Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2390 až 2394

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 657 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Má-li se peněžitá zápůjčka vrátit v jiné měně, než v jaké byla dána, splatí vydlužitel zápůjčku tak, aby se to, co se vrací, hodnotou rovnalo tomu, co bylo dáno. Zápůjčka se splácí v měně místa plnění.

(2)

Při nepeněžité zápůjčce se vrací věc stejného druhu, jaká byla zápůjčkou dána; nezáleží na tom, zda její cena mezitím stoupla nebo klesla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2390 až 2394

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 987 až 989 ABGB (účinný ke…

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 992 ABGB (účinný ke dni 1. 1.…

0
(1)

Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech.

(2)

Při nepeněžité zápůjčce lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2390 až 2394

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 658 SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Není-li o výpovědi ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů.

(2)

Nejsou-li ujednány úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i bez výpovědi.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2390 až 2394

0

Dozvěděl jsem se, že § 2393 znamená mimo jiné odklon od dosavadní judikatury (například 33 Odo 245/2002 nebo 33 Odo 846/2006), která se týkala promlčení práva věřitele požadovat vrácení půjčky v případech, kdy splatnost nebyla dohodnuta. Podle § 563 SOZ věřitel v takovém případě určil splatnost tím, že dlužníka vyzval k plnění. Protože toto právo mohl uplatnit prakticky okamžitě po poskytnutí půjčky, bylo Nejvyšším soudem dovozeno, že pro počátek běhu promlčecí doby je rozhodný den vzniku právního vztahu (nikoliv den splatnosti), a věřiteli se tak po třech letech od poskytnutí půjčky jeho právo promlčelo. Po tento bod se jedná o známou věc, ale nejsem si zcela jist, jak do toho promítnout názor JUDr. Bezoušky (publikovaný například v knize Nový občanský zákoník – nejdůležitější změny, strana 320), že ustanovení § 2393 znamená odklon od této judikatury (čímž nechci říct, že tento názor není pravdivý). Chápu, že nově závisí splatnost zápůjčky na vypovězení smlouvy, a že promlčovat právo vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou by bylo poněkud zvláštní (dříve výslovně zapovězeno v § 387 odstavci 2 ObchZ, který byl považovaný za nadbytečný, protože nemožnost promlčení tohoto práva vyplývá z povahy věci – viz Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, Weinhold D., strana 31)). Na druhou stranu se mi moc nezdá, že by věřitel nebyl v uplatnění svého práva jakkoliv časově omezen, a právo vypovědět smlouvu, tím vyvolat splatnost zápůjčky a tím spustit počátek promlčecí doby, by mělo existovat na věky věků. Pokud tomu tak není, nevím, v čem je spatřován onen odklon.

Diskuze
[1] Gordot / 27. 5. 2014 / Odklon

Právo vypovědět závazek se nepromlčuje. Jedná se o tzv. utvářecí (chcete-li konstitutivní) oprávnění, jemuž neodpovídá žádný dluh na druhé straně (logicky se tak nemůže uplatnit promlčení, chybí-li základní důsledek promlčení – ztráta nároku, protože toto právo nárokem vybaveno není). Stejně známe třeba tzv. měkké povinnosti, které na druhé straně nemají žádnou pohledávku (např. povinnost prohlédnout si kupovanou věc). Bohužel, u nás v tom máme docela bordel (viz judikatura k promlčení práva odstoupit od smlouvy, která též vede k absurdním závěrům).

Pokud jde konkrétně o ten § 2393, výslovně se stanoví, že „je splatnost závislá na vypovězení smlouvy“ (je to chybné vyjádření, správně by mělo jít o vypovězení závazku ze smlouvy). Tudíž opravdu platí, že dokud věřitel nevypoví, není dluh splatný a nezačne běžet promlčecí lhůta. Odklon od judikatury to tedy je, protože již nelze paušálně říci, že splatnost mohla nastat hned následující den po vzniku závazku. I když jsou naše soudy kreativní, těžko mohou ignorovat výpovědní dobu (i když by přišly s tím, že vnutí věřiteli, že přeci mohl dát výpověď hned následující den a je hloupý, že to neudělal) :D

[2] František Čech / 27. 5. 2014 / reakce na: [1] Gordot / RE: Odklon

Děkuji za reakci. Vaší argumentaci rozumím. Časem uvidíme, co na to ony soudy:).

[3] Jiří Remeš / 20. 11. 2014 / reakce na: [1] Gordot / RE: Odklon

Znamená to tedy, že se nepromlčuje ani právo vznést námitku relativní neplatnosti? To je pokud vím taky tzv. kreační oprávnění.

[4] František Čech / 2. 3. 2020 / reakce na: [1] Gordot / RE: Odklon

Problém vyřešen.
„Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který následuje po okamžiku, kdy nastalo actio nata, a nikoli den, kdy nastala splatnost dluhu v důsledku výpovědi. Přijetí opačného názoru by znamenalo nepřípustné posunutí počátku běhu promlčecí doby (ve zřejmém rozporu s účelem institutu promlčení) prakticky na neomezenou dobu v situaci, kdy právo podat výpověď smlouvy o zápůjčce sjednané bez dohody o okamžiku splatnosti se nepromlčuje.“

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3037/2019, ze dne 28. 11. 2019

28/10/2017 / Admin Tým

§ 844 až 846 návrhu občanského…

0

Bylo-li ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2390 až 2394

0
27/05/2014 / František Čech

křížový odkaz k obecné úpravě…

0
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/10/2017 / Admin Tým

§ 504 ObchZ - zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback