(1)

Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou. V ní strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno; zajišťuje-li se dluh ještě nedospělý nebo více dluhů, postačí ujednat, do jaké nejvyšší výše jistiny se zajištění poskytuje.

(2)

Zástava může být určena jednotlivě, nebo jiným způsobem tak, aby ji bylo možné určit kdykoli v době trvání zástavního práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1312 až 1314

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 448 ABGB – zdroj inspirace

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 326 vládního návrhu…

0

Zástavní právo zajišťuje dluh a jeho příslušenství; je-li to zvlášť ujednáno, pak i smluvní pokutu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1312 až 1314

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Není-li movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli, nebo osobě třetí, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala, vyžaduje se pro zástavní smlouvu písemná forma.

(2)

Zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny,

  1. je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná,
  2. je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu, nebo
  3. má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do rejstříku zástav.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1312 až 1314

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Zakazují se ujednání, podle kterých dlužník nebo zástavce nesmí zástavu vyplatit.

(2)

Dokud zajištěný dluh nedospěje, zakazuje se ujednat, že

  1. zástavní věřitel se nebude domáhat uspokojení ze zástavy,
  2. věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji za libovolnou, anebo předem určenou cenu může ponechat nebo
  3. věřitel může brát ze zástavy plody nebo užitky.
(3)

Je-li zástavcem nebo zástavním dlužníkem spotřebitel nebo člověk, který je malým nebo středním podnikatelem, nepřihlíží se k ujednání s obsahem uvedeným v odstavci 2 písm. b), ať již k němu došlo před dospělostí zajištěného dluhu nebo i poté, co zajištěný dluh dospěl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1315

0
03/11/2013 / Radim Smékal

Ujednání o propadné zástavě

2
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Zástavní právo k věci zapsané ve veřejném seznamu vzniká zápisem v tomto seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 327 vládního návrhu…

0
(1)

Zástavní právo k movité věci vznikne odevzdáním zástavnímu věřiteli. Požádá-li o to zástavce, vydá mu věřitel zástavní list, v němž zástavu popíše tak, aby byla od jiných věcí dostatečně odlišena.

(2)

Odevzdání movité věci lze nahradit znamením tak, že se věc označí jako zastavená. Vzniklo-li zástavní právo označením, lze se jej dovolat vůči třetí osobě, pokud nebyla v dobré víře; jinak se má za to, že věc označená nebyla.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 451 ABGB – zdroj inspirace

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 329 vládního návrhu…

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 331 vládního návrhu…

0

Určí-li tak zástavní smlouva, vznikne zástavní právo k movité věci tím, že zástavce nebo zástavní věřitel odevzdá věc třetí osobě, aby ji opatrovala pro zástavního věřitele a zástavního dlužníka. Není-li jinak ujednáno, hradí zástavce náklady s tím spojené.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 330 vládního návrhu…

0
(1)

Určí-li tak zástavní smlouva, vznikne zástavní právo k movité věci zápisem do rejstříku zástav.

(2)

Zástavní právo k nemovité věci nezapisované do veřejného seznamu, k závodu a movité věci hromadné vznikne zápisem do rejstříku zástav.

(3)

Zápis do rejstříku zástav provede notář, který sepsal zástavní smlouvu, bez zbytečného odkladu po uzavření zástavní smlouvy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Zastavení podílu v korporaci

(1)

Lze-li podíl v korporaci volně převést, lze k němu zřídit i zástavní právo; lze-li podíl převést jen za určitých podmínek, vyžaduje se splnění týchž podmínek při jeho zastavení. To neplatí v případě, že zastavení podílu společenská smlouva zakáže nebo omezí.

(2)

Je-li podíl představován cenným papírem, je způsobilou zástavou jen tento cenný papír.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
05/08/2014 / Admin Tým

§ 117a ObchZ – zdroj inspirace

0

Ke smlouvě, kterou korporace přijímá do zástavy vlastní podíl, se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Zástavní právo k podílu vzniká zápisem do veřejného rejstříku, ve kterém je korporace zapsána.

(2)

Zástavce nebo zástavní věřitel oznámí korporaci vznik zástavního práva bez zbytečného odkladu; oznámení se však nevyžaduje, dal-li příslušný orgán korporace k zastavení podílu souhlas.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
15/01/2014 / Petr Měšťánek

Priorita zástavního práva k…

1
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
22/04/2016 / Jiří Remeš

R 43/2016 - usnesení VS v Praze…

0

Je-li s podílem spojeno hlasovací právo, může je zástavní věřitel vykonávat, jen pokud to bylo ujednáno.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Dospěje-li pohledávka, nabývá zástavní věřitel právo na peněžitá a jiná věcná plnění vyplývající z účasti na korporaci až do výše zajištěného dluhu. Tato plnění se na úhradu dluhu započítávají, ledaže si strany ujednají něco jiného.

(2)

Popírá-li osobní dlužník nebo zástavní dlužník v soudním řízení výši nebo existenci dluhu, poskytne se plnění podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu poté, co o výši nebo existenci dluhu rozhodne soud; do této doby není v prodlení osoba, která má plnění poskytnout.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Zástavní věřitel oznámí započetí výkonu zástavního práva všem společníkům. Mají-li tito společníci k podílu předkupní právo, předkupní právo zanikne, neuplatní-li je společníci při zpeněžení zástavy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Bylo-li to ujednáno, nabývá zástavní věřitel zastavený podíl okamžikem, kdy byl jeho pokus o zpeněžení podílu při výkonu zástavního práva neúspěšný. Nebylo-li ujednáno, že zástavní věřitel již tímto okamžikem nabývá zastavený podíl, může zástavní věřitel od tohoto okamžiku vykonávat společnická práva spojená s podílem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
(1)

Byl-li zástavní věřitel při pokusu o zpeněžení podílu neúspěšný, může se na zástavním dlužníku domáhat, aby na něho za obvyklých obchodních podmínek převedl zastavený podíl na úhradu dluhu. Neuplatní-li zástavní věřitel své právo do jednoho měsíce ode dne, kdy byl jeho pokus o zpeněžení podílu neúspěšný, jeho právo zaniká.

(2)

Nepřevede-li zástavní dlužník podíl zástavnímu věřiteli do jednoho měsíce ode dne, kdy byl k tomu vyzván, může se zástavní věřitel domáhat, aby obsah smlouvy určil soud.
Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
(1)

Zástavní právo k cennému papíru vznikne jeho odevzdáním zástavnímu věřiteli. Určí-li tak zástavní smlouva, vznikne zástavní právo k cennému papíru tím, že zástavce nebo zástavní věřitel předá cenný papír a stejnopis zástavní smlouvy třetí osobě, aby pro ně zástavu opatrovala.

(2)

Ke vzniku zástavního práva k cennému papíru na řad je potřebný i zástavní rubopis obsahující doložku „k zastavení“ nebo jiná slova stejného významu a označení zástavního věřitele.

(3)

Ujednají-li strany, že zástavní právo k cennému papíru na doručitele vznikne zápisem zástavního práva do rejstříku zástav, vyžaduje se odevzdání zástavy osobě, která zástavní právo do rejstříku zástav zapíše, na dobu trvání zástavního práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Je-li cenný papír již v úschově, vznikne zástavní právo oznámením zástavního věřitele nebo zástavce doručeným schovateli společně se stejnopisem zástavní smlouvy. Od doručení oznámení platí, že je cenný papír uschován pro zástavního věřitele i zástavního dlužníka společně. Ustanovení § 1328 odst. 2 tím není dotčeno.

(2)

Kdo uschoval cenný papír podnikatelským způsobem, vyznačí jeho zastavení ve své evidenci tak, aby z ní bylo zřejmé, kdo je zástavní věřitel; uloží jej odděleně, ledaže se jedná o hromadnou úschovu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Nalézá-li se cenný papír již při zastavení u třetí osoby na základě smlouvy s jeho vlastníkem, může být cenný papír za trvání zástavního práva vydán zástavnímu dlužníkovi jen se souhlasem zástavního věřitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

K zaknihovanému cennému papíru vzniká zástavní právo zápisem na účtu vlastníka v příslušné evidenci. Zápis provede osoba oprávněná tuto evidenci vést na příkaz zástavního dlužníka k tíži jeho účtu. Podá-li příkaz zástavní věřitel, osobní dlužník nebo zástavce, zapíše se zástavní právo, pokud příkazce doloží zřízení zástavního práva.

(2)

Zástavní právo vymaže z příslušné evidence osoba oprávněná tuto evidenci vést. Podá-li příkaz zástavní dlužník, osobní dlužník nebo zástavce, vymaže se zástavní právo, pokud příkazce doloží, že nastala skutečnost, která je jinak důvodem zániku zástavního práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Za trvání zástavního práva k cennému papíru může zástavní věřitel vykonávat práva spojená se zastaveným cenným papírem v rozsahu ujednaném stranami.

(2)

Na výnosy a jiná peněžitá plnění z cenného papíru se použijí ustanovení o plnění ze zastavené pohledávky, ledaže se zástavní věřitel tohoto práva vzdá ve prospěch zástavního dlužníka.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1316 až 1332

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů

K účtu zaknihovaných cenných papírů vzniká zástavní právo zápisem u tohoto účtu v příslušné evidenci. Pro zápis a výmaz zástavního práva se použije § 1331 obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1333 a 1334

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Zástavní právo k účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů se vztahuje na všechny cenné papíry, které jsou na účtu zapsány při vzniku zástavního práva, i na cenné papíry převedené na zastavený účet po dobu trvání zástavního práva. Ustanovení upravující zástavní právo k jednotlivým cenným papírům platí pro cenné papíry zapsané na zastaveném účtu obdobně.

(2)

Dojde-li k převodu cenného papíru ze zastaveného účtu s předchozím souhlasem zástavního věřitele, zanikne převodem i zástavní právo k tomuto cennému papíru.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1333 a 1334

0

Zastavení pohledávky

(1)

Zastavit lze pohledávku, kterou lze postoupit jinému. Je-li zástavou pohledávka zástavního dlužníka za zástavním věřitelem, pohledávka a dluh nezanikají splynutím osoby věřitele a dlužníka.

(2)

Zástavní právo k pohledávce vznikne účinností zástavní smlouvy, ledaže je ujednána pozdější doba, účinky vůči dlužníku zastavené pohledávky však zástavní právo nabývá, až mu je zástavní dlužník oznámí nebo zástavní věřitel prokáže. To neplatí, pokud si strany ujednaly zápis zástavního práva do rejstříku zástav.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1335 až 1340

0
04/11/2013 / Lenka Šídlová

Vznik ≠ účinky vůči…

1
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 151mb(7), § 584 zákona č. 40…

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 332 vládního návrhu…

0
(1)

Před splatností zajištěného dluhu může dlužník plnit na zastavenou pohledávku jen nedílně zástavnímu věřiteli i zástavnímu dlužníku. Každý z nich má právo žádat, aby dlužník plnění uložil ve prospěch jich obou do úschovy u třetí osoby; nedohodnou-li se zástavní věřitel a zástavní dlužník o schovateli, určí ho na návrh některé ze stran soud. Dospěje-li zajištěný dluh, vydá schovatel zástavnímu věřiteli vše potřebné k jeho uspokojení.

(2)

Je-li zajištěný dluh splatný, má zástavní věřitel právo, aby dlužník zastavené pohledávky plnil jen jemu; uplatní-li je, podá o tom zprávu věřiteli zastavené pohledávky. Nestala-li se zastavená pohledávka ještě splatnou, má zástavní věřitel právo, aby mu byla postoupena.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1335 až 1340

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 1281 a 1282 BGB – zdroj…

0

Plní-li se ze zastavené pohledávky peněžní prostředky, vydá zástavní věřitel zástavnímu dlužníkovi vše, co převyšuje zajištěnou pohledávku včetně příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo. Plní-li se jiná věc, přechází zástavní právo na tuto věc.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1335 až 1340

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Vyžaduje-li se k splatnosti zastavené pohledávky právní jednání věřitele, zejména výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nevyžaduje se k němu souhlas zástavního věřitele. Zástavní věřitel se může domáhat, aby věřitel právně jednal, hrozí-li ohrožení jistoty.

(2)

Vyžaduje-li se právní jednání dlužníka, má takové právní jednání účinky, pokud bylo oznámeno i zástavnímu věřiteli.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1335 až 1340

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 1283 BGB – zdroj inspirace

0

Bylo-li zástavní právo ujednáno k pohledávce z účtu, má zástavní věřitel právo přikázat tomu, kdo účet vede, aby mu vyplatil zůstatek na účtu do výše zajištěného dluhu, pokud mu oznámí výši a splatnost zajištěného dluhu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1335 až 1340

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Ustanovení § 1336 a 1338 se použijí, neujednají-li strany něco jiného. Ujedná-li se, že věřitel potřebuje k výpovědi nebo jinému právnímu jednání souhlas zástavního věřitele, může se věřitel domáhat udělení souhlasu, hrozí-li ohrožení jistoty.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1335 až 1340

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Vznik zástavního práva k…

0
13/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
(1)

Má-li se stát zástavou věc, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem.

(2)

Vyžaduje-li se ke vzniku zástavního práva zápis do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav a bylo-li tam zapsáno budoucí zástavní právo, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1341

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

V tomto ustanovení nacházíme úpravu vzniku zástavního práva k věci, kterou zástavce teprve nabude. V ustanovení je zjevná chyba, neboť tak, jak je formulováno, jedná se v první části věty o budoucí právo podzástavní, což vzhledem k systematice není zřejmě správný výklad a na což nenavazuje druhá část věty. Dále tedy bude postupováno, jakoby se jednalo o ustanovení o budoucím nabytí vlastnictví zástavcem.

Římské právo obsahuje v pramenech poměrně obdobnou právní úpravu. Je možno uzavřít zástavní smlouvu i k věci, kterou teprve zástavce nabude do vlastnictví, kupříkladu proto, že je mu dlužena, nebo teprve v budoucnu vzešlých plodů věci (res futurae). Samotné zástavní právo, jakožto právo věcné však může vzniknout teprve tehdy, kdy se zástavce stane vlastníkem. Takovouto smlouvu je pak nutno považovat za podmínečnou, přičemž při splnění podmínky může mít výhodnější (časové) postavení, nežli by tomu bylo v případě smlouvy zřízené až po nabytí vlastnictví k zastavené věci.

Pokud by někdo zastavil cizí věc, aniž by toto bylo oznámeno zástavnímu věřiteli a teprve později by nabyl k zastavené věci vlastnictví, má se za to, že pro zástavního věřitele v dobré víře je jeho právo chráněno žalobou. Pokud by zástavní věřitel věděl, že mu byla zastavena cizí věc, pak by měl pouze možnost bránit se zástavnímu dlužníkovi námitkou (exceptio doli) a dále by mu náleželo pouze zadržovací právo. Prameny se pak rozcházejí, zda by došlo ke zhojení, pokud by se vlastník věci stal dědicem zástavce – nevlastníka věci.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
13/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0

Zřizuje-li se zástavní právo rozhodnutím orgánu veřejné moci, vzniká zástavní právo vykonatelností rozhodnutí, ledaže je v něm stanovena doba pozdější. Je-li jinak ke vzniku zástavního práva potřebný zápis do rejstříku zástav nebo do zvláštního veřejného seznamu, zástavní právo se tam zapíše.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1342

0
01/01/2014 / Jan Hovorka

Zástavní právo vzniklé…

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Římské právo-zřízení zástavního…

0
13/04/2018 / Petr Bělovský

Corpus Iuris Civilis

0
(1)

Zástavce může dát jako zástavu cizí věc jen se souhlasem vlastníka.

(2)

Dá-li zástavce jako zástavu cizí movitou věc bez souhlasu vlastníka, vznikne zástavní právo, je-li věc odevzdána zástavnímu věřiteli a ten ji přijme v dobré víře, že zástavce je oprávněn věc zastavit.

(3)

Má-li někdo k zastavované věci věcné právo neslučitelné se zástavním právem, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1343

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
07/11/2014 / Admin Tým

§ 333 vládního návrhu…

0

Zastaví-li zástavce cizí movitou věc v zastavárenském závodu a nejedná-li se o věc, kterou vlastník zástavci svěřil, má vlastník vůči provozovateli zastavárenského závodu právo na vydání věci, pokud prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu. Provozovatel zastavárenského závodu nemá právo požadovat po vlastníku, aby mu před vydáním věci zaplatil částku vyplacenou zástavci ani přirostlé úroky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1344

0
07/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Pro týž dluh lze zastavit vespolek i několik věcí. Zajišťuje-li týž dluh několik samostatných zástav, může se zástavní věřitel uspokojit z kterékoli z nich, anebo ze všech zástav.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1345

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Simultánní zástavní právo…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback