li LS uzavřena do dobu neurčitou i tam, kde většinově trvají majetková práva jen po dobu určitou, tak beztak zanikne v důsledku nemožnosti plnění (předmět se stane volným, tudíž vypadne z vlastnického výkonu, tedy i z licence). Cit. ustanovením se chtělo dát najevo, že jsou předměty chráněné dočasně (většinově), nebo trvale (menšinově). Ale v praxi s tím nemůže být problém, protože zánikem ochrany, uplynutím doby trvání abs. majetkového práva, nelze ani plnit z licence pro nemožnost plnění, když absolutní právo zaniklo a předmět je právně volný (kromě event. nekalé soutěže, jestliže se stal mezitím např. příznačný). Myslím, že to vše má normální řešení. A´T by tam cit. ust. bylo, anebo nebylo. Celkově ale zvítězil názor, že je lepší , jestliže tam bude.

[6] Rudolf Leška / 19. 11. 2013 / reakce na: [5] / RE: Licenční smlouva na dobu neurčitou - výpověď

Osobně nevidím důvod, proč by se nemohla uzavřít autorskoprávní vypověditelná licence na dobu neurčitou. Někdy to vyhovuje zájmům stran víc, než striktně stanovená doba určitá, u které se složitě konstruuje nějaké automatické prodlužování. Nájemní smlouva na dobu neurčitou také zanikne zánikem předmětu nájmu (vyhoří dům), stejně jako licenční smlouva na dobu neurčitou zanikne nejpozději právním zánikem licencovaných práv (uplynutím doby ochrany).

[7] Josef Aujezdský / 20. 11. 2013 / reakce na: [6] / RE: Licenční smlouva na dobu neurčitou - výpověď

Z mé strany nejsem nějakým zastáncem této teorie, ale myslím, že to zmiňované přirovnání trochu pokulhává. Myslím, že správnější přirovnání je, zdali mohu uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou k domu, o kterém všichni dopředu vědí, že bude za rok zbourán. Nájmům příliš nerozumím, takže nejsem schopen posoudit, zdali zánik předmět nájmu vždy způsobuje nevyhnutně zánik nájemní smlouvy (takovou právní úpravu by provozovatelé nákupních center snad nepřipustili:).

[8] Martina Bacíková / 15. 5. 2015 / RE: Licenční smlouva na dobu neurčitou - výpověď

Komentáře k tomuto ustanovení podporují tvrzení, že není možné uzavřít licenční smlouvu k předmětu chráněnému autorským právem na dobu neurčitou, a takovou smlouvu lze uzavřít na dobu trvání ochrany autorského práva, tedy na dobu určitou.

  1. Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1460

„Doba určitá tak připadá do úvahy jenom jen tam, kde právo může trvat neomezeně jako u ochranné známky, u ostatních předmětů duševního vlastnictví, zejména u autorských děl a uměleckých výkonů, je doba neurčitá pojmově vyloučena.“

  1. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014), 1. vydání, 2014, s. 621 – 622

„Platí například, že ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá pět let od podání přihlášky s možným opakovaným prodloužením vždy o pět let až na dobu 25 let. Protože to tedy zákon pomíjí, je na smluvních stranách v případech, kde je to významné, aby ve smlouvě vzaly v úvahu i zánik práva, jehož výkon byl nabyvateli licencí poskytnut, a trvání licenční smlouvy spojily i s trváním práva, jehož výkon byl poskytnut. Oproti tomu licenční autorská smlouva je z povahy věci naopak přednostně i právní úpravou uvažována jako smlouva na dobu určitou – buď smluvní strany sjednají dobu konkrétní, nebo platí právní domněnka uvedená v § 2376 odst. 3 písm. b), vedle toho majetková práva sama o sobě zpravidla trvají po dobu života autora a 70 let po jeho smrti (k tomu dále srov. komentář k uvedenému ustanovení).“

Na druhou stranu mi přijde zcela logický argument Roberta Pelikána a jeho přirovnání k pracovní smlouvě na dobu neurčitou. Nicméně i judikatura problematiku vykládá spíše ve prospěch komentářů, viz například usnesení Ústavního soudu číslo I. ÚS 2882/11 ze dne 17. října 2011, „O určitou dobu trvání jde rovněž tehdy, lze-li ji určit v návaznosti na budoucí událost, v souzené věci tedy na dobu, po kterou stěžovatel bude vlastníkem obchodního podílu.“

28/10/2017 / Admin Tým

§ 515 ObchZ - zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback