Zmocnitel se nemůže vzdát práva odvolat zmocnění, ujednají-li si však strany pro jeho odvolání určité důvody, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. To neplatí, má-li zmocnitel pro odvolání zmocnění zvlášť závažný důvod.

Komentáře

§ 442

Zmocnitel se nemůže vzdát práva odvolat zmocnění,. Je-li to však v oprávněném zájmu zmocněnce nebo třetí osoby, mohou si strany ujednat ujednají-li si však strany pro jeho odvolání zmocnění určité důvody,. V takovém případě nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. To neplatí, má-li zmocnitel pro odvolání zmocnění zvlášť závažný důvod.

K § 442:

Navrhuje se vymezit podmínky, za nichž bude přípustné omezit zmocnitelovo právo odvolat zmocnění. Důvodová zpráva ke stávajícímu znění omezení zásady odvolatelnosti zastoupení podrobně nezdůvodňuje; k § 441 až 449 NOZ avizuje toliko „drobné věcné, jazykové a systematické změny.“ V důvodové zprávě k všeobecným ustanovením o zastoupení se mimo jiné uvádí, že se přihlíží k návrhu obecného referenčního rámce (DCFR). V DCFR se však konstatuje, že právní řády všech členských států vychází ze zásady odvolatelnosti zmocnění a zmocnění může být uděleno jako neodvolatelné jen výjimečně. Ve většině států je udělení zásadně neodvolatelného zmocnění možné jen za určitých podmínek, přičemž typickou podmínkou je zmocnění udělené v zájmu zmocněnce (viz Bar, C., Clive, E. in Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full Edition, Volume 1, Oxford University Press, 2010, s. 448). Také modelová pravidla v DCFR vymezují podmínky, za nichž se připouští neodvolatelné zmocnění (IV.D.-1:105), jimiž jsou oprávněný zájem zmocněnce nebo společný zájem stran jiného právního vztahu, a také podmínky, za kterých lze i zásadně neodvolatelné zmocnění odvolat. Právo odvolat zmocnění vychází z principu, že pokud si zmocnitel nepřeje uzavřít smlouvu nebo učinit jiné právní jednání, k jehož vykonání zmocněnce zmocnil, neměl by k tomu být nucen. V některých případech se může toto právo zmocnitele dostat do rozporu s legitimními zájmy třetích osob. Pouze ochrana oprávněného zájmu může odůvodnit omezení práva kdykoli zmocnění odvolat. Oprávněný zájem bude typicky pramenit z jiného právního vztahu. Například banka poskytne úvěr za podmínky, že bude zřízeno zástavní právo k jeho zajištění, a v úvěrové smlouvě bude banka zmocněna k jeho zřízení. Omezení důvodů pro odvolání zmocnění tu bude v zájmu zmocněnce. Určení zmocněnce, a omezení jeho odvolatelnosti, může být i ve společném zájmu více osob, například poskytuje-li více bank syndikovaný úvěr. Požadavek oprávněného zájmu by měl zabránit zneužití omezení odvolatelnosti zmocnění. Lze usuzovat, že ochrana oprávněného zájmu nebude nikdy vyžadovat udělení zásadně neodvolatelné generální plné moci nebo zásadně neodvolatelného zmocnění na neomezenou dobu. Bude-li zmocnění odvoláno, aniž budou splněny podmínky pro jeho odvolání, k zániku zmocnění nedojde. Vůči třetí osobě se uplatní ustanovení § 444 NOZ. Bude případně na zmocniteli, aby třetí osobě, s níž má zmocněnec jednat, poskytl dostatek podkladů, aby mohla posoudit, že podmínky pro odvolání zmocnění byly splněny.

Přechodné ustanovení:

Ujednal-li před nabytím účinnosti tohoto zákona zmocnitel se zmocněncem důvody, pro které lze zmocnění odvolat, použije se na odvolání zmocnění dosavadní úprava.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 441 až 449

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback