Vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1099

0
16/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
02/04/2014 / Jiří Remeš

Princip konsensuality - další…

0
08/09/2014 / Admin Tým

Čl. 1138 francouzského CC (k 6.…

0
(1)

Převede-li strana postupně uzavřenými smlouvami různým osobám vlastnické právo k věci nezapsané ve veřejném seznamu, nabývá vlastnické právo osoba, které převodce vydal věc nejdříve. Není-li nikdo takový, nabývá vlastnické právo osoba, s níž byla uzavřena smlouva, která nabyla účinnosti jako první.

(2)

Převede-li strana vlastnické právo k věci zapsané ve veřejném seznamu postupně několika osobám, stane se vlastníkem osoba, která je v dobré víře a jejíž vlastnické právo bylo do veřejného seznamu zapsáno jako první, a to i v případě, že její právo vzniklo později.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1100

0
16/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

S odkazem na můj komentář k § 1099 uvádím, že toto ustanovení značně relativizuje konsensuální princip převodu vlastnictví a je nutné jej doplnit výkladem. Utanovení řeší případ kolize vlastnictví při vícečetném převodu vlastnictví k jedné nezastupitelné individuálně určené movité věci. Odst. 1 byl inspirován čl. 1141 Code Civil, české mutace je však méně šikovná. Především není jasné, co se v mezidobí děje nebo dělo s vlastnictvím prvního nabyvatele z první účinné smlouvy (viz § 1099 NOZ). V komentářích na tom není shoda, podle mě ale není jiná cesta než přiznat prvnímu nabyvateli vlastnické právo, které se okamžikem vydání pozdějšímu nabyvateli pozbývá. Jiné konstrukce jsou překombinované a méně odpovídající zákonu. To je v podstatě vyvlastnění a proto musíme řešit hned druhý problém a to dobrou víru pozdějšího nabyvatele, jak to vyžaduje odst. 2 tohoto ustanovení, § 1111 NOZ i vzorový § 1141 CC. Dobrá víra je podle mého jediná okolnost, která obstojí v testu proporcionality dvou vlastnických práv, nabyvatel ve zlé víře si vlastnictví prostě nezaslouží, to bychom skoro legalizovali krádež a podvod. § 1100 NOZ proto musíme číst ve spojení s § 1111 NOZ, které považuji za obecnou klauzuli nabytí od neoprávněného, lex generalis, na který § 1100 odst. 1 navazuje. Jestli je přímé navázání nebo už analogie nevím jistě, ale je to podle mě jediný výklad v souladu s § 2 odst. 1 NOZ.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Převod vlastnického práva k movité věci

Vlastnické právo k movité věci určené podle druhu se nabývá nejdříve okamžikem, kdy lze věc určit dostatečným odlišením od jiných věcí téhož druhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1101 až 1104

0
24/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1101 až 1104

0
02/05/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Vlastnické právo k cennému papíru na doručitele se převádí smlouvou k okamžiku jeho předání.

(2)

Vlastnické právo k cennému papíru na řad se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. O náležitostech rubopisu a jeho přijetí, jakož i o tom, kdo je z rubopisu oprávněn a jak toto oprávnění prokazuje, platí ustanovení právního předpisu upravujícího směnky; převodce cenného papíru však ručí za uspokojení práv z cenného papíru, jen je-li k tomu zvlášť zavázán.

(3)

Vlastnické právo k cennému papíru na jméno se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1101 až 1104

0
02/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
19/01/2016 / Jiří Remeš

NS 29 Cdo 2344/2015 ze dne 27.…

0
(1)

Vlastnické právo k zaknihovanému cennému papíru se nabývá zápisem zaknihovaného cenného papíru na účet vlastníka.

(2)

Zapisuje-li se zaknihovaný cenný papír i na účet zákazníků, nabývá se vlastnické právo k němu zápisem na účet zákazníků.

(3)

Na nabývání vlastnického práva k imobilizovanému cennému papíru podle § 2413 odst. 1 se použijí obdobně ustanovení o nabývání vlastnictví k zaknihovaným cenným papírům.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1101 až 1104

0
02/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1105

0
21/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva

Kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1106 až 1108

0
19/02/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
03/10/2014 / Josef Aujezdský

Práva spojená s věcí

0
(1)

Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak zákon.

(2)

Závady, které nepřejdou, zanikají.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1106 až 1108

0
14/11/2013 / Rostislav Šívara

Vodovodní a kanalizační přípojka

0
02/05/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Ustanovení § 1106 a 1107 platí obdobně také při nabytí vlastnického práva jinak než převodem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1106 až 1108

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback