Služebnost inženýrské sítě

(1)

Služebnost inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě.

(2)

Je-li to výslovně ujednáno, zahrnuje služebnost právo zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti.

(3)

Oprávněná osoba zpřístupní vlastníku pozemku dokumentaci inženýrské sítě v ujednaném rozsahu, a není-li ujednán, v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
28/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Narazili jsme na „problém“ výkladu pojmu „obslužné zařízení“. Co se tímto v souvislosti s inženýrskou sítí myslí? Především ve vztahu k § 509, který uvádí, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. Jak tedy rozlišit, která věc je „obslužným zařízením“ a její umístění na pozemku musí být zvlášť ujednáno a která věc s inženýrskou sítí provozně souvisí a je tak její součástí (a její umístění nemusí být zvlášť ujednáno). Preferuji ve smlouvě uvést konkrétně, jaké obslužné zařízení může být na pozemku umístěno. Použití pouze obecné formulace staví vlastníka pozemku do nejistoty, co se na jeho pozemku může objevit. Například „sloup veřejného osvětlení“ je obslužným zařízením nebo zařízením, které s IS provozně souvisí? Děkuji za jakékoliv názory.

Diskuze
[1] Ondřej Obrtlík / 24. 9. 2014 / veřejné osvětlení

A je veřejné osvětlení vůbec inženýrskou sítí? Veřejné osvětlení je samo o sobě odběrné zařízení odběratele.

[2] Jan Smutný / 25. 9. 2014 / Provozní souvislost

V iASPI se píše následující, myslím, že je to celkem rozumné: Zákoník stanoví vyvratitelnou domněnku, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. Provozní souvislost vykládáme tak, že jde o stavby a ta technická zařízení, která umožňují či podporují přenos příslušného média. Vyvratitelná domněnka se neuplatní u těch staveb, v nichž se média vytvářejí nebo podstatně mění. Z uvedeného vyplývá, že součástí inženýrských sítí mohou být čerpadla, stožáry, opěrné a vytyčovací body, izolátory apod., ne však elektrárny, výtopny nebo čističky odpadních vod.

30/09/2014 / Kateřina Eichlerová

Související články

0

Nesnese-li záležitost při náhlém poškození inženýrské sítě odkladu, obstará její opravu oprávněná osoba i bez předchozího projednání; dotčeným osobám však neprodleně oznámí provádění opravy, její místo označí a zabezpečí. Po skončení prací uvede služebný pozemek na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradí škodu způsobenou provedením prací.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0

Kdo je povinen nést tíži cizí stavby, přispěje také poměrně na udržování zdí nebo podpěr, není však povinen k podpěře panujícího pozemku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Služebnost opory stavby v…

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 277 vládního návrhu…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
(1)

Kdo má služebnost okapu, má právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc buď volně nebo ve žlabu; svou střechu smí zvýšit jen tehdy, neztíží-li tím služebnost.

(2)

Kdo má služebnost okapu, musí svodní žlab, byl-li zřízen, udržovat v dobrém stavu. Také musí, napadne-li mnoho sněhu, sníh včas odklidit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 279 vládního návrhu…

0
(1)

Kdo má právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek, hradí sám náklady na zařízení k tomu potřebná.

(2)

Je-li k svodu potřebná strouha nebo podobné zařízení, nese náklady na jejich zřízení a údržbu vlastník panujícího pozemku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Služebnost okapu-římské právo

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 280 až 281 vládního návrhu…

0
(1)

Kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup.

(2)

Kdo má právo svádět vodu z cizího pozemku na svůj nebo ze svého pozemku na cizí, může na svůj náklad zřídit a udržovat zařízení k tomu potřebná; jejich rozsah se řídí potřebou panujícího pozemku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Druhy služebností vody v…

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 286 až 287 vládního návrhu…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
(1)

Služebnost rozlivu zakládá vlastníku vodního díla, které umožňuje řízený rozliv povodně, právo rozlévat na služebném pozemku vodu. Služebnost zahrnuje i právo vlastníka vodního díla mít a udržovat na služebném pozemku obslužná zařízení, a je-li to výslovně ujednáno, provádět na nich i na vodním díle úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti.

(2)

Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení vodního díla a obslužných zařízení, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu.

(3)

Ustanovení § 1267 odst. 3 a § 1268 se použijí obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 63 zákona č. 254/2001 Sb. -…

0

Služebnost stezky, průhonu a cesty

(1)

Služebnost stezky zakládá právo chodit po ní nebo se po ní dopravovat lidskou silou a právo, aby po stezce jiní přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od ní nebo se lidskou silou dopravovali.

(2)

Služebnost stezky neobsahuje právo vjíždět na služebný pozemek na zvířatech ani vláčet po služebném pozemku břemena.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
09/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 282 až 283 vládního návrhu…

0
(1)

Služebnost průhonu zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek. Se služebností průhonu je spojeno i právo jezdit jinými než motorovými vozidly.

(2)

Je-li služebným pozemkem pozemek určený k plnění funkcí lesa, zakazuje se zřídit služebnost průhonu dobytka. Rozhodne-li orgán veřejné moci, že je služebný pozemek určen k plnění funkcí lesa až po zřízení takové služebnosti, služebnost zaniká.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 282 vládního návrhu…

0
(1)

Služebnost cesty zakládá právo jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly.

(2)

Ve služebnosti cesty není obsaženo právo průhonu.

(3)

Osoba, které přísluší služebnost cesty, přispívá poměrně k udržování cesty včetně lávek a mostů. Vlastník služebného pozemku přispívá, jen když tato zařízení užívá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 282 až 284 vládního návrhu…

0

Plocha pro výkon služebnosti stezky, cesty nebo průhonu musí být přiměřená potřebě a místu. Stanou-li se stezka, cesta nebo průhon působením náhody neschůdnými, lze se domáhat, aby byla vykázána náhradní plocha, než budou uvedeny v předešlý stav.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Úprava přístupu na pozemek v…

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 285 vládního návrhu…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Právo pastvy

Není-li určen druh, počet dobytka nebo rozsah a čas pastvy, když se právo pastvy zřídilo, chrání se pokojná desetiletá držba. Jsou-li pochybnosti, použijí se ustanovení § 1279 až 1282.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 288 vládního návrhu…

0
(1)

Právo pastvy se vztahuje na každý druh hospodářských zvířat, nikoli však na prasata a drůbež. Zvířata nadměrně znečištěná, nemocná nebo cizí jsou z pastvy vyloučena.

(2)

Je-li služebným pozemkem pozemek s lesními porosty, zakazuje se zřídit služebnost pastvy dobytka.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
13/09/2013 / Martin Prokeš

Je § 1279/2 NOZ kogentní?

3
16/08/2013 / EDT./ RED14

Právo pastvy

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 289 vládního návrhu…

0
(1)

Mění-li se počet paseného dobytka v posledních deseti letech, je rozhodný průměr za první tři léta pastvy. Není-li ani tento počet zřejmý, stanoví se podle zásad slušnosti přiměřeně k rozsahu a jakosti pastvy; oprávněná osoba však nemůže na služebném pozemku pást více dobytka, než kolik ho může přezimovat s pící dodanou panujícím pozemkem.

(2)

Do počtu podle odstavce 1 se nevčítají sající mláďata.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 290 vládního návrhu…

0

Doba pastvy se řídí místní zvyklostí; řádné hospodaření na pozemku se však pasením nesmí omezit nebo ztížit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 291 vládního návrhu…

0
(1)

Právo pastvy nezahrnuje jiné užívání. Nevylučuje zpravidla ani vlastníka služebného pozemku z práva spolupastvy.

(2)

Hrozí-li škoda, musí být dobytek hlídán.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1267 až 1298

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Římskoprávní pojetí práva pastvy

0
29/10/2017 / Admin Tým

§ 292 až 293 vládního návrhu…

0
07/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback