(1)

Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).

(2)

Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2894 až 2899

0
22/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/11/2014 / Jiří Remeš

Nový dluh jako škoda

0
19/06/2017 / Admin Tým

čl. 1457 quebeckého CC - zdroj…

0
19/06/2017 / Admin Tým

§ 823 BGB - zdroj inspirace

0
09/09/2016 / Tomáš Král

7 As 95/2015 - 49, NSS – Škoda…

0

Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2894 až 2899

0
15/08/2013 / Michaela Remešová

Případy stanovené zvlášť zákonem

1
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/06/2017 / Admin Tým

čl. 1457 quebeckého CC - zdroj…

0

Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2894 až 2899

0
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/06/2017 / Admin Tým

čl. 1476 quebeckého CC - zdroj…

0

Vzdá-li se někdo práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného seznamu, působí to i proti pozdějším vlastníkům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2894 až 2899

0
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
09/10/2014 / Admin Tým

§ 1315 návrhu občanského…

0

Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2894 až 2899

0

Lze omezit odpovědnost dle § 2950 způsobem dle § 2898, nebo jsou klienti „odborných profesí“ vždy slabší stranou?

Diskuze
[1] Josef Aujezdský / 18. 12. 2013 / Omezení náhrady újmy - slabší strana

Text tohoto ustanovení se mi jeví, že je zakázáno pouze vyloučení či omezení práva slabší strany na náhradu jakékoli újmy. Tedy pokud bude to omezení koncipováno úžeji, konkrétně pro náhradu za újmu vzniklou z nějakého důvodu, řekl bych, že je to v souladu s tímto ustanovením, i když se jedná o slabší stranu. Z mé strany to tak zatím řeším, ale možná na konci života zjistím (až to projde soudní soustavou), že to vlastně bylo myšleno jinak.

[2] Gordot / 18. 12. 2013 / reakce na: [1] / RE: Omezení náhrady újmy - slabší strana

Myslím si opak, u slabší strany nelze vyloučit náhradu jakékoli újmy, tzn. nelze omezit nic, vždy musí mít právo na plnou náhradu. Jinak by to ustanovení postrádalo smysl. Pokud jde o § 2950 nelze k tomu přistupovat tak, že vůči odborníkovi je a priori každý slabší.

[3] Roman Kramařík / 18. 12. 2013 / reakce na: [2] Gordot / RE: Omezení náhrady újmy - slabší strana

Souhlasím, klíčová otázka zde je, zda je advokátův klient slabší stranou nebo není. Pokud je, nejde s tím nic dělat. Pocitově bych čekal, že slabší stranou budou až na výjimky klienti – fyzické osoby nepodnikatelé. V komerční advokacii bych naopak argumentoval, že jde o vztah mezi podnikateli a samotný fakt, že jeden z nich je odborníkem, z druhé strany slabší nedělá. Dokonce si umím představit, že za určité situace bude právě odborník současně slabší stranou.

[4] Josef Aujezdský / 18. 12. 2013 / reakce na: [2] Gordot / RE: Omezení náhrady újmy - slabší strana

Rozumím. Nicméně pak je tam to slovo „jakékoli“ trochu navíc. Stačilo by napsat „nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu újmy“ nebo to napsat ještě daleko jednodušeji.

Také ta poslední věta je trochu podivná. „V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.“ Předpokládám, že tím není myšleno, že se náhrady nelze vzdát ani po vzniku újmy. Nicméně proč tam tam věta je? Kdyby tam nebyla, tak bych řekl, že jednoduchým výkladem lze dojít, že se náhrady v těch uvedených případech nelze předem jednostranně vzdát (když to nelze smluvně), nicméně by bylo nepochybné, že je možné se jí vzdát po vzniku újmy. Takhle si tím nejsem na 100 % jistý.

[5] Gordot / 18. 12. 2013 / reakce na: [4] / RE: Omezení náhrady újmy - slabší strana

Ke slabší straně – jistě i tu platí domněnka § 433 odst. 2. K poslední větě § 2898 – slova „v těchto případech“ jasně značí vztah k předchozímu, tudíž i k tomu, že jde o jednání „předem“.

[6] Josef Aujezdský / 3. 1. 2014 / Vztah k § 1916 odst. 2 NOZ

Taktéž je možné uvažovat nad souvislostí s ustanovením § 1916 odst. 2 NOZ, pokud se nabyvatel vzdá práv z vadného plnění. Zdali tím fakticky nedojde k omezení práv z odpovědnosti za škodu. Takže asi bude záležet i na tom, jak bude v tomto případě vykládán § 1925.

25/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
10/07/2014 / Michaela Remešová

K limitům omezení slabší strany

0
17/10/2014 / Admin Tým

§ 1154 návrhu občanského…

0

Kdo pro sebe přijal nebezpečí oběti, byť tak učinil za takových okolností, že to lze považovat za neprozřetelné, nevzdal se tím práva na náhradu proti tomu, kdo újmu způsobil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2894 až 2899

0
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/06/2017 / Admin Tým

čl. 1477 quebeckého CC - zdroj…

0

Prevence

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2900 až 2903

0
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/06/2017 / Admin Tým

§ 415 SOZ - zdroj inspirace

0
19/06/2017 / Admin Tým

čl. 1457 quebeckého CC - zdroj…

0
02/06/2015 / Martin Archalous

Nález Ústavního soudu z 11.…

0

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2900 až 2903

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2900 až 2903

0
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit.

(2)

Při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2900 až 2903

0
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/06/2017 / Admin Tým

čl. 1479 quebeckého CC - zdroj…

0
19/06/2017 / Admin Tým

§ 417 SOZ - zdroj inspirace

0
28/11/2015 / Jiří Remeš

NS 22 Cdo 3277/2014, publikován…

0

Újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2904

0
24/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/06/2017 / Admin Tým

§ 1132 návrhu občanského…

0

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2905 až 2908

0
24/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/06/2017 / Admin Tým

§ 418 SOZ - zdroj inspirace

0

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2905 až 2908

0
24/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/06/2017 / Admin Tým

§ 418 SOZ - zdroj inspirace

0

Při posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, anebo v krajní nouzi, se přihlédne i k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok nebo jiné nebezpečí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2905 až 2908

0
19/06/2017 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Kdo odvracel hrozící újmu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu přiměřeném tomu, co odvrátil.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2905 až 2908

0
15/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/06/2017 / Admin Tým

§ 419 SOZ - zdroj inspirace

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback