(1)

Každý ze spoluvlastníků je oprávněn k účasti na správě společné věci.

(2)

Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1126 až 1133

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 211 vládního návrhu…

0

Z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1126 až 1133

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 139(1) SOZ - zdroj inspirace

0
(1)

O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů.

(2)

Rozhodnutí má právní účinky pro všechny spoluvlastníky pouze v případě, že všichni byli vyrozuměni o potřebě rozhodnout, ledaže se jednalo o záležitost, která vyžadovala jednat okamžitě. Spoluvlastník opominutý při rozhodování o neodkladné záležitosti může navrhnout soudu, aby určil, že rozhodnutí o neodkladné záležitosti nemá vůči němu právní účinky, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby je snášel.

(3)

Není-li návrh podle odstavce 2 podán do třiceti dnů od přijetí rozhodnutí, právo podat jej zaniká; nebyl-li spoluvlastník o nakládání uvědoměn, běží lhůta ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1126 až 1133

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 211 vládního návrhu…

0
(1)

K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka sou­d.

(2)

Spoluvlastník přehlasovaný při rozhodování podle odstavce 1 může navrhnout, aby o záležitosti rozhodl soud; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Ustanovení § 1128 odst. 3 platí obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1126 až 1133

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 139(3) SOZ - zdroj inspirace

0

Přehlasovaný spoluvlastník, jemuž rozhodnutí hrozí těžkou újmou, zejména neúměrným omezením v užívání společné věci nebo vznikem povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu, může soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil. Ustanovení § 1128 odst. 3 platí obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1126 až 1133

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 213 vládního návrhu…

0

Rozhodne-li většina spoluvlastníků o opatření potřebném pro zachování nebo zlepšení společné věci a zaváže-li se vůči přehlasovanému spoluvlastníku, že po něm nebude požadovat, aby se na nákladech podílel, nebo že mu nahradí veškerou újmu způsobenou přijatým opatřením a poskytne dostatečnou jistotu, nemá přehlasovaný spoluvlastník právo podle § 1130.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1126 až 1133

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 212 vládního návrhu…

0

K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1126 až 1133

0

Ke zřízení zástavního práva nebo jiné obdobné jistoty sloužící k zajištění peněžité pohledávky vzniklé při zlepšení společné věci nebo při její obnově postačí rozhodnutí alespoň dvoutřetinové většiny spoluvlastníků.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1126 až 1133

0

Správce společné věci

O volbě a odvolání správce rozhodují spoluvlastníci stejně jako o záležitostech běžné správy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1134 až 1138

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 215 vládního návrhu…

0

Správce má právní postavení příkazníka. Musí spoluvlastníkům správu vyúčtovat; náleží mu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou si může vybrat z výnosů spravované věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1134 až 1138

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 216 vládního návrhu…

0

Spoluvlastník, který vynaložil na společnou věc náklad v zájmu ostatních spoluvlastníků bez jejich vyrozumění a souhlasu, může požadovat

  1. poměrnou část náhrady v rozsahu zhodnocení věci, jednalo-li se o náklad, který byl spoluvlastníkům ku prospěchu,
  2. náhradu nutných nákladů, jednalo-li se o náklad, který bylo třeba vynaložit na záchranu věci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1134 až 1138

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Římské právo a sdílení nákladů

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Svěří-li se správa několika osobám, rozhodují většinou hlasů; každá z nich má jeden hlas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1134 až 1138

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 217 vládního návrhu…

0

Dohodnou-li se spoluvlastníci nemovité věci o její správě jinak, vyžaduje dohoda formu veřejné listiny. Dohoda se založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc zapsána ve veřejném seznamu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1134 až 1138

0

Prosím o názory. Vztahuje se § 1138 o povinném not. zápisu jen k § 1134–1137, tedy ke „správci společné věci“ nebo se vztahuje k celému 3 oddílu „Správa společné věci“, resp. k celému „spoluvlastnictví“. Jde mi zejména o to, zda dohoda spoluvlastníků, kdy jeden z nich si ponechá všechny příjmy z pronájmu části nemovitosti a druhý za tento souhlas s pronájmem nemovitosti vyžaduje provést stavební úpravy nemovitosti, by se již považovala za odchýlení se např. od § 1120 a tudíž by tato dohoda vyžadovala not. zápis?

Diskuze
[1] Pavel Kosař / 7. 2. 2017 / Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko,

domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé upravě správy společné věci, což y v širším kontextu dávalo i smysl, byť se mi forma notářského zápisu zdá poměrně dost přísná. Ve Vašem případě si umím asi představit způsob, jak to obejít, ale s ohledem na stáří příspěvku je to již asi pasé.

(1)

Navrhne-li některý ze spoluvlastníků soudu, aby rozhodl, že rozhodnutí většiny spoluvlastníků nemá vůči němu právní účinky, aby takové rozhodnutí zrušil, nebo je nahradil svým rozhodnutím, uspořádá soud právní poměry spoluvlastníků podle slušného uvážení. Soud může zejména rozhodnout, zda se má změna uskutečnit bez výhrad, s výhradami či proti zajištění, anebo zda se uskutečnit vůbec nemá.

(2)

Způsobem uvedeným v odstavci 1 soud rozhodne také tehdy, domáhá-li se jeho rozhodnutí některý ze spoluvlastníků proto, že se při rozhodování o společné věci nedosáhlo potřebné většiny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1139

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Práva spoluvlastníků v římském…

0
10/11/2017 / Admin Tým

§ 139(2) SOZ - zdroj inspirace

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback