§ 3028

16 25
(1)

Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

(2)

Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(3)

Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3028

0
29/10/2013 / Rudolf Schichor

vznik smluv a oferta za…

3
30/10/2013 / Jiří Remeš

Pokud vůbec, tak nejspíše podle…

3
12/11/2013 / Veronika Šestáková

účinnost smlouvy od 1.1.2014

2
25/11/2013 / Růžičková

§3028 - zrušení podílového…

1

Mějme pohledávky S1 a S2 ze vztahu řídícího se i po 1.1.2014 SOZ a pohledávku N ze vztahu řídícího se NOZ. Kterým OZ se od 1.1.2014 řídí započtení: a) S1 vůči S2, b) S1 vůči N, c) N vůči S1. Průzkumem jsem zjistil, že názory se velmi různí.

Diskuze
[1] Petr Kavan / 4. 8. 2014 / Jednostranné započtení - pokus o nástin řešení

Jestliže byly oba právní poměry (obligační vztahy), z nichž se odvozují pohledávky splňující všechny znaky kompenzability ještě před 1. lednem 2014, založeny podle staré právní úpravy (a současně v rámci žádného z nich nebyla ujednána aplikace příslušných pravidel OZ na takový poměr po nabytí jeho účinnosti), spravuje se režim jednostranného započtení včetně podmínek kompenzability obou pohledávek starou právní úpravou (§ 580 a 581 OZ 1964, resp. § 358 a násl. ObchZ). Konsensuální započtení kompenzabilních pohledávek však může být na základě dohody stran učiněno již plně v režimu OZ, přičemž takové dohodě nemůže objektivně nic bránit. Byť jde stále o právo posuzované podle dosavadních předpisů (OZ 1964, ObchZ), dopadá na právní jednání, jehož cílem je jednostranné (případně konsensuální) započtení, normativní pravidlo § 3030, podle kterého je třeba i na právní jednání posuzovaná jinak dle dosavadních předpisů aplikovat část první hlavy I, tzn. § 1 až 14. U jednostran­ného započtení je nicméně situace komplikovanější v tom, že pohledávka vzniklá za účinnosti staré právní úpravy může dosáhnout posledního znaku kompenzability až za účinnosti nové právní úpravy (např. se stane splatnou nebo dojde k jejímu postoupení na započítávající subjekt), anebo naopak jeden ze znaků kompenzability odpadne (např. půjde o pohledávku nejistou nebo vázanou na podmínku). Jeví se proto jako korektní rozlišovat vznik nebo zánik kompenzability pohledávky, která je započítávána, z časového hlediska podle toho, kdy ke splnění nebo odpadnutí posledního znaku kompenzability došlo. I když se takovou interpretací otázka jednostranného započtení spíše zkomplikuje, což je na újmu zmíněného postulátu předvídatelnosti práva, máme za to, že je správnější vyložit § 3028 odst. 3 v těchto souvislostech v souladu se základními zásadami soukromého práva a zejména ústavně konformním způsobem. Vzniklo-li právo započítat pro pohledávku založenou sice starou právní úpravou, ale až po nabytí účinnosti OZ, jde o právo vzniklé za účinnosti OZ (byť subjektivně nevyužité) a je tedy na místě poměřovat toto započtení starou právní úpravou v § 580 a 581 OZ 1964, resp. § 358 a násl. ObchZ. Totéž platí i ve vztahu k využití práva jednostranně započítat, kdy využití práva započítat kompenzabilní pohledávku vzniklou podle starého práva je aktivním jednáním, které sice vyvolá právní důsledky za účinnosti OZ, ale jednoznačně vychází ze starého práva. Při jednostranném započtení je také třeba zohlednit výkladový aspekt podávající se z principu zásahu do práva druhé strany bez její vůle: je-li do něj zasahováno, musí být respektováno, tzn. změny právních poměrů je nutno podřídit právnímu režimu té pohledávky, proti které se započítává. Přihlížeje k výše řečenému, lze pro jednostranné započtení, k němuž je použita jedna z pohledávek vzniklá podle staré právní úpravy (OZ 1964, ObchZ), učinit pro obě situace následující závěry: 1) jestliže je započítáváno s pohledávkou, která dosáhla plné kompenzability ještě před nabytím účinnosti OZ (obligačně založena starým právem), proti kompenzabilní pohledávce vzniklé z titulu obligace založené již plně novým právem, jde o využití práva po nabytí účinnosti OZ a tudíž se režim takového započtení řídí novou právní úpravou; 2) jestliže je započítáváno s pohledávkou, která vznikla a dosáhla plné kompenzability po nabytí účinnosti OZ (obligačně založená novým právem), proti kompenzabilní pohledávce vzniklé z titulu obligace založené ještě starým právem, bude se v tomto případě režim započtení řídit starou právní úpravou. U obou variant započtení přitom platí, že pokud ke kompenzabilitě pohledávky vzniklé podle starého práva došlo před i po nabytí účinnosti OZ, je nutno tuto kompenzabilitu podřídit režimu starého práva, ať se týká pohledávky, se kterou je započítáváno anebo je započítáváno proti ní. Rozhodujícím okamžikem bude vždy vznik konkrétní pohledávky bez ohledu na to, kdy dojde k její plné kompenzabilitě.

27/02/2014 / iva thern

Odporovatelnost dle SOZ či NOZ?

0
06/03/2014 / Tomáš Liškutín

Režim rámcových smluv a dílčích…

0
30/06/2014 / Anežka Petrová

delikt - neoprávněné užívání…

0
10/07/2014 / Josef Aujezdský

SOSB

0
03/08/2014 / Jiří Remeš

Co prozatím říkají komentáře

5
18/06/2015 / Petra Burešová

Vrácení daru

0
03/08/2014 / Admin Tým

§ 763 ObchZ – zdroj inspirace

0
07/08/2014 / Admin Tým

§ 868 SOZ – zdroj inspirace

0
22/02/2015 / Jiří Remeš

OS Jihlava 9 C 99/2013-83 -…

0
(1)

Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona.

(2)

Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3029 a 3030

0
03/08/2014 / Admin Tým

Čl. IV uvozovacího zákona k čs.…

0
03/08/2014 / Admin Tým

Čl. VII uvozovacího zákona k čs…

0
04/08/2014 / Admin Tým

Čl. 4 EGBGB, právní stav ke dni…

0

I na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se použijí ustanovení části první hlavy I.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3029 a 3030

0
20/03/2014 / Jiří Remeš

NS 23 Cdo 405/2013 :…

2
18/08/2015 / Jiří Remeš

NS 21 Cdo 3612/2014 - nepravá…

2
29/02/2016 / Jiří Remeš

Velký senát NS 31 Cdo 2307/2013

0

Bylo-li zahájeno řízení podle § 5 zákona č. 40/1964 Sb. , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dokončí se podle dosavadních právních předpisů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3031

0
(1)

Kdo byl podle dosavadních právních předpisů zbaven způsobilosti k právním úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za osobu omezenou ve svéprávnosti podle tohoto zákona.

(2)

Kdo byl podle dosavadních právních předpisů omezen ve způsobilosti k právním úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za osobu omezenou ve svéprávnosti podle tohoto zákona a je i napříště způsobilý právně jednat v rozsahu stanoveném dosavadními právními předpisy, nerozhodne-li soud podle tohoto zákona jinak.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3032 až 3035

0
04/01/2015 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona omezena, nabudou svéprávnosti nejpozději uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže soud rozhodne jinak.

(2)

Dokud jiný právní předpis nestanoví něco jiného, přechází opatrovnictví podle § 468 na obec, na jejímž území má opatrovanec bydliště.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3032 až 3035

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

1
10/11/2014 / Admin Tým

Návrh tzv. malé novely…

1
05/12/2014 / Ctibor Brančík

Počátek a konec běhu lhůty v…

1
17/12/2014 / Česká advokátní…

Stanovisko ČAK k tzv. malé…

0

Projevil-li svéprávný v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat ještě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přání, aby jeho opatrovníkem byla určitá osoba, platí pro rozhodování o omezení svéprávnosti za účinnosti tohoto zákona § 59. Obdobně platí § 469 pro rozhodování o opatrovníku právnické osoby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3032 až 3035

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0

Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o osvojení, dokončí se podle dosavadních právních předpisů. Úkony, které byly provedeny v rámci přípravného řízení směřujícího k osvojení, se posoudí podle tohoto zákona; to neplatí, jedná-li se o udělení souhlasu rodičů k osvojení nebo o rozhodnutí soudu o tom, že tohoto souhlasu není třeba.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3032 až 3035

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback