(1)

Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena. Ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se služebnost nabývá v případech stanovených zákonem.

(2)

Při vydržení služebnosti odpovídající veřejnému statku je vydržitelkou obec, na jejímž území se věc nalézá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1260 až 1262

0

Je-li služebnost zároveň nemovitou věcí, pak nabytí služebnosti (smlouvou) schvaluje zastupitelstvo obce podle § 85 písm. a) obecního zřízení (to je případ, kdy je obec oprávněnou stranou). Jak je to v opačném případě, kdy bude obec stranou povinnou? Může pak smlouvu o zřízení služebnosti schválit rada obce jako doposud (u věcných břemen)? Nebo se na zřízení služebnosti osobě odlišné od obce bude nahlížet jako na „převod“ práva? A uzavření smlouvy o služebnosti by pak muselo předcházet rovněž zveřejnění záměru?

Diskuze
[1] Roman Kramařík / 18. 12. 2013 / Zveřejnění záměru

Vzhledem k účelu, který se sleduje zveřejněním, jakož i k povaze služebnosti, se domnívám že B) je správně, tj. že záměr zřídit služebnost ze strany obce musí být zveřejněn.

[2] Petra Pšenicová / 23. 12. 2013 / reakce na: [1] Roman Kramařík / RE: Zveřejnění záměru

§ 39 obecního zřízení věcné břemeno/služebnost neuvádí a doposud se tedy v těchto případech záměr nezveřejňoval. Pro oprávněné osoby (stavebníky) by to představovalo komplikaci a pro obec značnou administrativní zátěž. Běžně se na každém zasedání rady (ca 1× za měsíc) projedná 10 –15 smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a obdobný počet konečných smluv o zřízení věcného břemene. Jak tomu bude ovšem po účinnosti NOZ, který věcné právo prohlašuje za nemovitou věc? § 85 písm. a) svěřuje do kompetence zastupitelstva obce rozhodování o „nabytí a převodu nemovitých věcí“. Jak vysvětlit pojem „nabytí služebnosti“, která strana služebnost nabývá? Podle mně se „zřízení služebnosti“ (či-li obec je povinnou stranou) nedá označit za „převod“. Jedná se však ze strany obce rovněž o případ nabytí služebnosti anebo by mohlo schvalování těchto smluv (v případech obce na stranně povinné) zůstat v pravomoci rady?

[3] ct0201 / 2. 1. 2014 / reakce na: [1] Roman Kramařík / RE: Zveřejnění záměru

V opačném případě, tj. pokud je obec povinnou z věcného břemene (nyní služebnosti), je příslušná ke schválení smlouvy zřejmě rada města a to na základě zbytkové pravomoci (tzn. pokud si zastupitelstvo nevyhradilo jinak). Na toto téma se ke mně dostalo stanoviko MV, které vykládá schvalování smluv o zřízení věcných břemen orgány obce dle NOZ. O vyvěšování bohužel mlčí. Osobně bych si netroufla vyvodit povinnost zveřejňovat záměry těchto smluv, jen na základě znění § 39 (pokud mi neunikla změna).

[4] Jan Bělohoubek / 11. 2. 2014 / reakce na: [3] ct0201 / RE: Zveřejnění záměru

Vážení, mohl bych poprosit o uvedení odkazu na uvedené stanivisko MV anebo o jeho zaslání na mail v pdf? Nemohu se ho na webu MV dopátrat. Děkuji.

[5] ct0201 / 12. 2. 2014 / reakce na: [4] / RE: Zveřejnění záměru

Když mi dáte email, ráda Vám ho pošlu.

[6] Administrátor / 12. 2. 2014 / reakce na: [5] ct0201 / RE: Zveřejnění záměru

Když to pošlete na redakce@obczan.cz tak to zde vyvěsíme. Alternativně můžete také samozřejmě vložit hyperlinkový odkaz. Jinak se všem uživatelům omlouváme, že tu není (a ani nebude) funkcionalita pro zasílání „PM“ neboli „personal message“.

[7] Jana Komišová / 13. 2. 2014 / reakce na: [5] ct0201 / RE: Zveřejnění záměru

Dobrý den, mohla bych též poprosit o zaslaná stanoviska MV na e-mail: komisova@plzen.eu? Děkuji moc předem, hezký den. Jana Komišová

[8] Robert Pelikán / 13. 2. 2014 / reakce na: [3] ct0201 / RE: Zveřejnění záměru

Stare zakony nutno v kontextu noveho predpisu vzdycky vykladat trochu jazykove volneji – ve svych formulacich nemohly s novou situaci pocitat. Osobne se domnivam, ze zrizeni vecneho prava, tj. Vytvoreni nove nehmotne veci pro opravneneho, je k jeho prevodu natolik analogicke, ze by se ustanoveni melo pouzit.

[9] Lenka Šídlová / 18. 2. 2014 / reakce na: [8] Robert Pelikán / RE: Zveřejnění záměru

Zdá se mi to poměrně extenzivní výklad. Problém změny pojmosloví a právních definic v NOZ se do zákona o obcích promítl z.č.303/2013 Sb. a přesto první věta §39 zákona o obcích změněna nebyla. Zákon o obcích, stejně jako před rokem 2014, v §85 říká, že zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování o „nabytí a převodu nemovitých věcí… z majetku obce“ ) a v §39 odst.1) „Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní ......., aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky“. Co se tedy změnilo, je obsah pojmu nemovitá věc, nově jsou dle §498 NOZ nemovitou věcí i věcná práva k nemovitým věcem, tedy i služebnosti a reálná věcná břemena, ale také zástavní práva. Domnívám se, že nabytí služebnosti je v působnosti zastupitelstva, ale proč by tomu mělo být u zatížení nemovité věci obce služebností? Zde nejde ani o nabývání nemovité věci ani o její převod. Zatížení věci není převodem a myslím, že oporu lze najít v dosavadní judikatuře k §39 zákona o obcích, podle které zřízení věcného břemena ani zástavního práva nepodléhá povinnosti zveřejnění. I když výčet právního jednání v §39 odst.1 není úplný a je nutné vždy posuzovat podstatu jednotlivého záměru obce s cílem dosažení řádného a transparentního hospodaření s majetkem obce, pod jaké jednání v § 39 odst.1 bychom zatížení věci služebnosti obsahově zařadili? Spíše než pod „převod“ pod „pronájem“, ale ten byl v textu §39 odst.1 i před rokem 2014 a věcná břemena pod něj podřazená nebyla. Zatížení věci služebnosti navíc dle §1265 převoditelné není, není možné služebnost spojit s jiným pozemkem a osobní služebnost převést na jinou osobu¨( i když dle K. Eliáše si strany mohou sjednat odchylnou úpravu a pak by byl režim jiný, v závislosti na obsahu ujednání stran). Asi by byla vhodná novela zákona o obcích, která bude reflektovat na novou soukromoprávní úpravu více, než jen nahrazením pojmů postupem „najít“ a „nahradit“.

[10] Administrátor / 28. 2. 2014 / reakce na: [6] Administrátor / RE: Zveřejnění záměru

Na vědomí se dává, že ve dvou komentářích k tomuto paragrafu si můžete stáhnout zde diskutovaná stanoviska MV

28/03/2018 / Petr Bělovský

Zřízení služebnosti v římském…

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 267 vládního návrhu…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
26/02/2014 / Administrátor

Stanovisko MV ke schvalování…

0
26/02/2014 / Administrátor

Stanovisko MV k nakládání s…

0
08/08/2014 / Z. Cvrckova

Služebnost (věcné břemeno) -…

0

Pozemek určený k plnění funkcí lesa lze zatížit pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodů jen smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Taková služebnost může být zřízena jen jako vykupitelná a podmínky výkupu musí být již při zřízení služebnosti předem určeny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1260 až 1262

0
16/10/2013 / Rostislav Šívara

Braní lesních plodů

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 270 vládního návrhu…

0
(1)

Zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do takového seznamu. Vzniká-li služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu na základě jiné právní skutečnosti, zapíše se do veřejného seznamu i v takovém případě.

(2)

Zřizuje-li se služebnost k věci nezapsané ve veřejném seznamu, vzniká účinností smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1260 až 1262

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 268 až 269 vládního návrhu…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback