Úvodní ustanovení

(1)

Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.

(2)

Připouští-li stanovy hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, musí být podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

(3)

Podmínky rozhodování nebo hlasování podle odstavce 2 určí stanovy a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle § 418; neobsahují-li tyto podmínky stanovy, určí je představenstvo.

(4)

Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.

Komentáře

06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
07/04/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Komentáře

06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.

(2)

Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro dané účely výpis z takové evidence vyžádá.

Komentáře

06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.

(2)

Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.

Komentáře

06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

Svolání valné hromady

(1)

Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, ledaže stanovy určí, že valná hromada má být svolána častěji.

(2)

Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže tento zákon stanoví jinak.

(3)

Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

Komentáře

06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

(2)

Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Komentáře

06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

Komentáře

06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Stanovy nebo rozhodnutí předcházející valnou hromadu mohou určit den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Rozhodnutí valné hromady podle věty první se nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov.

(2)

Rozhodný den nemůže předcházet dni konání valné hromady o více jak 30 dnů.

(3)

Jsou-li akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady; odstavec 1 se nepoužije.

(4)

Neurčují-li stanovy společnosti, která vydala zaknihované akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jiný rozhodný den, platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost, která vydala zaknihované akcie, si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Stanovy mohou určit i další požadavky na svolání valné hromady. Stanovy mohou také určit, jakým způsobem bude nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle věty první; tento způsob nesmí akcionáře nedůvodně omezovat v možnostech účastnit se valné hromady.

(2)

Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
22/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň

 1. firmu a sídlo společnosti,
 2. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 7. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
(2)

Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 1 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.

(2)

Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

(3)

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.

(2)

V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které tento zákon stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů.

(2)

Bez splnění požadavků tohoto zákona na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři a určí-li tak stanovy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak.

(2)

Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných

 1. jméno a bydliště nebo sídlo,
 2. údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
 3. čísla akcií,
 4. jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
(2)

V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

(3)

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1, ledaže stanovy určí jinak; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d).

(2)

Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

(3)

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

Rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

(2)

Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 1 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

(2)

K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

(3)

K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

(4)

K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

Rozhodování per rollam

(1)

Připouští-li stanovy společnosti rozhodování per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí.

(2)

Návrh rozhodnutí obsahuje

 1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 2. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 3. podklady potřebné pro jeho přijetí a
 4. další údaje, určí-li tak stanovy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle § 418 odst. 2 písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(2)

Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.

(3)

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

Výsledek rozhodování podle § 418 a 419, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

Působnost valné hromady

(1)

Valná hromada rozhoduje usnesením.

(2)

Do působnosti valné hromady náleží

 1. rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 5. volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě,
 6. volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
 7. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 8. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 9. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 10. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 11. jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,
 12. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 13. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 14. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 15. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 16. další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
(3)

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

(2)

Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

(2)

Zápis obsahuje

 1. firmu a sídlo společnosti,
 2. místo a dobu konání valné hromady,
 3. jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 4. popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 5. usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
 6. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
(3)

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

(2)

Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

Pokud se chce akcionář akciové společnosti, který byl na valné hromadě přítomen, dovolávat u soudu neplatnosti některého usnesení valné hromady společnosti, musí být proti takovému usnesení valné hromady podán přímo na jednání valné hromady tzv. protest. Akcionář se tak ocitá v poměrně nevýhodném postavení proti jiným subjektům, které se mohou u soudu dovolávat neplatnosti valné hromady bez ohledu na to, zda byl či nebyl protest na valné hromadě uplatněn.

Subjekty oprávněné dovolávat se neplatnosti bez uplatnění protestu
Bez ohledu na to, zda byl protest na valné hromadě uplatněn, se mohou u soudu dovolávat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady:

• akcionář, který nebyl na valné hromadě přítomen
• akcionář, který nemohl protest na valné hromadě vznést, protože důvody pro neplatnost usnesení nebylo možné na valné hromadě zjistit
• kterýkoliv člen představenstva nebo člen dozorčí rady v případě dualistického systému řízení akciové společnosti
• statutární ředitel nebo kterýkoliv člen správní rady v případě monistického systému řízení akciové společnosti
• likvidátor,
• státní orgány na základě zvláštních právních předpisů.

Pro uplatnění protestu platí následující pravidla:

 1. Protest na valné hromadě nemusí vznést pouze akcionář, který se bude následně u soudu dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, ale protest může být vznesen kterýmkoliv akcionářem nebo členem představenstva a dozorčí rady v případě dualistického systému řízení akciové společnosti nebo statutárním ředitelem a členem správní rady v případě monistického systému řízení akciové společnosti. Pokud by tomu tak nebylo, mohly by na valné hromadě vznikat absurdní situace, kdy bude postupně ten samý protest vznesen několika účastníky. To by mohlo jednání valné hromady značně zkomplikovat.
 2. Protest musí být uplatněn proti konkrétnímu usnesení valné hromady, respektive proti všem usnesením valné hromady, pokud bude namítána neplatnost celé valné hromady (např. z důvodu vady jejího svolání). Protest může být vznesen až poté, co valná hromada protestem napadené usnesení přijme. Předchozí protest není dle mého názoru možný.
 3. Obsahem protestu musí být konkrétní důvody, které k protestu vedly a případně odůvodňují neplatnost přijatého usnesení. Pouze z těchto důvodů lze pak usnesení valné hromady napadnout u soudu; soud je pak šíří protestu vázán v rámci svého přezkumu. K dalším důvodům soud přihlédne pouze tehdy, pokud důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na valné hromadě zjistit. Nelze tedy podat preventivní bianco protest. To by mohlo vést ke zneužití tohoto institutu. Protest však nemusí být právně odůvodněn.
 4. Aby byl protest považován za řádně vznesený, musí protestující výslovně požádat o zápis protestu do zápisu z valné hromady. Bez výslovné žádosti nesmí být protest do zápisu uveden. Pokud by nebyl protest uveden v zápisu z valné hromady chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady, nebrání tato skutečnost podání návrhu na neplatnost usnesení u soudu. Do zápisu je třeba uvést nejenom to, že byl protest podán, ale i jeho odůvodnění.
 5. Pokud je sporné, zda protest byl podán, pak platí vyvratitelná právní domněnka, že byl podán.

Je ovšem otázkou, zda výše uvedená právní úprava protestu je vhodně upravena, protože vyžaduje poměrně velkou pohotovost akcionářů při jednání valné hromady. Podle mého názoru by mělo být možné podat protest i po nějakou dobu po skončení jednání valné hromady. Takto se totiž dostává do značně výhodnější situace akcionář, který nebyl na valné hromadě vůbec přítomen. Ten totiž žádný protest vznášet nemusí a není omezen v uplatňování důvodů, pro které může u soudu napadnout usnesení valné hromady. Akcionář, který byl na valné hromadě přítomen, je totiž při uplatňování neplatnosti usnesení valné hromady omezen nejenom tím, zda bylo protestem napadeno konkrétní usnesení valné hromady, ale i tím, zda bylo na valné hromadě uplatněno dostatečné množství důvodů, pro které by toto usnesení mělo být považováno za neplatné.

Při uplatňování protestu totiž již akcionář musí myslet na to, že soud nevysloví neplatnost usnesení valné hromady v případě:

 1. pokud došlo k porušení zákona nebo stavu, aniž to mělo vážné právní následky,
 2. je-li to v zájmu společnosti hodném právní ochrany.
 3. bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.

Soud tedy posuzuje míru následků, které případné prohlášení usnesení valné hromady za neplatné může mít, přičemž při tomto posuzování bude omezen právě vznesenou šíří protestu. Touto šíří protestu nebude soud vázán pouze tehdy, pokud nebyl vznesen protest z důvodů, které nemohl účastník valné hromady zjistit. Aby bylo zachováno rovné postavení akcionáře, který se valné hromady účastnil, s ostatními subjekty, které jsou oprávněné bez uplatnění protestu napadnout usnesení valné hromady u soudu, bude nezbytné, aby byla poměrně široce vykládána možnost akcionáře dovolat se neplatnosti valné hromady v případě, že nebyl vznesen protest z důvodů, které nemohl akcionář na valné hromadě zjistit. Tato možnost se dle mého názoru bude například vztahovat i na případy, kdy pro posouzení eventuální vady bylo potřeba nějakého odborného posouzení nebo se bude jednat o specifickou právní záležitost.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
(1)

Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

(2)

Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

Akcionář nevykonává své hlasovací právo

 1. je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 2. rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
 3. rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 4. v jiných případech stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.

(2)

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.

(2)

Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
05/05/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
(1)

Bylo-li rozhodnuto mimo valnou hromadu, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí podle § 420, nejdéle však uplynutím 1 roku od přijetí tohoto rozhodnutí. Totéž platí, rozhodl-li v působnosti valné hromady jediný akcionář.

(2)

Nebylo-li právo podle § 428 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0
(1)

Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů společnosti se mohou osoby podle § 428 dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti valné hromady; ustanovení § 428 a 429 se použijí přiměřeně.

(2)

Porušila-li společnost při svolání valné hromady nebo v jejím průběhu právo akcionáře závažným způsobem, má akcionář právo na přiměřené zadostiučinění podle ustanovení občanského zákoníku o přiznání přiměřeného zadostiučinění členovi spolku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 396 až 430

0

Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti

(1)

V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

(2)

Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo z tohoto zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 431 až 441

0
(1)

Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.

(2)

Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 431 až 441

0

V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 431 až 441

0
(1)

Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.

(2)

Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

(3)

Jsou-li akcie přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, může valná hromada rozhodnout o přeměně podle odstavce 2, jen nebude-li mít tato přeměna za následek vyloučení či vyřazení akcií z obchodování na všech evropských regulovaných trzích, na nichž se s nimi obchoduje, ledaže současně rozhodne o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.

(4)

Přijme-li valná hromada akciové společnosti rozhodnutí, které bude mít za následek vyloučení či vyřazení účastnických cenných papírů této společnosti z obchodování na všech evropských regulovaných trzích, použijí se obdobně ustanovení § 333 odst. 1 a § 338 až 341.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 405 až 441

0
06/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 431 až 441

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback