Zavázaly-li se k tomu strany v souvislosti se stavbou domu nebo jeho změnou, vznikne jednotka výstavbou, pokud je dům alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a byt je uzavřen obvodovými stěnami.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1163 až 1165

0
05/03/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne, pokud vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva prohlášením rozdělí své právo k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.

(2)

Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne i v případě, že si to ujednají spoluvlastníci při oddělení ze spoluvlastnictví nebo při jeho zrušení a vypořádání, nebo že si to ujednají manželé při změně rozsahu nebo při vypořádání společného jmění. Ustanovení o prohlášení se na tato ujednání použijí přiměřeně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1163 až 1165

0

Jednotka vznikne, pokud o tom rozhodne soud při oddělení ze spoluvlastnictví, při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, při zúžení společného jmění nebo při vypořádání společného jmění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1163 až 1165

0

Prohlášení

(1)

Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň

  1. údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,
  2. údaje o jednotce, zejména
  1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání,
  2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,
  3. velikost podílů na společných částech,
  1. jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich.
(2)

Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“). Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.

(3)

K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1166

0

Dojde-li k zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu, nelze prohlášení prohlásit za neplatné ani nelze určit, že vlastnické právo k jednotce nevzniklo, v případě, že věcné právo k jednotce nabyla další osoba.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1167

0
(1)

Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a neodstraní-li je původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila osoba, která na tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem.

(2)

Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, nepřihlíží se k tomu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1168

0
(1)

Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.

(2)

Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1169

0
12/11/2013 / Pavla Krejčí

Věcná práva třetích osob

0

Poměrně jednoznačné je využití komentovaného ustanovení v těch případech, kdy nevzniklo společenství vlastníků. Ovšem, v domech, kde společenství vlastníků vzniklo, je třeba komentované ustanovení vnímat v souvislosti s § 1208 písm. b) a f) NOZ, kdy je fakticky také shromáždění svěřováno do kompetence rozhodnout o změně prohlášení. S touto duplicitou si výkladově nevím moc rady. Přikláněla bych se však k názoru, že se jedná o paralelní možnost, jak prohlášení měnit.

Diskuze
[1] Martin Prokeš / 15. 11. 2013 / RE: Kolize s § 1208

K diskusi: § 1169/1 NOZ se aplikuje vždy. Změnu je možno provést: a) pokud neexistuje SVJ způsobem dle § 1169/2 NOZ, b) pokud SVJ existuje pak dle § 1208 (dle § 1205 NOZ jde o výlučnou působnost shromáždění).

[2] Pavla Krejčí / 15. 11. 2013 / reakce na: [1] / RE: Kolize s § 1208

Pokud tedy budete měnit prohlášení dle § 1208, tak nebudete potřebovat předchozí dohodu vlastníků dotčených jednotek? To si myslím, že takový výklad není možný. Jednalo by o nepřiměřený zásah do vlastnického práva. Dle současné právní úpravy na to existovala judikatura NS, že bez souhlasu vlastníků dotčených jednotek nelze prohlášení ve vztahu k jejich jednotkám měnit. Navíc § 1205 mluví o výlučné pravomoci shromáždění ve vztahu k ostatním orgánům společenství. Za orgán nemohu označit jednotlivé vlastníky.

Změny obsahu prohlášení mohou nastat i na základě:
- odstranění vad prohlášení dle § 1168 NOZ
- dohodou o změně prohlášení ve vztahu k podílům na společných částech dle § 1162 odst. 2 NOZ a popřípadě rozhodnutím soudu o změně prohlášení ve vztahu k podílům na společných částech dle téhož ustanovení
- smlouvou o výstavbě dle § 1163 a § 1170 NOZ
- rozhodnutím soudu při oddělení spoluvlastnictví, při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, při zúžení společného jmění nebo při vypořádání společného jmění dle § 1165 NOZ

U těchto změn prohlášení souhlas osob, jimž svědčí věcná práva k jednotkám výslovně vyžadován není. I k těmto změnám tedy bude souhlas těchto dotčených osob vyžadován? Musím říci, že tato úprava se mi zdá tedy poněkud nelogická a v praxi to bude mít velké negativní dopady. Dosud s tím byl velký problém a mám pocit, že místo toho, aby se proces zjednodušil, tak se to ještě zhoršilo.

[3] Martin Prokeš / 15. 11. 2013 / reakce na: [2] / RE: Kolize s § 1208

To máte asi pravdu (leda, že bychom řekli, že případnému zásahu může dotčený čelit přes § 1209 NOZ?). Tudy cesta nepovede.

Druhý pokus: § 1169/1 NOZ se aplikuje vždy. Změnu je možno provést: a) pokud neexistuje SVJ dohodou dle § 1169/2 NOZ, b) pokud SVJ existuje uzavřením dohody dotčených dle 1169/2 NOZ (1. krok), na jejímž základě teprve shromáždění může dle § 1208 NOZ rozhodnout o změně prohlášení (2. krok). V případě, že změnou budou dotčeni všichni, bude 2. krok zbytečně zatěžující formalita.

[4] Lenka Čapková / 27. 11. 2013 / reakce na: [3] / RE: Kolize s § 1208

Na školení o bytovém spoluvlastnictví přednášející říkal, že toto je jeden z příkladu rozporů, nicméně poukázal, že existuje „výklad“ rozporu prof. Eliášem – uveřejněno na webu ČAK pod http://www.bulletin-advokacie.cz/…ejich-vyklad (V. odst.1). Je tam uvedeno, že § 1169 se neaplikuje, když vzniklo společenství vlastníků.

[5] Lake Lake / 8. 2. 2014 / reakce na: [4] / RE: Kolize s § 1208

Domnívám se, že souběh ustanovení § 1169 a § 1208 nečiní žádné výkladové potíže. Ustanovení § 1169 stanoví způsob, jakým může Prohlášení být změněno; vzhledem k tomu, že změna zpravidla zasahuje do samé podstaty vlastnictví, není nijak překvapující, že se změnou musí napřed vyjádřit souhlas všichni dotčení vlastníci jednotek a teprve pak může být o změně většinově hlasováno. K tomu viz článek 11 LZPS. <br>Ustanovení § 1208 se týká pouze tohoto většinového hlasování, nikoliv právního jednání, které tomuto hlasování musí předcházet (písemná dohoda dotčených vlastníků). Je nepochybné, že shromáždění (tvořené podle § 1206 všemi vlastníky jednotek), může o změně podle § 1169 platně rozhodnout teprve po splnění podmínek tam uvedených, to jest (a) s případným předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva, a (b) existuje-li dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě.

[6] Martin Volejnik / 28. 3. 2018 / reakce na: [5] Lake Lake / RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele) je nutné požadovat od zástavních věřitelů všech jednotek v domě, nebo pouze od oprávněných z věcného práva u jednotek ve vlastnictví dotčených vlastníéků, kteří uzavírají dohjodu o změně práv a povinností? Děkuji.

28/03/2015 / Pavol Belica

Změna využití jednotky

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback