Součást věci

Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 505 až 509

0
05/09/2014 / Admin Tým

§ 120 SOZ – zdroj inspirace

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 24 středního kodexu - zdroj…

0
Editor: Radek Motzke
(1)

Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

(2)

Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 505 až 509

0
14/11/2013 / Lenka Šídlová

Dočasná stavba

0
19/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 297 ABGB - zdroj inspirace

0

Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 505 až 509

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 295 ABGB - zdroj inspirace

0
(1)

Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen „stroj“) není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-li vlastník nemovité věci nebo jiná osoba oprávněná k tomu podle zápisu ve veřejném seznamu, že se vlastník nemovité věci stal vlastníkem stroje.

(2)

Má-li být takovým strojem nahrazen stroj, který je součástí nemovité věci, lze výhradu do veřejného seznamu zapsat, pokud proti tomu osoba zapsaná ve výhodnějším pořadí nevznese odpor. Právo odporu však nemá osoba, jejíž právo nemůže být zápisem výhrady zkráceno, ani osoba, jejíž pohledávka byla již splněna; za tím účelem může být splněna i pohledávka dosud nedospělá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 505 až 509

0
31/07/2014 / Jiří Remeš

Zdroj inspirace: ABGB - § 297a …

0
31/07/2014 / Jiří Remeš

Zdroj inspirace: Návrh OZ z r.…

0
Editor: Radek Motzke

Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 505 až 509

0
28/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
21/03/2018 / Petr Bělovský

Součásti věci v římském právu

0
31/03/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
13/03/2017 / Admin Tým

Původní znění před novelou č.…

0

Příslušenství věci

(1)

Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím.

(2)

Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 510 až 513

0
19/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 121 odst. 1 SOZ - zdroj…

0

Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 510 až 513

0
Editor: Radek Motzke

Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu trvale užívalo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 510 až 513

0
03/11/2017 / Admin Tým

§ 297 ABGB - zdroj inspirace

0

Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 510 až 513

0
19/11/2013 / Ondřej Obrtlík

Poplatek z prodlení opět…

4
22/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
17/08/2016 / Tomáš Král

Vadná transpozice směrnice 2011…

0

Znění § 510 občanského zákoníku, ale i následujících, vychází důsledně z římskoprávního pojetí příslušenství (pertinence), a to ve všech ohledech. Římské právo systematicky nerozlišuje mezi součástí věci a příslušenstvím – oba pojmy prameny označují jako pars rei, a to jak ve smyslu faktickém (jakožto součást), tak právním (jakožto příslušenství). Vymezení, že příslušenství je vedlejší věcí trvale určenou k užívání spolu s věcí hlavní z hlediska jejího hospodářského určení, je možné doplnit tak, že římské právo jako další znak pertinence znalo také zkrášlení věci hlavní. Druhý odstavec komentovaného paragrafu je naplněním římskoprávní zásady accessorium sequitur principale (příslušenství následuje věci hlavní). Příslušenství je samostatnou věcí, a proto má povahu samostatného předmětu práv. Pokud si ale vlastník hlavní věci nevymíní jinak (samozřejmě za vzájemného souhlasu s protistranou) sdílí příslušenství její právní osud. Typicky k tomu dochází při prodeji věci, nebo při zřízení zástavního práva, které se automaticky vztahuje také na příslušenství.

Z hlediska římského práva je zajímavý a zároveň také typický § 512, který hovoří o příslušenství pozemku. Pro označení příslušenství se v pramenech setkáme rovněž s pojmem instrumentum, mimo jiné v případě příslušenství pozemku (instrumentum fundi), zejména zemědělského. Za to bylo považováno, kromě nářadí sloužícího k jeho obdělávání, sklízení plodů a jejich uchovávání, také například dobytek a otroci, kteří zde pracovali. Jako typický příklad na příslušenství se vždy uvádí klíč ke skříni. Daleko větší význam ale měly v římském právu jiné situace: příslušenství budovy (instrumentum domus), příslušenství hospody (instrumentum tabernae), příslušenství lodě (instrumentum navis), apod

Zatím žádné diskuzní příspěvky
03/11/2017 / Admin Tým

§ 121 odst. 3 SOZ - zdroj…

0
31/03/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback