Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného zákon.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 976 až 978

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 976 až 978

0

Označování věcných práv pojmovým znakem „absolutní“ vychází z charakteru těch římskoprávních žalob, jimiž se bylo možné bránit proti neomezenému okruhu osob. Tyto actiones in rem stály v kontrastu k žalobám osobním (actiones in personam). Technické označení pramenilo z procesní podstaty obou druhů žalob. Věcné žaloby neobsahovaly v žalobním zadání (formuli) jméno žalovaného a nárok žalobce tak směřoval jakoby k věci samotné, bez ohledu na osobu, která ji měla právě u sebe. Naproti tomu osobní žaloby směřovaly procesně přímo proti určité osobě, resp. té osobě, s níž je žalobce v platném právním vztahu. Z toho důvodu také římské právo procesní ukládalo povinnost žalovanému účastnit se osobně soudního řízení a bránit se.

Až do justiniánské kodifikace nelze v římském právu hovořit o subjektivních právech. Soukromé právo římské bylo tvořeno systémem žalob. Teprve s kodifikacemi římského práva v císařské době a plně až s vydáním Corpus Iuris Civilis, se žalobní nároky začínají postupně chápat jako nástroj pro vymáhání práv stanovených objektivním právem. Na základě toho se římskoprávní nauka postupně dopracovala k pojmu věcných majetkových práv, které se odlišují zejména od obligačních majetkových práv. Došlo k tomu však teprve v procesu recepce římského práva a jako výsledek jeho studia středověkými právními školami. Teprve v této době také vlastnictví, jakožto hlavní věcné právo, získává charakter subjektivního práva a stává se tak vlastnickým právem. Samotný pojem absolutních majetkových práv tak římské právo neznalo.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 976 až 978

0
02/05/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback