§ 8

4 0
(1)

Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí.

(2)

Připouští-li právní předpis, aby společnost založil jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny.

Komentáře

03/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 8 až 10

0

Ustanovení je kogentní.

odst. 1 Samotný fakt, že se obchodní korporace zakládá společenskou smlouvou, nebylo třeba do zákona o obchodních korporacích psát. Nový občanský zákoník totiž v § 122 nejprve říká, že „právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním“, a v § 125 upřesňuje, že „více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo uzavřením jiné smlouvy“. Rozdíl je tedy jen v terminologii, ten nás ovšem nesmí mást. I „společenská smlouva“ podle komentovaného ustanovení bude „zakladatelským právním jednáním“ podle nového občanského zákoníku a použijí se na ni tedy obecná pravidla, která občanský zákoník pro zakladatelská právní jednání zakotvuje (zejména §§ 123 a 124). Podle ustanovení § 3 ZOK se přitom společenskou smlouvou „rozumí i stanovy a zakladatelská listina“. V komentovaném ustanovení se společenskou smlouvou zakladatelská listina nerozumí, neboť tou se zvlášť zabývá následující odstavec. Naopak stanovy ano, jak patrno z druhé věty hovořící o zakládání družstva. Z legislativně-technického hlediska to příliš šťastné není, bylo by srozumitelnější, pokud by druhá věta jednoduše zněla, že družstvo se zakládá přijetím stanov na ustavující schůzi; žádná „společenská smlouva“ se v tomto případě vyhotovovat nebude. Při zakládání kapitálové společnosti bude nutno pořídit společenskou smlouvu ve formě veřejné listiny. Také při zakládání družstva bude nutno, aby byl průběh ustavující schůze (a tedy i schválení stanov) zachycen ve veřejné listině, neboť to stanoví § 560 odst. 1 ZOK. Naopak u osobních společností postačí písemná forma s úředně ověřenými podpisy (§ 6 ZOK). Nedodržení předepsané formy bude důvodem pro vyslovení neplatnosti korporace dle § 92 odst. 1 písm. a) ZOK (pokud by tedy taková korporace vůbec byla zapsána do obchodního rejstříku, což zřejmě připadá v úvahu jen při fikci zápisu pro marné uplynutí zápisné lhůty).

odst. 2 Také to, že má zakladatelské právní jednání podobu zakladatelské listiny, má-li právnická osoba jediného zakladatele, říká již občanský zákoník v § 125 odst. 2. Jediným relevantním obsahem komentovaného ustanovení je tak určení formy, ve které je nutno zakladatelskou listinu pořídit – forma veřejné listiny. Ani to by ale nakonec zákonodárce zvlášť říkat nemusel. Jediný zakladatel může založit pouze kapitálovou společnost (§ 11 ZOK) a pro její zakladatelské právní jednání již formu veřejné listiny požaduje první odstavec komentovaného ustanovení.

UPOZORNĚNÍ: TENTO TEXT JE SE SVOLENÍM NAKLADATELSTVÍ LEGES, S.R.O. (www.leges.cz) PŘEVZAT Z PŘIPRAVOVANÉHO KOMENTÁŘE IRENY A ROBERTA PELIKÁNOVÝCH K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JEDNÁ SE O PRACOVNÍ VERZI, FINÁLNÍ TEXT SE MŮŽE OD TOHOTO LIŠIT.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
22/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
07/01/2015 / Jiří Remeš

Forma plné moci k založení…

0

§ 9

1 0
(1)

Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do 6 měsíců ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy.

(2)

Lhůtu podle odstavce 1 lze ve společenské smlouvě změnit.

(3)

V družstvu po marném uplynutí lhůty podle odstavce 1 nebo 2 platí, že všichni uchazeči o členství vzali svou přihlášku zpět.

Komentáře

03/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 8 až 10

0

Je-li podle toho zákona znalec povinen vypracovat znalecký posudek, vyhotoví ho nestranně a nezávisle na tom, pro koho nebo v čí prospěch je znalecký posudek vypracováván.

Komentáře

03/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 8 až 10

0
07/08/2013 / Robert Pelikán

Podmínky pro založení obchodní…

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback