Soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá závažný veřejný zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci také, jestliže

  1. pozbyla všechna podnikatelská oprávnění; to neplatí, byla-li založena i za účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání,
  2. není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel,
  3. nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo
  4. provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob.

Komentáře

03/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 93

0

Ustanovení je kogentní.

Stejně jako v případě neplatnosti korporace není ani úprava jejího soudního zrušení v zákoně o obchodních korporacích kompletní. Nutno ji doplnit o příslušnou pasáž ze zákoníku občanského, konkrétně ustanovení § 172. To zakotvuje další důvody soudního zrušení korporace a zároveň stanoví, že soud korporaci před jejím zrušením poskytne přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků, je-li to možné. Kombinace obou ustanovení ovšem není zcela bezproblémová. Zatímco totiž podle občanského zákoníku soud právnickou osobu zruší „na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu“, podle zákona o obchodních korporacích tak může učinit jen „na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá závažný veřejný zájem“. Sotva to můžeme vyložit jinak, než že v případech podle § 172 NOZ může soud postupovat ex officio, v případech podle komentovaného ustanovení ale jen na návrh. Ten ovšem může podat i státní zástupce, přičemž v takovém případě ještě soud ověří, že je tu „závažný veřejný zájem“ na zrušení korporace. (Pokud byl návrh podán osobou mající právní zájem, podmínka „závažného veřejného zájmu“ se nepoužije.) Má to ostatně svoji logiku, neboť v případech podle zákona o obchodních korporacích bude intenzita zásahu do veřejného pořádku pravidelně menší (či dokonce nulová) oproti případům podle zákoníku občanského.

UPOZORNĚNÍ: TENTO TEXT JE SE SVOLENÍM NAKLADATELSTVÍ LEGES, S.R.O. (www.leges.cz) PŘEVZAT Z PŘIPRAVOVANÉHO KOMENTÁŘE IRENY A ROBERTA PELIKÁNOVÝCH K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JEDNÁ SE O PRACOVNÍ VERZI, FINÁLNÍ TEXT SE MŮŽE OD TOHOTO LIŠIT.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
25/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor také nejvyššímu orgánu obchodní korporace.

(2)

Likvidátor zajistí uchování uvedených dokumentů po dobu 10 let od zániku obchodní korporace. V případě zániku obchodní korporace bez likvidace zajistí uchování těchto dokladů její právní nástupce.

Komentáře

03/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 94 až 95

0
25/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback